Konwencja: abstrakcja

  • Zaśpiew o rozdartym półksiężycu

    Zaśpiew o rozdartym półksiężycu

    W gło­wie muez­zi­na kłę­bią się myśli. Nie dają mu w spo­ko­ju spać, marząc o wyrwa­niu się z ser­ca sta­rusz­ka i wła­snym ist­nie­niu. Larp opo­wia­da o pro­ble­mach doty­czą­cych mniej­szo­ści tatar­skiej, dyle­ma­tach moral­nych i pró­bie pogo­dze­nia się z utra­tą świetności.