Tag: warhammer 40k

 • Błogosławieni Głupcy — płaszcz czy szpada, czyli modowy FAQ

  Błogosławieni Głupcy — płaszcz czy szpada, czyli modowy FAQ

  Co ubrać w kosmos? To nie­ła­twe pyta­nie! Ratu­nek daje nam mak­sy­ma, któ­ra brzmi “jeden obraz wart jest tysią­ca słów”. Wzo­rem innych naszych spo­tkań, na któ­re pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju nie­co odbie­ga­ją­cym od codzien­ne­go, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was tabli­ce z inspi­ra­cja­mi na Pinterescie. Znaj­dzie­cie tam gra­fi­ki, któ­re — jak mamy nadzie­ję — zain­spi­ru­ją Was do stwo­rze­nia…

 • Błogosławieni Głupcy — wszechświat według WH40k

  Błogosławieni Głupcy — wszechświat według WH40k

  Kil­ka dni temu opu­bli­ko­wa­li­śmy post z fabu­la­ry­zo­wa­nym opi­sem pla­ne­ty Deu­ter, na któ­rej toczy będzie się larp Bło­go­sła­wie­ni Głup­cy. Dziś chce­my opo­wie­dzieć Wam wię­cej o świe­cie (czy raczej wszech­świe­cie) War­ham­me­ra 40k. Nie trze­ba znać tych infor­ma­cji na pamięć — ale dobrze jest zapo­znać się z nimi choć­by po to, by lepiej poczuć kli­mat gry. War­ham­mer 40 000 – Infor­ma­cje…

 • Błogosławieni Głupcy — opis świata

  Błogosławieni Głupcy — opis świata

  Za nie­ca­łe 2 tygo­dnie prze­nie­sie­my się w kosmos, do uni­wer­sum gry War­ham­mer 40 000. War­to więc dowie­dzieć się nie­co wię­cej o miej­scu, któ­re przyj­dzie nam odwie­dzić. Może na począ­tek wystar­czy rzut oka do nota­tek jego mieszkańca?… Pla­ne­ta Deuter  przez więk­szość swo­jej histo­rii cie­szy­ła się względ­nym spo­ko­jem. Z dala od więk­szych i bar­dziej zalud­nio­nych sek­to­rów Impe­rium,…