Strona główna » larp » larp paragrafowy

Antares

Anta­res to anar­chi­stycz­ny feel-good larp scie­n­ce-fic­tion o budo­wa­niu nowe­go świa­ta. Jest inspi­ro­wa­ny książ­ką U. Le Guin Wydzie­dzi­cze­ni, o para­gra­fo­wej struk­tu­rze zna­nej z lar­pu D8. Isha­ra, to pla­ne­ta do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­ca Zie­mię na prze­ło­mie XX i XXI wie­ku. Zamiesz­ka­na jest przez ludzi. Poziom tech­no­lo­gicz­ny zbli­żo­ny jest do tego, co zna­my z naszej rze­czy­wi­sto­ści. Na Isha­rze, wszystko …

Anta­res Read More »

Zdarzyło się w Greendale

Larp prze­no­si gra­czy do magicz­ne­go uni­wer­sum zna­ne­go z seria­lu Chil­ling Adven­tu­res of Sabri­na oraz komik­sów pod tym samym tytu­łem. Opo­wia­da o magicz­nej Ame­ry­ce, w któ­rej sąsia­da­mi zwy­kłych Ame­ry­ka­nów są wiedź­my i cza­row­ni­cy, pro­wa­dzą­cy sekret­ne życie w Koście­le Nocy. Gra pod­no­si kwe­stię dzie­dzic­twa i odpo­wie­dzial­no­ści za czy­ny przod­ków, a tak­że odwiecz­ne­go kon­flik­tu pomię­dzy sta­rym i nowym, …

Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le Read More »

Przewiń do góry