Antares — ankieta zgłoszeniowa na larp

Udo­stęp­nia­my Wam dziś ankie­tę zgło­sze­nio­wą na grę głów­ną tego­rocz­ne­go festi­wa­lu, czy­li larp Anta­res:

Antares czeka na ciebie!

Prze­my­śl­cie odpo­wie­dzi na zada­ne pyta­nia. Głów­nym celem ankie­ty pomóc Wam zbu­do­wać cie­ka­wą postać. Ankie­ta jest doku­men­tem inga­me (czy­li ist­nie­je w świe­cie gry) i część infor­ma­cji może zostać wyko­rzy­sta­na w trak­cie lar­pu. Wypeł­nij­cie ją szcze­rze, jako posta­ci. W tych ankie­tach nie moż­na zata­ić prawdy! 

Wypeł­nia­jąc ankie­tę, dobrze mieć pod ręką doku­men­ty opi­su­ją­ce świat gry i samą rozgrywkę:

W sek­cji “Jak zro­bić postać?” mani­fe­stu znaj­dziesz pyta­nia z obu ankiet. Przy­go­to­wa­li­śmy też garść dodat­ko­wych infor­ma­cji, o któ­rych war­to pamię­tać, wypeł­nia­jąc ankietę.

Na wasze ankie­ty cze­ka­my do dwóch dni przed lar­pem, ale posta­raj­cie się je wypeł­nić jak naj­szyb­ciej! Na zakoń­cze­nie kil­ka porad mówią­cych o tym…

Jak wypeł­nić ankie­tę na larp Anta­res?


Opublikowano

w

,

przez