Zdarzyło się w Greendale

Larp prze­no­si gra­czy do magicz­ne­go uni­wer­sum zna­ne­go z seria­lu Chil­ling Adven­tu­res of Sabri­na oraz komik­sów pod tym samym tytu­łem. Opo­wia­da o magicz­nej Ame­ry­ce, w któ­rej sąsia­da­mi zwy­kłych Ame­ry­ka­nów są wiedź­my i cza­row­ni­cy, pro­wa­dzą­cy sekret­ne życie w Koście­le Nocy. Gra pod­no­si kwe­stię dzie­dzic­twa i odpo­wie­dzial­no­ści za czy­ny przod­ków, a tak­że odwiecz­ne­go kon­flik­tu pomię­dzy sta­rym i nowym, …

Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le Read More »