Summer Week 2023 — Program i harmonogram larpów na festiwalu

Kocha­ni, naj­wyż­szy czas zapre­zen­to­wać pełen pro­gram i har­mo­no­gram tego­rocz­nej edy­cji Black­Box Sum­mer Week! Jak co roku poświę­ci­li­śmy dłu­gą noc, by zgrać ala­skań­skie loka­cje z potrze­ba­mi pro­wa­dzą­cych, dostęp­no­ścią pro­du­cen­tów oraz licz­bą waka­tów w każ­dym bloku. 

Podob­nie jak w ubie­głym roku, pro­gram podzie­lo­ny jest na blok “dzien­ny” oraz “wie­czor­ny”. Prze­rwa pomię­dzy blo­kiem poran­nym a wie­czor­nym jest jed­nak na tyle duża, że znaj­dzie się czas na inne, spon­ta­nicz­ne aktyw­no­ści: warsz­ta­ty tań­ca, leża­ko­wa­nie i jezio­ro­wa­nie, plan­szów­ki czy lar­po­wa­nie “poza programem”.

Aby uła­twić tę ostat­nią opcję, pod­czas same­go Festi­wa­lu otrzy­ma­cie dostęp do sce­na­riu­szy w for­ma­cie Print&Play, gdy­by­ście mie­li ocho­tę samo­dziel­nie popro­wa­dzić dodat­ko­wą grę OFFbroadway.

Jako Orga­ni­za­to­rzy, zastrze­ga­my sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w zapre­zen­to­wa­nym pla­nie w try­bie “na bie­żą­co”, gdy­by zaszła taka potrze­ba. Jeśli chcesz odwie­dzić nas na krót­ko, aby zagrać w kon­kret­ną grę — skon­tak­tuj się z nami i upew­nij, że w har­mo­no­gra­mie nie zaszły zmiany. 

A teraz do rze­czy.
Oto…

Harmonogram BlackBox Summer Week 2023

Aktu­ali­za­cja: 19.07.2023

Niedziela, 20 sierpnia

  • 16:00 — Akredytacja
  • 19:00 — Ofi­cjal­ne Otwar­cie Festiwalu
  • 20:00 — Noc Jeepów, a w jej trak­cie m.in. Dys­kret­ny Urok Bur­żu­azji (pro­wa­dzą­ca Emi­lia Sta­chur­ska), Limes Infe­rior (pro­wa­dzą­cy autor, Andrzej Paj­dziń­ski), Snow (pro­wa­dzi Mate­usz Dym­nic­ki) #NEW oraz Bab­cia (pro­wa­dzą­cy Piotr Milew­ski) #NEW.
  • 22:00 — Zaklę­ci pro­wa­dzą­ca: Alek­san­dra Bedlic­ka #NEW.

Poniedziałek, 21 sierpnia

Wtorek, 22 sierpnia

Środa, 23 sierpnia

Czwartek, 24 sierpnia

Piątek, 25 sierpnia

ANTARES — GRA GŁÓWNA FESTIWALU

  • 11.00–14.00 — warsz­ta­ty wprowadzające
  • 20.00–23.00 — 2 epi­zo­dy gry

Sobota, 26 sierpnia

ANTARES — GRA GŁÓWNA FESTIWALU

  • 7.00–21.30 — 6 epi­zo­dów gry (z prze­rwa­mi na odpo­czy­nek i jedzenie)

Niedziela, 27 sierpnia

  • 00:00 — Ofi­cjal­ne Zakoń­cze­nie Festiwalu
  • 11:00 — Poże­gna­nie Uczest­ni­ków i Uczest­ni­czek Festiwalu
  • 12:00 — Opusz­cze­nie dom­ków traperskich

Opublikowano

w

,

przez