Bal Smoków - BlackBox 3City

Bal Smoków

Autor/zy:

For­mat: larp tanecz­ny

Kon­wen­cja: dra­mat, fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

A kie­dy Sen, zapo­mnia­no, że się stało.
Sta­ło? Niech stoi. Nie ruszaj­my. Lubimy
w jed­nym miej­scu i nie­po­ru­sze­ni trwamy.
Może prze­trwa­my, może o nas wspomną,
opo­wia­dać będzie­my, że język nasz niemy.
Pod zamknię­ty­mi powie­ka­mi łatwiej o czułość,
szmer skrzy­deł jest bar­dziej i wiatr na poliku. 

Dla­cze­go krzy­czy­cie? Każ­dy osob­no mówi ja,
a ja nie­waż­ne, bo prze­cież wszy­scy, jak kiedyś.
Dla­cze­go dzi­siaj, nabie­ram kształ­tu, drżę…
Zatań­czę, ale ciszej, nie budź­cie, niech we Śnie…

Daw­no, daw­no temu mia­ła miej­sce Wiel­ka Tra­ge­dia, któ­ra znisz­czy­ła zna­ny wam dotąd świat. W tam­tych mrocz­nych cza­sach więk­szość z was uda­ła się w mroź­ną kra­inę Lodow­ców i w niej pozo­sta­ła. Część z was jed­nak zawró­ci­ła i schro­nie­nie zna­la­zła na odizo­lo­wa­nej od świa­ta Lodo­wej Wyspie, któ­ra kry­ła bez­piecz­ne i cie­płe jaski­nie. Pocho­wa­li­ście się. Gdy na zewnątrz sza­lał zło­wro­gi wiatr, zie­mia się trzę­sła i pano­szy­ła się ciem­ność, zmru­ży­li­ście zmę­czo­ne lotem, gadzie powie­ki i zasnę­li­ście. Śni­li­ście bar­dzo dłu­go. Koją­ce wizje spra­wi­ły, że zama­rzy­li­ście o tym, by nigdy się nie obu­dzić. Część z was śmia­ło zgo­dzi­ła­by się z myślą, że Letarg jest lep­szy, niż życie, któ­re za sobą zostawiliście…
Ale nie wszy­scy zasnęli.
I wła­śnie oni, ci, któ­rzy nie towa­rzy­szy­li wam pod­czas sen­nych podró­ży, wyry­wa­ją was teraz z mięk­kiej kra­iny marzeń i każą się obu­dzić. Zbudź­cie się, sły­szy­cie ich szept, a wasze cia­ła zaczy­na­ją reago­wać na muzy­kę. Zbudź­cie się… Pora na bal… Jest już bez­piecz­nie, zacznie­my od nowa.
Zacząć od nowa, ale czy to w ogó­le możliwe?

Opis

Bal Smo­ków jest lar­pem tanecz­nym (inspi­ro­wa­ny np. grą Zacza­ro­wa­ni lub Dan­ce the Maca­bre) gdzie gra­cze wcie­lą się w posta­ci smo­ków i będą doświad­czać smo­czych pro­ble­mów. Żeby móc wziąć udział w zaba­wie nie będą potrzeb­ne żad­ne kon­kret­ne umie­jęt­no­ści poza chę­cią eks­plo­ra­cji sie­bie i swo­je­go cia­ła. Gra będzie opo­wia­dać o gru­pie smo­ków, któ­ra prze­bu­dzi­ła się po tysiąc­le­ciach Letar­gu i pró­bu­je odna­leźć się w nowej rze­czy­wi­sto­ści. Boha­te­ro­wie będą musie­li zasta­no­wić się nad dal­szy­mi losa­mi swo­jej rasy oraz pogo­dzić się z utra­tą daw­nej świet­no­ści. Wspól­nie będą pró­bo­wa­li pod­jąć decy­zję o tym „co dalej” na tzw. Balu Smo­ków. Roz­gryw­ka będzie sku­piać się tak­że na pro­ble­mach boha­te­rów, któ­rzy nie zapa­dli w Letarg i nie do koń­ca są w sta­nie zro­zu­mieć posta­cie Śnią­cych. Na grze poru­sza­ne będą róż­ne tema­ty, m.in.:

  • Prze­mi­ja­nia (smo­ki nie mają świa­do­mo­ści tego, czym jest śmierć). 
  • Kon­flikt wspól­no­ta vs jed­nost­ka (jed­na z naj­star­szych smo­czych zasad mówi, że ego­izm jest naj­więk­szym złem). 
  • Poszu­ki­wa­nie sensu. 
  • Poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści (wraz z Prze­bu­dze­niem, w smo­ki ude­rza świa­do­mość tego, że są win­ne Wiel­kiej Katastrofie). 
  • Oso­bi­ste wąt­ki, np. roman­tycz­ne, rodzin­ne, intry­gi, eks­plo­ra­cja itd. Są to wąt­ki nie tyl­ko prze­zna­czo­ne dla boha­te­rów Nie­śnią­cych, ale tak­że dla Śnią­cych. Smo­ki, któ­re zapa­dły w Sen i zosta­wi­ły za sobą daw­ne życia, rów­nież posia­da­ją mię­dzy sobą rela­cje, któ­re zbu­do­wa­ły pod­czas tzw. wspól­ne­go śnie­nia. Mają one jed­nak tro­chę inny charakter. 

Bal Smo­ków prze­wi­du­je­my jako grę o oni­rycz­nym, lek­ko sen­su­al­nym cha­rak­te­rze, któ­ra może być roze­gra­na zarów­no w spo­sób dra­ma­tycz­ny, jak i kome­dio­wy. Odnaj­dą się tu oso­by, któ­re szu­ka­ją trud­nych posta­ci nasta­wio­nych na emo­cjo­nal­ną roz­gryw­kę, oraz oso­by, któ­re wolą grać lżej­sze scenariusze.

Gra bazu­je na zmy­słach i zawie­ra ele­men­ty olej­ków zapa­cho­wych, zasło­nię­cia oczu oraz sty­mu­la­cji sen­so­rycz­nej. Zawie­ra rów­nież ele­men­ty czar­nej kome­dii i bru­tal­ne­go humo­ru. Larp ma sze­ro­kie spek­trum boha­te­rów: od posta­ci kome­dio­wych i gami­stycz­nych po posta­ci dra­ma­tycz­ne i immersyjne.

Ważne

Jest to dru­ga część lar­pu Wiec Smo­ków, któ­ry odbył się na Festi­wa­lu Black Box 3City Sum­mer Week 2021, ale zna­jo­mość prze­bie­gu pierw­szej czę­ści gry nie jest potrzeb­na do tego, żeby zagrać i dobrze się bawić. Poprzed­nia gra mia­ła inny cha­rak­ter, poru­sza­ła inne tema­ty i przede wszyst­kim dzia­ła się tysią­ce lat wcze­śniej. Kil­ku boha­te­rów z pierw­szej czę­ści zosta­ło prze­nie­sio­nych do nowej wer­sji gry, ale są to posta­cie po pierw­sze dużo star­sze, a po dru­gie o zupeł­nie innych moty­wach i pro­ble­mach, niż ich sta­re wer­sje. Dla­te­go może je zagrać każdy. 

Trig­ge­ry:
— uczu­cie osamotnienia;
— izolacja;
— prze­moc fizycz­na i psychiczna;
— kon­takt fizycz­ny w tańcu;
— prze­mi­ja­nie, nostalgia;
— śmierć, utra­ta, tęsknota;
— cią­ża, dzie­ci, bezpłodność;
— poczu­cie winy;
— gra­nie “do siebie”.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.