BlackBox No.94 – Gwiezdny Horyzont

Czas: 13.11.2021 r. godz. 13:00

Lar­py roz­gry­wa­ją­ce się w kosmicz­nej pust­ce nie­odmien­nie cie­szą się powo­dze­niem wśród black­bo­xo­wej publicz­no­ści. Nic więc dziw­ne­go, że głów­nym daniem nasze­go dru­gie­go spo­tka­nia w tym sezo­nie jest gra w kon­wen­cji scien­ce fiction.

Auto­rem larpu

Gwiezdny horyzont

jest Paweł Sza­ba­ła, któ­ry zgo­dził się przy­jąć nasze zapro­sze­nie i wystą­pić w roli gościn­ne­go mistrza gry. 

Sprze­daż bile­tów na larp w cenie 50zł roz­pocz­nie się po 24 paź­dzier­ni­ka. Uwa­ga! Gra nie jest typo­wym lar­pem kame­ral­nym. Po pierw­sze, potrwa oko­ło 8 godzin. Po dru­gie, ma spo­ro mecha­ni­zmów symu­lu­ją­cych kon­kret­ne ukła­dy stat­ku kosmicz­ne­go. Każ­da oso­ba bio­rą­ca w nim udział musi przy­być z wła­snym laptopem!

Sko­ro Gwiezd­ny Hory­zont to danie głów­ne, czy to zna­czy, że w menu jest coś jesz­cze? Owszem!

Jako że larp prze­zna­czo­ny jest jedy­nie dla 6 osób, na nasze wyda­rze­nie przy­go­to­wa­li­śmy nie­spo­dzian­kę: mały prze­gląd gier z kon­kur­su larpowego 

Golden Cobra 2021

Tytu­ły gier nagro­dzo­nych w tego­rocz­nej odsło­nie kon­kur­su poda­my po ofi­cjal­nej publi­ka­cji jego wyni­ków, 28go paź­dzier­ni­ka. Tym­cza­sem może­cie zapo­znać się ze wszyst­ki­mi zgło­sze­nia­mi na ofi­cjal­nej stro­nie kon­kur­su i wybrać wła­snych faworytów.

Do zoba­cze­nia na 94tym blackboxie!

Kup bilet

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Gwiezdny horyzont

13.11.2021 r. godz. 13:00Cena bile­tu 50 zł.