Zaśpiew o rozdartym półksiężycu - BlackBox 3City

Zaśpiew o rozdartym półksiężycu

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Czy śpiew pta­ka jest kółkiem
czy kreską?
Czy jest sza­ry jak popiół,
a może przejrzysty?
Jakim gło­sem odpowiada
przestrzeń,
przygarniająca
każ­dy świergot
i każ­de skrzypienie,
szept i krzyk?
I gdzie są nasze głosy,
nie­mra­wo wystukiwane
językiem
z codzien­ną regularnością?
Co robi z nimi przestrzeń?
Czy jest jakiś scho­wek na
wyrazy,
przecinki,
kropki?

— J. Bocheń­ska, “Pró­ba słowa”

Opis

W gło­wie muez­zi­na kłę­bią się myśli. Nie dają mu w spo­ko­ju spać, marząc o wyrwa­niu się z ser­ca sta­rusz­ka i wła­snym ist­nie­niu. Larp opo­wia­da o pro­ble­mach doty­czą­cych mniej­szo­ści tatar­skiej, dyle­ma­tach moral­nych i pró­bie pogo­dze­nia się z utra­tą świetności.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.