Antares - BlackBox 3City

Antares

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 36 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 40 — 80

Larp popro­wa­dzo­no na:

Naszą pla­ne­tą od zawsze rzą­dzi­li Gospo­da­rze. Posia­da­li wszyst­ko, nawet nas. Odkry­cie dru­giej, zdat­nej do zamiesz­ka­nia pla­ne­ty w naszym ukła­dzie przy­nio­sło nadzie­ję na wol­ność. Rewo­lu­cja zwy­cię­ża. Nad­cho­dzi czas pra­cy — tym razem na wła­sny rachu­nek. Anta­res to nasz nowy dom. 

Bez Gospo­da­rzy.

Opis

Anta­res to anar­chi­stycz­ny feel-good larp scie­n­ce-fic­tion o budo­wa­niu nowe­go świa­ta. Jest inspi­ro­wa­ny książ­ką U. Le Guin Wydzie­dzi­cze­ni, o para­gra­fo­wej struk­tu­rze zna­nej z lar­pu D8.

Isha­ra, to pla­ne­ta do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­ca Zie­mię na prze­ło­mie XX i XXI wie­ku. Zamiesz­ka­na jest przez ludzi. Poziom tech­no­lo­gicz­ny zbli­żo­ny jest do tego, co zna­my z naszej rzeczywistości.

Na Isha­rze, wszyst­ko nale­ży do kogoś.

Ci, któ­rzy są wła­ści­cie­la­mi Isha­ry, nazy­wa­ją sami sie­bie Gospo­da­rza­mi. Do nich nale­żą pola i kopal­nie, dro­gi i mia­sta. Budyn­ki, elek­trow­nie i zaso­by natu­ral­ne. Środ­ki pro­duk­cji i wła­sność intelektualna.

Wspól­nie two­rzą Rząd Fede­ra­cji Isha­ry, któ­re­mu, jak twier­dzą, świat zawdzię­cza pla­ne­tar­ny pokój i roz­wój. Każ­dy Gospo­darz roz­po­rzą­dza swo­ją wła­sno­ścią wedle wła­snej woli. Ustro­je panu­ją­ce w poszcze­gól­nych Gospo­dar­stwach są bar­dzo róż­ne — od ści­śle hie­rar­chicz­nych państw z panu­ją­cą dyna­stią, przez mili­ta­ry­stycz­ne reżi­my, po pozor­nie mery­to­kra­tycz­ne demo­kra­cje, gdzie nale­żą­ce do Gospo­da­rzy kor­po­ra­cje dyk­tu­ją pra­wa mario­net­ko­wym rządom.

Pozo­sta­li miesz­kań­cy Isha­ry, Oby­wa­te­le, są wol­ny­mi ludź­mi. Pra­cu­ją, gdzie chcą, mogą podej­mo­wać wła­sne decy­zje i robić karie­rę, naby­wać pra­wa dzier­ża­wy do miesz­kań i zie­mi, oszczę­dzać na te pra­wa lub zacią­gać kre­dy­ty, kupo­wać mod­ne ubra­nia i tech­no­lo­gicz­ne gadże­ty, czy jeść, na co mają ocho­tę. Nikt z nich jed­nak nic tak na praw­dę nie posia­da. Pie­nią­dze Oby­wa­te­li mają war­tość umow­ną, nie mają żad­nej mocy poli­tycz­nej wobec nie­wy­obra­żal­nych mająt­ków i wpły­wów Gospo­da­rzy. Oby­wa­te­le tak na praw­dę są w peł­ni uza­leż­nie­ni od decy­zji Gospo­da­rzy. For­mal­nie Oby­wa­te­le mają swo­ich przed­sta­wi­cie­li w mię­dzy­na­ro­do­wym Rzą­dzie Fede­ra­cji Isha­ry oraz nie­któ­rych rzą­dach lokal­nych. W prak­ty­ce głos Izby Oby­wa­tel­skiej jest mało istot­ny, a dosta­nie się do niej nie­mal nie­moż­li­we bez finan­so­wa­nia kam­pa­nii przez Gospodarzy.

Ten sys­tem spo­­łe­cz­no-eko­­no­­mi­cz­ny utrzy­mu­je się od ponad 300 lat, od kie­dy Isha­ra weszła w etap inten­syw­ne­go roz­wo­ju prze­my­słu. Jak wyglą­da­ło życie na Isha­rze wcze­śniej — nie wia­do­mo lub nie jest to wie­dza powszech­na. W inte­re­sie Gospo­da­rzy nie jest, aby kto­kol­wiek o tym mówił. Pod­ręcz­ni­ki do histo­rii sku­pia­ją się na pod­kre­śla­niu roli Gospo­da­rzy w roz­wo­ju nauki i prze­my­słu oraz popra­wie warun­ków życio­wych Obywateli.

Zna­ne z nasze­go świa­ta pro­ble­my mia­ły miej­sce rów­nież na Isha­rze. Rabun­ko­wa eks­plo­ata­cja pla­ne­ty nasi­li­ła maso­we migra­cje, a postęp tech­no­lo­gicz­ny i auto­ma­ty­za­cja pra­cy wepchnę­ła milio­ny osób w ubó­stwo. Wie­lu Gospo­da­rzy odwra­ca­ło wzrok, gdy napię­cia spo­łecz­ne prze­ra­dza­ły się w kon­flik­ty zbroj­ne. Nie­któ­rzy roz­wią­zy­wa­li swo­je wewnętrz­ne pora­chun­ki lub szu­ka­li łatwe­go zysku, pozwa­la­jąc na prze­le­wa­nie oby­wa­tel­skiej krwi.

