Poczesny sabat Duchów Natury - BlackBox 3City

Poczesny sabat Duchów Natury

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

Kie­dyś żyli­śmy jak ludzie. Miesz­ka­li­śmy w ich gro­dach i osa­dach, zwa­no nas wiedź­ma­mi, guśla­rza­mi, sza­ma­na­mi. Byli­śmy ich łącz­ni­ka­mi pomię­dzy bytem ludz­kim a boskim. A teraz? Jeste­śmy bani­ta­mi, paria­sa­mi i koczow­ni­ka­mi. Ten cały dziw­ny kult w Patro­nów prze­ro­dził się w jakąś wiel­ką i niby nie­pod­wa­żal­ną wia­rę. Twier­dzą, że to wszyst­ko, co nas ota­cza, pocho­dzi od “Patro­nów” i to niby ci “Patro­ni” to wszyst­ko dali… Już zapo­mi­na­ją, że ludzie wszyst­ko zawdzię­cza­ją całe­mu pan­te­ono­wi Duchów Natury. 

Wypar­li się pra­daw­nej wia­ry, a nas w swej opie­sza­ło­ści uzna­li za here­ty­ków. Wypo­wie­dzie­li nam woj­nę, woj­nę o wia­rę, któ­rą pro­wa­dzą krwa­wą ręką tak zwa­nych Vena­to­rów. Teraz musi­my się zebrać, wszy­scy ci, któ­rzy jesz­cze pozo­sta­li, aby omó­wić tą nie­po­ko­ją­cą i naglą­cą sytu­ację. Czas zwo­łać sabat i spra­wić, by nie był on ostat­nim. Dla­te­go ja, kapłan­ka naj­wyż­sze­go z praw­dzi­wych bogów, wzy­wam Was do speł­nie­nia swo­je­go obo­wiąz­ku i sta­wie­nia się przy naj­święt­szym drze­wie w dniu jego święta.

Opis

Pocze­sny sabat Duchów Natu­ry to gra opo­wia­da­ją­ca o losach ostat­nich wyznaw­ców sta­rej wia­ry, czy­li wcze­śniej wspo­mnia­nych Duchów Natu­ry, w autor­skim świe­cie fan­ta­sy. Gra­cze będą mie­li moż­li­wość wcie­le­nia się w jed­ną z dwóch frak­cji: Wiedźm oraz Vena­to­rów, czy­li gil­dii, któ­rą naj­pro­ściej moż­na pod­su­mo­wać jako “łow­ców czarownic”.

Larp dzie­je się w ciem­no­ściach, przy ogni­sku, swo­im kli­ma­tem inspi­ru­jąc się daw­ną sło­wiańsz­czy­zną oraz obrzę­da­mi wic­ca. Na tle wyda­rzeń saba­tu, wąt­ki i pra­gnie­nia oso­bi­ste posta­ci mie­sza­ją się z tym, co powin­no się zro­bić dla dobra ogó­łu i przy­szło­ści zgro­ma­dze­nia. Głów­ne moty­wy to magia, więź z byta­mi nad­przy­ro­dzo­ny­mi, ale rów­nież prze­śla­do­wa­nia na tle reli­gij­nym, śmierć oraz zdrada.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na larp w stro­jach fan­ta­sy nawią­zu­ją­cych do tema­ty­ki i opo­wie­ści larpu.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.