Summer Week 2023 — Klejnotowy System Zapisów na Gry v.23

Usza­no­wan­ko Konwentowicze!

Sum­mer Week 2023 już za chwi­lę, więc chcie­li­by­śmy przed­sta­wić Wam aktu­al­ną wer­sję, wpro­wa­dzo­ne­go dwa lata temu sys­te­mu zapi­sów na tego­rocz­ne punk­ty pro­gra­mu. Cie­szy­my się, że więk­szo­ści z Was się podo­ba, ale nie ist­nie­je rzecz, któ­rej nie da się udo­sko­na­lić. W tym roku zde­cy­do­wa­li­śmy się na wpro­wa­dze­nie drob­nych korekt. Jed­no­cze­śnie, mając na wzglę­dzie Wasz kom­fort, ponow­nie zastrze­ga­my sobie moż­li­wość wpro­wa­dza­nia popra­wek do sys­te­mu już w trak­cie trwa­nia kon­wen­tu. O takich sytu­acjach będzie­cie infor­mo­wa­ni na bieżąco.

System zapisów na gry podczas Summer Week 2023

Bilety

Na festi­wa­lu poja­wią się bile­ty. Są ich czte­ry rodza­je. Uło­żo­ne są hie­rar­chicz­nie i decy­du­ją o pierw­szeń­stwie zapi­sów na kon­kret­ną grę.  Wszyst­kie bile­ty są imienne.

Bilet diamentowy: 6 szt. 

Po jed­nym bile­cie dia­men­to­wym otrzy­mu­je szóst­ka orga­ni­za­to­rów kon­wen­tu. Każ­de z nas chce zagrać w jed­ną, może dwie gry razem z Wami.  Bile­ty dia­men­to­we upo­waż­nią nas do zaję­cia miejsc na punk­ty pro­gra­mu szyb­ciej niż pozo­sta­łe. Na każ­dy punkt pro­gra­mu może przy­paść mak­sy­mal­nie jeden bilet dia­men­to­wy. Bile­ty są jednorazowe.

* w poprzed­nim roku zuży­li­śmy 2. Pozo­sta­łe jak zawsze prze­ro­bi­li­śmy na pier­ścion­ki i opchnę­li­śmy zakochanym.

Bilet szafirowy: 27 szt. 

Chcie­li­by­śmy wyna­gro­dzić uczest­ni­ków kon­wen­tu, któ­rzy poma­ga­ją nam two­rzyć Sum­mer Week. Dla­te­go wrę­czy­my po jed­nym bile­cie sza­fi­ro­wym każ­de­mu, kto zgło­sił larp do programu. 

Jak wie­cie, w naszym Black­Bo­xo­wym zespo­le uwa­ża­my, że rów­nie waż­ną rolę co Prowadzący/a peł­ni tez Producent/ka gry. Dla­te­go pod­czas Sum­mer Week otrzy­ma­ją oni od nas sza­fi­ro­we bile­ty na tych samych zasa­dach, co oso­by pro­wa­dzą­ce larpy.

Bilet rubinowy — ok 80 szt. 

Po jed­nym rubi­no­wym bile­cie otrzy­ma każ­dy uczest­nik i uczest­nicz­ka kon­wen­tu, aby mieć szan­sę zagrać w upra­gnio­ną grę. Bile­ty są jednorazowe.

Bilety ametystowe — ok 80 szt. 

Po jed­nym ame­ty­sto­wym bile­cie otrzy­ma każ­dy uczest­nik i uczest­nicz­ka kon­wen­tu, aby zapi­sać się w kla­sycz­ny spo­sób: sto­jąc w kolej­ce. Bile­ty te są wie­lo­ra­zo­we. Zwra­ca­my je po każ­dej run­dzie zapi­sów / losowaniu.

