Summer Week 2023 — jak dojadę?

“Chcę poje­chać na Ala­skę, ale nie wiem, jak tam tra­fić”. Logi­sty­ka to sztu­ka, a my pomi­mo tego, że jeste­śmy zale­d­wie jej adep­ta­mi, nauczy­li­śmy się kil­ku rze­czy. Zatem, dro­gi podróż­ni­ku, dro­ga podróż­nicz­ko, powiedz naj­pierw jaki śro­dek loko­mo­cji wybierasz.

Samochód

Tu spra­wa jest pro­sta! Wbij w nawi­ga­cję adres: Przy­sta­nek Ala­ska, Gli­śno Wiel­kie 3.

Pociąg lub autobus

Jeśli decy­du­jesz się na przy­jazd trans­por­tem publicz­nym, wybierz z roz­kła­du PKP i auto­bu­sów taki, któ­ry jedzie do Gli­śna Wiel­kie­go, przez Tucho­mie (naj­le­piej), Lip­ni­cę (może być byle tą pomor­ską, bo jest parę miej­sco­wo­ści o tej nazwie), lub nie­co odda­lo­ne Bytów czy Miast­ko (w takim razie pozo­sta­nie ci jesz­cze 20 km do poko­na­nia innym spo­so­bem). Spraw­dza­jąc roz­kła­dy jaz­dy PKP, zwróć uwa­gę na to, że naj­bliż­sze mia­sta, do któ­re­go docie­ra­ją pocią­gi, to Miast­ko i Koście­rzy­na. Do znaj­do­wa­nia połą­czeń nie­za­stą­pio­na jest też stro­na E‑podróżnik.

A można jakoś inaczej?

Jeśli nie dys­po­nu­jesz swo­imi czte­re­ma kół­ka­mi, możesz zabrać się z inny­mi. Ist­nie­je kil­ka grup na face­bo­oku (Jadę na kon­went, Słupsk ‑Bytów i Gdy­nia-Bytów lub apli­ka­cja Bla­bla­car ), gdzie moż­na zna­leźć oso­by podró­żu­ją­ce samo­cho­dem z wol­nym miej­scem sie­dzą­cym. Zapy­taj rów­nież na stro­nie wyda­rze­nia Black­Box Sum­mer Week na Face­bo­oku, czy ktoś nie ma wol­ne­go miejsca.

“Ktoś ma wolne miejsce, ale jadę ja, albo moje stroje”

I na to jest rada! Może­cie wysłać swo­je rze­czy kurie­rem na adres:

“Przy­sta­nek Ala­ska“
Gli­śno Wiel­kie 3
77–130 Lip­ni­ca

z dopi­skiem:
BLACKBOX 3CITY
IMIĘ NAZWISKO

w ten spo­sób będzie nam łatwiej zlo­ka­li­zo­wać pacz­kę i prze­ka­zać ją odbiorcy.

Na koniec kil­ka przy­kła­do­wych połą­czeń, któ­re spraw­dzi­li­śmy na dzień 08.08.2023:

Gdańsk — Tuchomie

Gdynia — Tuchomie

Miastko — Tuchomie

Bytów — Tuchomie

Summer Week 2023: jak dotrzeć? Czym, z kim, skąd i kiedy?

Opublikowano

w

,

przez