Błogosławieni Głupcy — płaszcz czy szpada, czyli modowy FAQ

Co ubrać w kosmos? To nie­ła­twe pyta­nie! Ratu­nek daje nam mak­sy­ma, któ­ra brzmi “jeden obraz wart jest tysią­ca słów”. Wzo­rem innych naszych spo­tkań, na któ­re pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju nie­co odbie­ga­ją­cym od codzien­ne­go, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was tabli­ce z inspi­ra­cja­mi na Pin­te­re­scie. Znaj­dzie­cie tam gra­fi­ki, któ­re — jak mamy nadzie­ję — zain­spi­ru­ją Was do stworzenia …

Bło­go­sła­wie­ni Głup­cy — płaszcz czy szpa­da, czy­li modo­wy FAQ Read More »