Dyskretny urok burżuazji - BlackBox 3City

Dyskretny urok burżuazji

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

Gru­pa przy­ja­ciół i kochan­ków podej­mu­je pró­bę zje­dze­nia wspól­nej kola­cji, lecz raz po raz zosta­je ona prze­rwa­na. Czy będą potra­fi­li zacho­wać nie­na­gan­ne manie­ry w obli­czu nastę­pu­ją­cych po sobie coraz bar­dziej sur­re­ali­stycz­nych i nie­po­ko­ją­cych zda­rzeń zakłó­ca­ją­cych bieg rzeczy?
Czy bur­żu­azja zacho­wa swój dys­kret­ny urok, pod­czas gdy zna­ny im porzą­dek świa­ta zaczy­na obra­cać się w chaos?

Opis

Dys­kret­ny urok bur­żu­azji to larp inspi­ro­wa­ny fil­mem z roku 1972 o tym samym tytu­le, w reży­se­rii Luisa Buñu­ela. W zamie­rze­niu ma być krót­kim, roz­ryw­ko­wym doświad­cze­niem z pogra­ni­cza lar­pu i gry towarzyskiej.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.