Snow

Autor/rzy:

For­mat: larp

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

Sil­nik zakasz­lał po raz ostat­ni i zgasł. Minę­ła chwi­la, nim zro­zu­mie­li­ście, że utknę­li­ście na mro­zie, godzi­ny dro­gi od jakiej­kol­wiek cywi­li­za­cji. A bia­ły puch wokół Was wca­le nie poma­ga…

Opis

Snow to sitlarp, czy­li larp sytu­acyj­ny, w któ­rym istot­ne jest poło­że­nie (miej­sce, wyda­rze­nia, kon­tekst), w jakim zna­leź­li się boha­te­ro­wie. Gra­cze odgry­wa­ją rodzi­nę pod­czas wspól­nej podró­ży samo­cho­dem, wcho­dzą też w inte­rak­cje z przy­pad­ko­wy­mi prze­chod­nia­mi, któ­rzy nie są świa­do­mi, że bio­rą udział w lar­pie.

Fabu­ła Snow sku­pia się na rela­cjach, jakie panu­ją mię­dzy krew­ny­mi oraz napię­tych, dłu­go tłu­mio­nych emo­cjach: iry­ta­cji, fru­stra­cji, stre­sie. Pole­ca­my doj­rza­łym odbior­com.

Gra zosta­ła wyróż­nio­na w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie Gol­den Cobra Chal­len­ge 2014.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnichGra tyl­ko dla uczest­ni­ków peł­no­let­nich.
No painNo pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dys­kom­for­tu.
Gra porusza tematykę uzależnieńGra poru­sza tema­ty­kę uza­leż­nień.
Odgrywanie scen przemocyW grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.
Odgrywanie scen seksuW grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny sek­su.
Wulgarny językW grze obec­ny jest wul­gar­ny język.