Limes Inferior - BlackBox 3City

Limes Inferior

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wen­cja: dra­mat, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Wczo­raj byli­śmy świad­ka­mi postę­pu, któ­ry zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał nasze życie. Maszy­ny paro­we i samo­cho­dy, któ­re poja­wi­ły się wraz z pierw­szą rewo­lu­cją prze­my­sło­wą, zmie­ni­ły świat w spo­sób nie do pomy­śle­nia wcze­śniej. Ludz­kość doko­na­ła nie­wy­obra­żal­ne­go postę­pu, żyje­my wygod­niej i dłużej.

Kil­ka lat temu wyda­rzy­ło się coś nie­wy­tłu­ma­czal­ne­go, co nie­któ­rzy przy­pi­su­ją kosmi­tom, a inni taj­nym eks­pe­ry­men­tom. Choć nikt nie widział lata­ją­cych tale­rzy na wła­sne oczy, donie­sie­nia o “ata­kach” i “ska­że­niu” wciąż są obec­ne w mediach. Dokład­na licz­ba ofiar jest nie­zna­na, mówi się o tysią­cach lub nawet milio­nach zabi­tych. Mia­sta, wsie i regio­ny zosta­ły zablo­ko­wa­ne, a miesz­kań­cy pod­da­ni maso­wej kon­tro­li. Więk­szość lud­no­ści zosta­ła prze­miesz­czo­na do tym­cza­so­wych obo­zów. Jed­no­cze­śnie roz­po­czę­to budo­wę mega­miast, nowo­cze­snych “smart city”, któ­re mają peł­nić rolę ośrod­ków nowych regionów. 

“Wszę­dzie będziesz miał bli­sko, a wszyst­ko będzie za dar­mo”. Oczy­wi­ście w mia­rę potrzeb…
“Nie będziesz mieć nicze­go i będziesz szczę­śli­wy”. To nowa rzeczywistość.

A może tyl­ko spi­sko­we teorie?

Opis

Akcja gry dzie­je się w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści w 2040 roku. Kil­ka lat wcze­śniej mia­ło miej­sce zda­rze­nie — jakie? Tak napraw­dę odpo­wiedź zna garst­ka wta­jem­ni­czo­nych. Po dru­giej stro­nie są zagu­bie­ni miesz­kań­cy Zie­mi. Otu­ma­nie­ni donie­sie­nia­mi z mediów, two­rzą kolej­ne wer­sję nie­spraw­dzo­nych pogło­sek. Woj­na nukle­ar­na? Wyciek wiru­sa z labo­ra­to­rium? Inwa­zja obcych, prze­bie­gu­no­wa­nie się pla­ne­ty? Każ­dy czu­je, że to on ma racje… 

Larp to histo­ria o prze­mia­nach spo­łecz­nych, dosto­so­wy­wa­niu się i kre­owa­niu nowej rze­czy­wi­sto­ści. O czymś, cze­go bar­dzo nie chce­my, ale co musi­my zro­bić… A może tyl­ko tak nam się wyda­je? Jest to też opo­wieść o ludziach u wła­dzy, ich ambi­cjach, celach oraz o tym, jakie mogą być kon­se­kwen­cje ich dzia­łań. Jest to też opo­wieść o zwy­kłych ludziach, ich pra­gnie­niach, marze­niach, niepewności. 

Larp inspi­ro­wa­ny powie­ścią Limes Infe­rior Andrze­ja Zajdla.

Ważne

Gra może odby­wać się z udzia­łem publicz­no­ści. Zapra­sza­my do oglą­da­nia… A być może nawet bra­nia udzia­łu w protestach!

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.