Summer Week 2023 — Kostiumy na larpy

Gdy­by Piotr Fron­czew­ski grał w lar­py, pew­nie powie­dział­by: “Przed wyru­sze­niem w dro­gę (na Sum­mer Week), nale­ży zebrać kostiu­my!” Ich selek­cja i pako­wa­nie jest nie­zwy­kle trud­nym logi­stycz­nym wyzwa­niem, dla­te­go przy­cho­dzi­my Wam z pomocą!

Po pierw­sze, tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wa­li­śmy dla Was ścią­gę-inspi­ra­cję w posta­ci tablic Pin­te­rest z pod­po­wie­dzia­mi do tego­rocz­nych gier. Znaj­dzie­cie ją tutaj:

Po dru­gie, mini-porad­nik zaku­po­wy. Wia­do­mo, że lum­pek­sy (zwa­ne ciu­cho­lan­da­mi, szpe­ra­ka­mi lub second-han­da­mi) to jed­no z naj­bar­dziej obfi­tych źró­deł ubrań lar­po­wych. Oto kil­ka pro-tipów od spe­cja­li­stów d/s wyszu­ki­wa­nia perełek.

Naj­pierw do koszy­ka bierz wszyst­ko, co wpad­nie ci w oko, a dopie­ro pod­czas przy­mie­rza­nia zaj­mij się dokład­ną selek­cją. Zakła­da­jąc ubra­nia myśl z czym, co już aktu­al­nie posia­dasz, dana rzecz będzie wyglą­dać dobrze. Zasta­nów się czy war­to kupić daną rzecz wyłącz­nie dla jed­ne­go kostiu­mu, czy być może dana rzecz będzie wyłącz­nie jed­no­ra­zo­we­go użytku.

Zawsze zwra­caj uwa­gę na met­kę. Ubra­nia z natu­ral­nych mate­ria­łów spraw­dzą się w kostiu­mach histo­rycz­no-fan­sta­sy: len (linen), baweł­na (cot­ton), weł­na (wool). Jeśli szu­kasz cze­goś futu­ry­stycz­ne­go, tu mogą się spraw­dzić włók­na syn­te­tycz­ne: polie­ster (poly­ester), a tak­że domiesz­ka elastanu.

Jeśli zasta­na­wiasz się nad roz­mia­rem, czę­sto lepiej jest wziąć więk­szy. Ubra­nia w pra­niu lubią się kur­czyć, a zbyt obszer­ne ubra­nia możesz dopa­so­wać za pomo­cą pasków, sze­lek, czy kamizelek.

Zaj­rzyj na każ­dą sek­cję, nie ma zna­cze­nia czy dany ele­ment jest typo­wy dla mody męskiej, czy żeń­skiej. Czę­sto wśród wie­sza­ków i koszy możesz zna­leźć praw­dzi­we pereł­ki. Nie daj się ogra­ni­czyć przez domyśl­ne prze­zna­cze­nie ubrań, sukien­ka może być spód­ni­cą, chu­s­ta paskiem, a suk­nia bluzką.

Szu­kaj rze­czy na Vin­ted po sło­wach klu­czo­wych. Kla­sycz­ne ubra­nia, któ­re spraw­dzą się zawsze, takie jak bia­ła koszu­la, ele­ganc­kie spodnie, czy mary­nar­ka, moż­na wyszu­kać po tagu old money.

A teraz naj­waż­niej­sze pytanie:

CO MUSZĘ KONIECZNIE SPAKOWAĆ NA SUMMER WEEK???

Dro­dzy Gra­cze, dro­gie Graczki!

zawsze przy­da­dzą się pod­sta­wo­we czar­ne ubra­nia (koniecz­nie bez nadru­ków i napi­sów!), czyli: 

  • czar­ne mate­ria­ło­we spodnie, 
  • czar­ne legginsy, 
  • czar­ny golf, 
  • czar­ny T‑shirt bez napi­sów i grafik, 
  • czar­na marynarka,
  • czar­ne, skó­rza­ne buty. 

W takim stro­ju może­cie u nas wejść na każ­dą grę.

War­to też zabrać uni­wer­sal­ny strój galo­wy, czy­li bia­łą koszu­lę na guzi­ki i bia­ły T‑shirt, skó­rza­ny pasek, kra­wat lub muchę, mary­nar­ka, kami­zel­ka oraz bazę do „histo­rycz­ne­go stro­ju”, czy­li gie­zło, suk­nię wierzch­nią, lnia­ną koszu­lę, lnia­ne spodnie, weł­nia­ny płaszcz.

P.S. Naj­waż­niej­sze. Nie zapo­mnij­cie o agraf­kach! ZAWSZE się przy­da­dzą, dobrze mieć ze sobą przy­naj­mniej jeden komplet.

Jak macie jakie­kol­wiek pyta­nia pisz­cie do Pau­nydż: paulina.michalowska@bb3c.pl
W naszej eki­pie to ona peł­ni rolę eks­pert­ki w tej dziedzinie! 🙂


Opublikowano

w

,

przez