Zoolarper - BlackBox 3City

Zoolarper

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 14 — 25

Larp popro­wa­dzo­no na:

“ Moistu­re is the essen­ce of wetness, and wetness is the essen­ce of beauty.”
— Derek Zoolander

Opis

Witaj­cie na dorocz­nej gali roz­da­nia sta­tu­et­ki Mode­la i Model­ki Roku. Zazwy­czaj mia­ły miej­sce dwa takie wyda­rze­nia: oddziel­nie dla mode­li pra­we­go i lewe­go pro­fi­lu. Wyni­ka to z obu­pól­nej nie­chę­ci do sie­bie nawza­jem i fak­tu, że zaj­mu­ją dwie abso­lut­nie prze­ciw­ne nisze. Nie­mniej, nie­daw­no lokum, gdzie odby­wa­ła się cere­mo­nia mode­li lewe­go pro­fi­lu uległ dziw­ne­mu wypad­ko­wi. Ze wzglę­du na bar­dzo mało cza­su i brak innych moż­li­wo­ści zde­cy­do­wa­no się na połą­cze­nie tych wyda­rzeń. Co może pójść nie tak?

Zoo­lar­per to larp dla osób, któ­re nie potra­fią dobrze lar­po­wać i któ­re umie­ją, ale też chcą zagrać (para­fra­zu­jąc cytat z fil­mu). To gra z zało­że­nia gro­te­sko­wa i kome­dio­wa, któ­ra przede wszyst­kim nasta­wio­na jest na roz­ryw­kę, radość oraz na czu­ciu się dobrze w swo­im cie­le. Larp posia­da abs­trak­cyj­ne oraz nad­na­tu­ral­ne wątki.

Wszy­scy gra­ją zna­ny­mi ludź­mi, któ­rym woda sodo­wa ude­rzy­ła do gło­wy i niech to będzie widać! To larp od robie­nia dram, zwie­rza­nia się dzien­ni­ka­rzom ze swo­ich pro­ble­mów i cyka­nia sel­fie na Insta!

W grze bie­rze udział kil­ka frak­cji. Są mode­le i model­ki, któ­rzy bio­rą aktyw­ny udział w kon­kur­sach na wybie­gu; sędzio­wie, oce­nia­ją­cych ich wystę­py; pro­jek­tan­ci wiel­kich domów mody (to dla nich pra­cu­ją mode­le i model­ki) oraz oczy­wi­ście, wszech­obec­ni celebryci!

Wymagania

Na larp wyma­ga­ne są jak naj­bar­dziej krzy­kli­we stro­je i makijaże.

Ważne

Dopusz­czal­ny crossplay.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.