Summer Week 2024 – ładujemy program! Część 2

Do publi­ka­cji peł­nej wer­sji pro­gra­mu zosta­ło nam 5 dni, dla­te­go spie­szy­my z pre­zen­to­wa­niem kolej­nych gier. Dziś tyl­ko jed­na kate­go­ria, ale na pew­no bar­dzo wycze­ki­wa­na. Wszy­scy chęt­nie kocha­my zna­ne i lubia­ne sce­na­riu­sze, ale gra­nie w nowo­ści mają swój wyjąt­ko­wy urok…

Kategoria: Premiery

  • Min­dWe­eb to cyber­pun­ko­wa impre­za Tyl­ko-Na-Zapro­sze­nia. To podróż przez mrocz­ne sekre­ty mia­sta, intry­gi i wal­kę z wła­sny­mi demo­na­mi, w któ­rą zabio­rą was Piotr Fur­tak i Kira Zalewska.
  • Silen­ce: the expe­ri­ment kon­tra­stu­je w war­stwie doświad­cze­nia z poprzed­nią grą tak bar­dzo, jak tyl­ko to moż­li­we. Moty­wem prze­wod­nim w tym lar­pie jest samot­ność, któ­ra będzie na róż­ne spo­so­by eks­plo­ro­wa­na, w tym z uży­ciem tech­no­lo­gii — nagrań audio. Oso­bą autor­ską jest Zuzan­na Nowińska.
  • Veil of Sha­dows to gra, któ­rą Mate­usz Koss i Agniesz­ka Fili­piak kie­ru­ją do fanów urban fan­ta­sy. Larp osa­dzo­ny jest w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści, gdzie magia, choć ist­nie­je, jest ści­śle zaka­za­na i uwa­ża­na za tabu. Sce­na­riusz sta­wia trud­ne pyta­nia doty­czą­ce spra­wie­dli­wo­ści i moral­no­ści w sys­te­mie, gdzie pra­wo jest wyko­rzy­sty­wa­ne do uci­sku i kontroli.
  • Larp Tej nocy skoń­czy się świat jest współ­cze­snym dra­ma­tem o sym­bo­licz­nym wcho­dze­niu w doro­słość. Opo­wia­da histo­rie mło­dych ludzi, któ­rych wkrót­ce cze­ka matu­ra, i któ­rzy zaraz po stud­niów­ce wyje­cha­li na wspól­ny wyjazd w góry. Co ich tam cze­ka? W tej chwi­li odpo­wiedź zna jedy­nie autor­ka gry, Maja Chałubińska.
  • God mor­gon, spöken to kame­ral­ny larp Miszy Man utrzy­ma­ny w podob­nej este­ty­ce i poru­sza­ją­cy tę samą tema­ty­kę. To kla­sycz­na teena­ge dra­ma, a wystę­pu­ją­ce w nim ele­men­ty para­nor­mal­ne i fan­ta­stycz­ne są jedy­nie kata­li­za­to­rem dra­ma­tycz­nych i emo­cjo­nal­nych wyda­rzeń. Domek na odlu­dziu, gru­pa przy­ja­ciół, co może pójść źle?…
  • Reak­cja łań­cu­cho­wa jest dra­ma­tem histo­rycz­nym opar­tym o wyda­rze­nia zna­ne z fil­mu Oppen­he­imer. Jakub Jam­ro­zik wziął na warsz­tat rela­cje łączą­ce naukow­ców pro­jek­tu Man­hat­tan i wokół nich zbu­do­wał całą roz­gryw­kę. W tej grze spraw­dzi­my, czy prę­dzej doj­dzie do eks­plo­zji bom­by ato­mo­wej, czy tra­gicz­nych w skut­kach kon­flik­tów wewnątrz zespołu.

Czy to wszyst­kie tego­rocz­ne pre­mie­ry? Otóż nie! W zana­drzu mamy jesz­cze jed­ną nie­spo­dzian­kę: nowy larp zna­nej i cenio­nej autor­ki, na któ­ry napraw­dę war­to cze­kać! Stay tuned!


Opublikowano

w

,

przez