Gwiezdny horyzont - BlackBox 3City

Gwiezdny horyzont

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 8 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Kontr­ad­mi­rał Vale­rian Richard­son, naj­sław­niej­szy czło­wiek na Zie­mi i na trzech nowo­pow­sta­łych sta­cjach kosmicz­nych Unii Ziem­skiej, zadarł gło­wę do góry, kie­dy z gło­śni­ków pokła­do­we­go inter­ko­mu roz­legł się głos ster­ni­ka okrę­tu SS „Ram­zes”. Sekun­dę póź­niej poczuł nie­moż­li­we do pomy­le­nia z czym­kol­wiek innym ude­rze­nie fali zmniej­sze­nia pręd­ko­ści, kie­dy sil­nik warp okrę­tu zaczął wytra­cać moc. „Ram­zes” wyha­mo­wał z pręd­ko­ści podró­ży nad­świetl­nej i zaczął poru­szać się z szyb­ko­ścią łatwiej­szą do zaak­cep­to­wa­nia w ein­ste­inow­skim wszech­świe­cie. Przez mały wizjer kabi­ny wpły­nę­ła do środ­ka dobrze zna­na, upior­na poświa­ta wszech­świa­ta prze­su­nię­te­go ku czer­wie­ni. W mia­rę zmniej­sza­nia pręd­ko­ści nabie­ra­ła coraz chłod­niej­sze­go odcienia. 

Richard­son nie­na­wi­dził wizje­rów. Okrę­ty ste­ro­wa­ne były za pomo­cą umiesz­czo­nych na pokła­dzie przy­rzą­dów nawi­ga­cyj­nych, któ­re w żad­nej mie­rze nie wyma­ga­ły wizu­al­ne­go oglą­du świa­ta zewnętrz­ne­go. Ale w kadłu­bach wszyst­kich jed­no­stek umiesz­cza­no parę nie­wiel­kich świe­tli­ków i co naj­mniej jed­no duże okno, naj­czę­ściej na most­ku. Był to ukłon dla sta­ro­świec­kich ide­ałów kosmicz­nych podró­ży. Unia Ziem­ska była jed­ną z nie­licz­nych orga­ni­za­cji, któ­ra tro­skli­wie pie­lę­gno­wa­ła te roman­tycz­ne mity. Rze­ko­mo mia­ły korzyst­ny wpływ na rekrutację.

Opis

W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, gdzie tech­no­lo­gia pozwa­la na podró­że mię­dzy­gwiezd­ne, przyj­dzie Wam wcie­lić się w człon­ków zało­gi stat­ku LWSS “Ser­pent”. Rzu­ce­ni w wir akcji prze­ży­je­cie przy­go­dę, któ­rą Wasi boha­te­ro­wie zapa­mię­ta­ją do koń­ca życia.

Larp osa­dzo­ny jest w autor­skim świe­cie, w któ­rym gra­ni­ce państw roz­my­ły się, rodząc nowe podzia­ły. Po jed­nej stro­nie jest Unia Ziem­ska. Zrze­sza pań­stwa, któ­rych struk­tu­ry jesz­cze się zacho­wa­ły. Po dru­giej stro­nie są kor­po­ra­cje, któ­re wyku­pu­ją kolej­ne poła­cie lądów, usta­na­wia­ją tam wła­sne pra­wa i sku­pia­ją na wyzy­sku miesz­kań­ców. Naj­bo­gat­sze fir­my inwe­stu­ją w pro­gra­my kosmicz­ne, a nawet, w celu posze­rze­nia dzia­łal­no­ści, finan­su­ją sta­cje kosmiczne.

W grze jest spo­ro roz­wią­zań gami­stycz­nych, lecz nie bra­ku­je ele­men­tów nar­ra­cyj­nych, trud­nych wybo­rów i gry na rela­cjach. Roz­gryw­ka opie­ra się też na rze­czy­wi­stych umie­jęt­no­ściach gra­czy. Pilot powi­nien mieć dobrą koor­dy­na­cję oko-ręka, by móc spraw­nie radzić sobie z drąż­kiem i prze­pust­ni­cą. Spo­dzie­waj­cie się więc kil­ku cie­ka­wych roz­wią­zań sprzętowych!

Lista wakatów

 • Kapi­tan
  Zada­nia: koor­dy­no­wa­nie zało­gi, dowo­dze­nie oddzia­ła­mi mari­nes.
  #Sze­fo­wa #Sady­sta #Romans
 • Pilot
  Zada­nia: obie­ra­nie kur­su, ste­ro­wa­nie pręd­ko­ścią stat­ku.
  #Awan­tur­nik #Wolny_duch
 • Ofi­cer Zbro­je­nio­wy
  Zada­nia: namie­rza­nie, strze­la­nie, kali­bra­cja dział i tarcz.
  #Łobuz
 • Ofi­cer Nauko­wy
  Zada­nia: iden­ty­fi­ka­cja obiek­tów kosmicz­nych, prze­pro­wa­dza­nie badań, radar krót­kie­go zasię­gu.
  #Geniusz_zbrodni
 • Łącz­no­ścio­wiec
  Zada­nia: kon­takt z inny­mi stat­ka­mi i sta­cja­mi, hako­wa­nie, nawi­ga­cja, radar dale­kie­go zasię­gu. #Wyrzu­tek #Postać_tragiczna
 • Inży­nier
  Zada­nia: pod­krę­ca­nie stat­ku, zarzą­dza­nie zespo­ła­mi napraw­czy­mi.
  #Akty­wist­ka

Opi­sy wszyst­kich arche­ty­pów znaj­du­ją się w TYM DOKUMENCIE.

Wymagania

1. W grze wyma­ga­ne są pro­ste stro­je, zależ­ne od wybra­nej roli. Wszy­scy gra­cze pro­sze­ni są o przy­go­to­wa­nie pro­stych, czar­nych spodni, czar­nych butów oraz blu­zy w kolo­rze odpo­wia­da­ją­cym ich funk­cji na statku.
Kapi­tan: żółty
Pilot, Inży­nier, Ofi­cer Zbro­je­nio­wy: czerwony
Ofi­cer Nauko­wy, Łącz­no­ścio­wiec: jasnoniebieski
Przy­kła­do­wa blu­za: https://allegro.pl/oferta/slim-dopasowana-koszulka-meska-dlugi-rekaw-l-9546057789

2. Każ­dy z gra­czy powi­nien przyjść z wła­snym lap­to­pem wypo­sa­żo­nym w sys­tem ope­ra­cyj­ny inny niż iOS.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.