Antares — poszukując inspiracji

Z tygo­dnia na tydzień coraz wię­cej osób korzy­sta z ankie­ty zgło­sze­nio­wej na tego­rocz­ną grę głów­ną — larp Anta­res. Otrzy­ma­li­śmy też gło­sy, że nie­któ­rym z Was wymy­śle­nie posta­ci przy­cho­dzi trud­niej i przy­da­ła­by się inspi­ra­cja “z zewnątrz”. 

Pomy­śle­li­śmy, że cie­ka­wym roz­wią­za­niem może być pre­śle­dze­nie losów osób, któ­re może nie wybra­ły się na inną pla­ne­tę, ale z róż­nych powo­dów opu­ści­ły rodzin­ny dom, by budo­wać nowe życie w innym kra­ju, na innym kon­ty­nen­cie. Set­ki wła­śnie takich histo­rii zgro­ma­dzi­ło gdyńskie

Muzeum Emigracji

Jeśli jeste­ście z Trój­mia­sta i oko­lic, albo jesz­cze przed naszym festi­wa­lem pla­nu­je­cie odwie­dzić Wybrze­że Gdań­skie, ser­decz­nie zachę­ca­my do odwie­dze­nia tej pla­ców­ki. To jed­no z naj­lep­szych i naj­cie­kaw­szych Muzeum w Pol­sce, zlo­ka­li­zo­wa­ne jest w samym cen­trum gdyń­skie­go por­tu, w histo­rycz­nym budyn­ku daw­ne­go dwor­ca morskiego. 

Nie jest ci po dro­dze? Nie ma pro­ble­mu! Boga­te zbio­ry MEG w znacz­nej czę­ści dostęp­ne są onli­ne. Zachę­ca­my do ich przej­rze­nia: może czyjś list, przed­miot albo życio­rys sta­nie się kan­wą, na któ­rej wyma­lu­je­cie wyobraź­nią swo­ją postać na larp? Eks­pe­ry­men­tuj­cie i inspi­ruj­cie się! Dobrej zabawy!


Opublikowano

w

,

przez