Autor/zy:

For­mat: larp

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5

Sil­nik zakas­zlał po raz ostat­ni i zgasł. Minęła chwila, nim zrozu­mieliś­cie, że utknęliś­cie na mrozie, godziny dro­gi od jakiejkol­wiek cywiliza­cji. A biały puch wokół Was wcale nie pomaga…

Opis

Snow to sit­larp, czyli larp sytu­a­cyjny, w którym istotne jest położe­nie (miejsce, wydarzenia, kon­tekst), w jakim znaleźli się bohaterowie. Gracze odgry­wa­ją rodz­inę pod­czas wspól­nej podróży samo­cho­dem, wchodzą też w inter­akc­je z przy­pad­kowy­mi prze­chod­ni­a­mi, którzy nie są świado­mi, że biorą udzi­ał w larpie.

Fabuła Snow sku­pia się na relac­jach, jakie panu­ją między krewny­mi oraz napię­tych, dłu­go tłu­mionych emoc­jach: iry­tacji, frus­tracji, stre­sie. Pole­camy dojrza­łym odbiorcom.

Gra została wyróżniona w między­nar­o­dowym konkur­sie Gold­en Cobra Chal­lenge 2014.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry