Antares — jak się ubrać?

Co jest mod­ne w kosmo­sie? Co będzie się nosić w przy­szło­ści? Jaką sty­lo­ove wybra­li sobie rewo­lu­cjo­ni­ści? Spie­szy­my z odpowiedzią!

Zachę­ca­my do zagłę­bie­nia się w kli­mat i prze­my­śle­nia, jako kto chcie­li­by­ście prze­żyć przy­go­dę na dzie­wi­czej Anta­res. Przej­rzyj­cie przy­go­to­wa­ną dla was tabli­cę na Pintereście

Anta­res jest grą w kon­wen­cji retro scien­ce fic­tion. Mamy stat­ki kosmicz­ne i kolo­ni­za­cję pla­ne­ty, jed­nak nie ma cyfro­wych tech­no­lo­gii zna­nych nam z życia codzien­ne­go. Na Anta­res jest kolej, radio, roz­wi­nię­ta myśl inży­nie­ryj­na. Wszyst­ko w sty­li­sty­ce uty­li­ta­ry­zmu i brutalizmu.

Larp Anta­res nie wyma­ga wymyśl­ne­go kostiu­mu — pod­sta­wą jest strój robot­ni­czy w burych kolo­rach. Mogą być to sza­re spodnie i spra­na koszu­la, może kom­bi­ne­zon robo­czy. Do tego war­to uwzględ­nić wygod­ne buty i coś na wypa­dek gor­szej pogo­dy lub moc­ne­go słoń­ca — nie­któ­re sce­ny będą odby­wać się na zewnątrz.

Wasze posta­cie spę­dzą na Anta­res wie­le lat. Z tego powo­du zachę­ca­my do mody­fi­ko­wa­nia stro­jów wraz z upły­wem cza­su. Jeśli lubi­cie two­rzyć kostiu­my, może­cie pomy­śleć o tych zmia­nach już teraz i zabrać ze sobą przy­dat­ne rekwi­zy­ty. Jeśli nie — może­cie impro­wi­zo­wać pod­czas gry, bazu­jąc na tym, co znaj­dzie­cie na miejscu.

Zachę­ca­my Was też do bawie­nia się kolo­ry­sty­ką. Na począt­ku wszy­scy korzy­sta­ją z pro­stych ubrań i sza­ro­bu­rych kolo­rów; jed­nak z cza­sem może ktoś będzie czuł potrze­bę wyróż­nie­nia się. Zama­ni­fe­sto­wa­nia zmian posta­ci rów­nież pod­czas ubiór. Przy­go­tuj­cie się więc i na tę możliwość!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O GRZE: LARP “ANTARES”


Opublikowano

w

,

przez