Namiot - BlackBox 3City

Namiot

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Czy oni pamię­ta­ją? Ja pamiętam.
Czy ktoś wie? Czy to ma znaczenie?
Co to było? Co to za odgłos?
To tyl­ko szum drzew.
Cie­płe ramię. Wtu­lę się i zapomnę.
Dla­cze­go tu przy­je­cha­li­śmy? Co nas podkusiło?

Opis

Gru­pa przy­ja­ciół wyjeż­dża pod namiot, aby choć na chwi­lę uciec od pro­ble­mów, sekre­tów, nudy… Czy im się to uda? Czy to, co pró­bo­wa­li zagłu­szyć, doj­dzie do gło­su tym wyraź­niej, tam, gdzie spo­dzie­wa­li się usły­szeć tyl­ko szum drzew i śpiew ptaków…?

To larp oby­cza­jo­wy, w któ­rym gra­cze wcie­la­ją się w role przy­ja­ciół, part­ne­rów, kochan­ków, któ­rzy posta­na­wia­ją wyru­szyć na wypra­wę pod namio­ty. Zna­ją się już jakiś parę lat, wie­le ich łączy, co wię­cej to nie pierw­sza taka wypra­wa, któ­rą przeżyli…Prawie.Kiedyś był z nimi jesz­cze ktoś, kto z jed­nej z takich wypraw nie wró­cił. Teraz po dłuż­szej prze­rwie posta­na­wia­ją znów spraw­dzić czy ich przy­jaźń może prze­trwać to, co prze­ży­li. Cia­ła nigdy nie odnaleziono…

Nie pole­ca się tej gry dla osób, któ­re abso­lut­nie nie­na­wi­dzą się bać.

Wymagania

Gra zakła­da, że gra­cze roz­ło­żą wspól­nie namiot. Dla­te­go mile widzia­ne są wła­sne kari­ma­ty, śpi­wo­ry, ple­ca­ki i ubra­nia — jak to na gór­ską wycieczkę.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.