Dread the Larp 2 - Reality TV Show - BlackBox 3City

Dread the Larp 2 — Reality TV Show

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Przy­go­tuj się na nie­sa­mo­wi­tą przy­go­dę w ser­cu tajem­ni­cze­go lasu! Dołącz do eli­tar­nej gru­py zamknię­tej na wie­le tygo­dni w opusz­czo­nej chat­ce. Otrzy­muj wyzwa­nia od Pro­du­cen­tów i posta­raj się nie odpaść! Zdo­bądź Wiel­ką Nagro­dę, któ­ra może speł­nić Two­je naj­więk­sze marze­nia! Wszyst­ko jest moż­li­we! Odkryj, jak wie­le jesteś w sta­nie zary­zy­ko­wać, by się­gnąć po suk­ces. Weź udział w naj­bar­dziej pory­wa­ją­cym reali­ty show i stwórz swo­ją wła­sną legendę!

Opis

Zosta­łeś wybrany_a do udzia­łu w nowym reali­ty show. Dołą­czysz do kil­ku innych osób i zosta­niesz zamknięty_a na wie­le tygo­dni w opusz­czo­nej chat­ce w lesie. Po przej­ściu wyma­ga­ją­cych prób jed­no z Was wygra Wiel­ką Nagrodę™.

Nikt nie wie dokład­nie, czym jest Wiel­ka Nagro­da™, ale spe­ku­la­cje obej­mu­ją: kon­trakt pły­to­wy, milion dola­rów, miesz­ka­nie w sto­li­cy lub nawet pry­wat­ny odrzu­to­wiec.
Otrzy­masz wyzwa­nia od Pro­du­cen­tów, któ­rych nigdy nie widzia­łeś ani nie spo­tka­łeś. Będą do Cie­bie mówić przez sze­reg gło­śni­ków w domu. Możesz im po pro­stu odpo­wia­dać, ponie­waż wszę­dzie są ukry­te kame­ry i mikrofony. 

Wszę­dzie…

Ważne

Uwa­ga:
— gra od pew­ne­go momen­tu zakła­da eli­mi­na­cję gra­czy; nie­któ­rzy z nich będą mogli wró­cić w innej roli, inni mogą pozo­stać tyl­ko jako widzo­wie; przy nie­po­myśl­nych wia­trach, ktoś może wypaść oko­ło godzi­ny przed koń­cem gry;
— gra może zawie­rać ele­men­ty obrzydliwe;
— w grze wystę­pu­je sil­na rywa­li­za­cja mię­dzy gra­cza­mi i spo­ra daw­ka nega­tyw­nych interakcji;
— to jest hor­ror w otocz­ce reali­ty show, a nie Big Brother!

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.