Błogosławieni Głupcy — płaszcz czy szpada, czyli modowy FAQ

Co ubrać w kosmos? To nie­ła­twe pyta­nie! Ratu­nek daje nam mak­sy­ma, któ­ra brzmi “jeden obraz wart jest tysią­ca słów”. Wzo­rem innych naszych spo­tkań, na któ­re pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju nie­co odbie­ga­ją­cym od codzien­ne­go, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was tabli­ce z inspi­ra­cja­mi na Pinterescie.

Znaj­dzie­cie tam gra­fi­ki, któ­re — jak mamy nadzie­ję — zain­spi­ru­ją Was do stwo­rze­nia wła­snych kostiu­mów. Uwa­ga — nie ocze­ku­je­my, że poja­wi­cie się na grze w stro­ju god­nym pla­nu fil­mo­we­go Gry o tron. Nie musi­cie biec do ope­ry i wypo­ży­czać suk­ni czy gene­ral­skie­go mun­du­ru (acz­kol­wiek nie wzbra­niaj­cie się, jeśli macie na to czas i środ­ki!). Po pro­stu posta­raj­cie się ubrać tak, by mak­sy­mal­nie pod­kre­ślić i oddać sta­tus odgry­wa­nej posta­ci, jej rolę spo­łecz­ną, czy oso­bo­wość. Jeśli nie macie kom­plet­ne­go stro­ju, uzu­peł­nij­cie bra­ki pro­sty­mi, czar­ny­mi (bez napi­sów, nadru­ków czy naszy­wek) ele­men­ta­mi gar­de­ro­by. Skó­rza­ne pół­bu­ty zamiast spor­to­wych adi­da­sów też spraw­dzą się dobrze (nie każ­dy ma w domu ofi­cer­ki na wszel­ki wypadek).
To nie jest impre­za rekon­struk­to­rów kon­kret­nej epo­ki. To gra. Spo­ty­ka­my się, by po pro­stu dobrze się bawić 🙂

Teraz pora na

Kostiu­mo­wy FAQ

Jakie są ogra­ni­cze­nia co do ele­men­tów uży­tych w stro­jach, rekwi­zy­tów bro­ni itd. ?
Po kon­sul­ta­cji z najem­cą, usta­li­li­śmy, że może­cie przy­nieść na grę meta­lo­we repli­ki bro­ni bia­łej, słu­żą­ce jako ele­ment stro­ju. W tym samym celu może­cie wypo­sa­żyć się w tzw. broń bez­piecz­ną, czy­li repli­ki bro­ni wyko­na­ne z PCV i latek­su, sto­so­wa­ne do symu­la­cji wal­ki w lar­pach terenowych.

Jak będą roz­strzy­ga­ne kon­flik­ty na grze?
Wal­ka w mrocz­nym świe­cie War­ham­me­ra nigdy nie była rów­na i uczci­wa, dla­te­go nie będzie też taka na naszym lar­pie. Powszech­nie obec­ne wśród wojow­ni­ków z wyż­szych sfer wsz­cze­py i mody­fi­ka­cje bojo­we cia­ła, egzo­tycz­ne bro­nie i urzą­dze­nia pomoc­ni­cze spra­wia­ją, że doświad­cze­nie i kunszt szer­mier­czy to tyl­ko dwa z wie­lu aspek­tów wal­ki. Dla­te­go w grze będzie obo­wią­zy­wał sys­tem opar­ty o sta­ty­sty­ki i ele­ment loso­wy. Każ­da postać będzie posia­da­ła okre­ślo­ny współ­czyn­nik bojo­wy, a w trak­cie wal­ki prze­ciw­ni­cy będą loso­wać kar­tę, któ­rej war­tość doda­dzą do swo­ich sta­ty­styk. Wygry­wa oso­ba o wyż­szej sumie. Bło­go­sła­wie­ni Głup­cy to larp przede wszyst­kim poli­tycz­ny, więc star­cia fizycz­ne będą mieć cha­rak­ter drugorzędny.

Jeśli macie wię­cej pytań — skon­tak­tuj­cie się z nami poprzez ser­wis FB lub sko­rzy­staj­cie z zakład­ki KONTAKT.

 


Opublikowano

w

przez