Antares — kilka słów o grze i jej świecie

Do nasze­go festi­wa­lu i gry głów­nej (a więc waszej emi­gra­cji na pla­ne­tę Anta­res) zosta­ły już nie­speł­na trzy mie­sią­ce. Naj­wyż­szy czas roz­po­cząć cykl niu­sów o lar­pie. Oto pierw­szy z nich — garść infor­ma­cji o lar­pie i jego uniwersum.

Larp o społeczności

Na Anta­res głów­nym boha­te­rem jest spo­łecz­ność, a każ­dy z gra­czy ma wpływ na jej kształt. Będzie­cie grać róż­no­rod­ne posta­ci, z bar­dzo róż­ny­mi histo­ria­mi, ale jed­no­czyć Was będzie wspól­na, naj­waż­niej­sza w życiu decy­zja — opusz­cze­nie rodzi­mej pla­ne­ty, Isha­ry. Podróż na Anta­res, z nadzie­ją na lep­sze życie.

Rewo­lu­cja była suk­ce­sem, każ­dy z was jej doświad­czył i brał czyn­ny lub bier­ny udział. W pierw­szych sze­re­gach, bądź za biur­kiem. Z odwa­gą i zde­ter­mi­no­wa­niem, albo z nie­pew­no­ścią. Rewo­lu­cja was ukształ­to­wa­ła i ona dała wam nową szan­sę. Mie­li­ście dzia­ła­ją­cą struk­tu­rę i zna­ne środowisko.

Czy to co zna­cie spraw­dzi się na Anta­res? Czy rela­cje budo­wa­ne w nie­po­ko­ju, stre­sie i nadziei przetrwają?

Manifest

Kie­dy rewo­lu­cja z drob­nych grup wywro­to­wych prze­kształ­ci­ła się w wiel­ki, mię­dzy­na­ro­do­wy ruch, róż­ne śro­do­wisk zaczę­ły dążyć do wypra­co­wa­nia sze­ro­ko podzie­la­ne­go sta­no­wi­ska, któ­re nada­ło­by rewo­lu­cji cel. W wyni­ku serii spo­tkań mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi wie­lu grup powstał Mani­fest Rewolucyjny.

Na sztan­da­ry tra­fi­ło sześć haseł: rów­ność, wol­ność, samo­or­ga­ni­za­cja, pokój, redy­stry­bu­cja i prawo.

W koń­cu rewo­lu­cja sta­ła się zbyt dużym zagro­że­niem dla panu­ją­ce­go sys­te­mu i Gospo­da­rze zaofe­ro­wa­li jej uczest­ni­kom Anta­res — dla jed­nej stro­ny szan­sę na wła­sny dom, dla dru­giej — na utrzy­ma­nie wła­dzy nad Isharą.

Gdy Poro­zu­mie­nia Kwiet­nio­we sta­ły się fak­tem, do Mani­fe­stu dopi­sa­no ostat­ni, siód­my punkt — Wspól­ny Dom, nada­ją­cym im osta­tecz­ny kształt: https://bit.ly/3xcxe33

Oczy­wi­ście i w cza­sie rewo­lu­cji i po jej zakoń­cze­niu róż­ne gru­py bio­rą­ce udział w tych wyda­rze­niach mia­ły swo­je inter­pre­ta­cje poszcze­gól­nych haseł Mani­fe­stu oraz zda­nie na temat tego, któ­re z nich jest naj­waż­niej­sze, a któ­re zupeł­nie nieistotne.

W trak­cie warsz­ta­tów poprze­dza­ją­cych grę, będzie­cie mie­li oka­zję wyra­zić swo­je zda­nie na ten temat i poszu­kać osób, któ­re myślą podob­nie do Was.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O GRZE: LARP “ANTARES”


Opublikowano

w

,

przez