System Zapisów

Zapi­sy na dany dzień odby­wa­ją się dzień wcze­śniej w godzi­nach 16.00–17.00 (wyjąt­kiem jest ponie­dzia­łek, kie­dy zapi­sy otwo­rzy­my dwu­krot­nie. W godzi­nach 8–9 na gry ponie­dział­ko­we i 16–17 na gry wtor­ko­we). W przy­go­to­wa­nym miej­scu znaj­dą się koszycz­ki na każ­dy punkt pro­gra­mu dnia następ­ne­go, do któ­re­go będą wrzu­ca­ne IMIENNE bilety.

W godzi­nach 16.00–16.05 moż­na wrzu­cać dia­men­to­we i sza­fi­ro­we bile­ty do koszycz­ków, co powo­du­je zapeł­nia­nie się miejsc na punk­ty pro­gra­mu. Jeże­li na daną grę będzie wię­cej sza­fi­ro­wych bile­tów niż wol­nych miejsc, to nastę­pu­je loso­wa­nie osób (w godzi­nach 16.05–16.15), któ­re dosta­ną się na dany punkt pro­gra­mu. Dosta­nie się na listę gra­czy, powo­du­je zuży­cie bile­tu. Bile­ty, któ­re nie zagwa­ran­to­wa­ły miej­sca w punk­cie pro­gra­mu i w wyni­ku lote­rii zosta­ły nie­wy­ko­rzy­sta­ne, wra­ca­ją do wła­ści­cie­la, do wyko­rzy­sta­nia na inny dzień.

W godzi­nach 16.15–16.20 moż­na wrzu­cać rubi­no­we bile­ty do koszycz­ków, co powo­du­je zapeł­nia­nie się jesz­cze pustych miejsc na punk­ty pro­gra­mu. Jeże­li na daną grę będzie wię­cej rubi­no­wych bile­tów niż pozo­sta­łych miejsc, to nastę­pu­je loso­wa­nie osób (w godzi­nach 16.20–16.30), zgod­nie z wyżej opi­sa­ny­mi zasadami.

W godzi­nach 16.30–16.35 moż­na wrzu­cać ame­ty­sto­we bile­ty do koszycz­ków, co powo­du­je zapeł­nia­nie się jesz­cze pustych miejsc na punk­ty pro­gra­mu. Jeże­li na daną grę będzie wię­cej ame­ty­sto­wych bile­tów niż pozo­sta­łych miejsc, to nastę­pu­je loso­wa­nie osób (w godzi­nach 16.35–16.45), zgod­nie z wyżej opi­sa­ny­mi zasa­da­mi, z tą róż­ni­cą, że ame­ty­sto­wy bilet zawsze wra­ca do uczest­ni­ka, aby mógł/mogła wyko­rzy­sty­wać go do zapi­sa­nia się na kolej­ne gry.

Jeże­li wciąż pozo­sta­ną wol­ne miej­sca na punk­ty pro­gra­mów, to kla­sycz­nie wywie­si­my w ogól­no­do­stęp­nym miej­scu listy, poszu­ku­jąc chęt­nych gra­czy, któ­rzy będą mogli się dopi­sać w dowol­nym momen­cie do roz­po­czę­cia się gry.

Będzie­my sta­ra­li się namó­wić pro­wa­dzą­cych gry, kar­ty postaci na swo­je gry zapla­no­wa­ne na następ­ny dzień roz­da­wa­li bez­po­śred­nio po zapi­sach, o godzi­nie 17:00.

Wie­my, że powyż­szy sys­tem praw­do­po­dob­nie będzie wyma­gał doszli­fo­wa­nia. Bar­dzo liczy­my na waszą pomoc w jego udoskonaleniu.

Jeże­li macie pyta­nia i wąt­pli­wo­ści doty­czą­ce zapi­sów, nie bój­cie się zapy­tać kogo­kol­wiek z eki­py BB3C, bądź kie­ruj­cie pyta­nia na ofi­cjal­ny fan­pa­ge BB3C.

Cie­płe pozdrowienia,

Pau­li­na, Kry­stian, Jakub, Piotr, Pio­trek i Karol

Autor­ką jedy­nych w swo­im rodza­ju gra­fik na bile­ty jest Julia Okoń. Dzię­ku­je­my! <3


Opublikowano

w

przez