Antares — Summer Week Crew

Spe­cy­ficz­na kon­struk­cja lar­pów para­gra­fo­wych wyma­ga duże­go zespo­łu pro­wa­dzą­cych. W każ­dym z kil­ku epi­zo­dów moż­na wybrać się na jed­ną z wie­lu scen. Każ­da z nich wyma­ga obec­no­ści przy­naj­mniej 1 oso­by pro­wa­dzą­cej. Zda­rza się, że uczest­ni­czą w niej też Posta­cie Tła. 

Zespół pro­wa­dzą­cych grę Anta­res liczy w tym roku aż 10 osób. Naj­wyż­szy czas, aby­śmy je przed­sta­wi­li. To oni, napę­dza­ni rewo­lu­cją, zabio­rą Was w kosmos ku nowej przy­go­dzie. Są to:

  • Kata­rzy­na Czpak (reży­se­ria, pro­wa­dze­nie scen);
  • Miko­łaj Wicher (reży­se­ria);
  • Piotr Milew­ski (pro­du­cent wyko­naw­czy, pro­wa­dze­nie scen);
  • Jakub Brzeź­nic­ki (pro­du­cent wyko­naw­czy, pro­wa­dze­nie scen);
  • Piotr Budzisz (pro­duk­cja, pro­wa­dze­nie scen);
  • Michał Kor­sak (pro­duk­cja, pro­wa­dze­nie scen);
  • Grze­gorz Lewan­dow­ski (pro­duk­cja, pro­wa­dze­nie scen);
  • Pau­li­na Micha­łow­ska (pro­duk­cja, pro­wa­dze­nie scen);
  • Karol Orłow­ski (pro­duk­cja, pro­wa­dze­nie scen);
  • Mag­da­le­na Pete­la (pro­duk­cja, pro­wa­dze­nie scen).

Na zdję­ciu poni­żej: trój­ka auto­rów gry (Kata­rzy­na Czpak, Joan­na Płszew­ska, Miko­łaj Wicher) z nadzie­ją wpa­tru­ją­ca się w gwiazdy.


Opublikowano

w

,

przez