“Gospo­da­rze też srają”

Tak gło­si­ło popu­lar­ne graf­fi­ti z cza­sów przed Rewo­lu­cją. Mia­ło przy­po­mi­nać każ­de­mu Oby­wa­te­lo­wi, że nie jest w niczym gor­szy od tego, któ­ry trzy­ma w gar­ści jego życie.

W wie­lu Gospo­dar­stwach oka­zjo­nal­nie rodzi­ły się i umie­ra­ły drob­ne bun­ty, pro­wa­dzą­ce cza­sem do kosme­tycz­nych popra­wek w pra­wie. Dopie­ro nie­daw­no nie­po­ko­je wywo­ła­ne kry­zy­sem eko­lo­gicz­nym i wyni­ka­ją­cy­mi z nie­go ogra­ni­cze­nia­mi w dostęp­no­ści opie­ki zdro­wot­nej, ener­gii, czy nie­któ­rych dóbr kon­sump­cyj­nych, dopro­wa­dzi­ły do sze­ro­kich, mię­dzy­na­ro­do­wych pro­te­stów. Iskrą, któ­ra padła na ten grunt, była wia­do­mość o pro­wa­dzo­nych przez Gospo­da­rzy pra­cach nad kolo­ni­za­cją pobli­skiej Anta­res. Według plo­tek Gospo­da­rze pla­no­wa­li po pro­stu uciec od pro­ble­mów Isha­ry. Albo — jeśli Anta­res nie oka­za­ła­by się raj­ską wyspą — wysy­łać tam oby­wa­te­li, by eks­plo­ato­wa­li dobra natu­ral­ne pla­ne­ty dla zysku Gospodarzy.

Kie­dy doszło do maso­wych pro­te­stów, Rząd zacho­wał w więk­szo­ści zim­ną krew. Gospo­da­rze wie­dzie­li, jak ogrom­ną mają prze­wa­gę. Po co dopro­wa­dzać do roz­le­wu krwi, kie­dy moż­na pro­te­stu­ją­cych zagło­dzić? Rewo­lu­cja przy­bra­ła cha­rak­ter roz­pro­szo­ny, anar­chi­stycz­ny, w więk­szo­ści pozba­wio­ny prze­mo­cy, co było jedy­nym spo­so­bem dzia­ła­nia w świe­cie peł­nej inwi­gi­la­cji obywateli.

W jed­nym tyl­ko Gospo­dar­stwie zde­cy­do­wa­no się na otwar­tą kon­fron­ta­cję z pro­te­stu­ją­cy­mi, co z spra­wi­ło, że Oby­wa­te­le z nie­mal całe­go regio­nu przy­łą­czy­li się do pro­te­stu­ją­cych. Nie­wie­lu wie, jak dokład­nie poto­czy­ły się te wyda­rze­nia, do dziś wie­lu jest zasko­czo­nych, że uda­ło się zacho­wać prze­wa­ża­ją­co poko­jo­wy cha­rak­ter pro­ste­stów. Fak­tem jest, że po mie­sią­cu sank­cji, blo­kad i mani­fe­sta­cji Rząd Fede­ra­cji Isha­ry zapro­sił przed­sta­wi­cie­li Komi­te­tu Rewo­lu­cyj­ne­go do nego­cja­cji. Ich wyni­kiem były poro­zu­mie­nia kwiet­nio­we, do któ­rych dołą­czy­li rów­nież przed­sta­wi­cie­le oby­wa­te­li z ościen­nych Gospo­darstw. W ich ramach Anta­res, dru­ga zdat­na do zamiesz­ka­nia pla­ne­ta, mia­ła stać się domem dla tych, któ­rzy wyszli na uli­ce. W zamian za zrze­cze­nie się praw do pla­ne­ty oraz pomoc w orga­ni­za­cji prze­lo­tu, Gospo­da­rze doko­na­li sze­ro­ko zakro­jo­nych kon­fi­skat mająt­ków osób bio­rą­cych udział w rewo­lu­cji i jasno dali do zro­zu­mie­nia, że bilet na Anta­res jest bez opcji powrotu.

“Anta­res” to gra, któ­ra opo­wie histo­rie the day after tej rewo­lu­cji. Wspól­nie spraw­dzi­my, czy uda nam się zbu­do­wać trwa­łe spo­łe­czeń­stwo na ide­ałach Rewolucji.

Prze­czy­taj

DOKUMENT PROJEKTOWY

aby dowie­dzieć się wię­cej o grze.

Wymagania

#Tema­ty­ka / trig­ger warnings
Waż­nym tema­tem lar­pa Anta­res jest wal­ka z nie­spra­wie­dli­wym ustro­jem, a co za tym idzie, pod­czas gry w róż­nych for­mach będzie poja­wiać się wątek wyklu­cze­nia oraz zwią­za­nej z nim prze­mo­cy fizycz­nej czy psychicznej.
Infor­ma­cje o innych draż­li­wych tema­tach wystę­pu­ją­cych w grze będą wyli­sto­wa­ne w ramów­ce lar­pu, w opi­sie poszcze­gól­nych scen, umoż­li­wia­jąc gra­czom uni­ka­nie nie­in­te­re­su­ją­cych ich treści.
Mamy nadzie­ję, że odby­wa­ją­ce się pierw­sze­go dnia warsz­ta­ty z samo­or­ga­ni­za­cji i komu­ni­ka­cji pomo­gą gra­czom ode­grać w satys­fak­cjo­nu­ją­cy spo­sób poru­sza­ne na grze trud­ne tematy.
Liczy­my rów­nież na Waszą wza­jem­ną uważ­ność na potrze­by i gra­ni­ce innych gra­czy oraz własne.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.