Tej nocy skończy się świat - BlackBox 3City

Tej nocy skończy się świat

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

W tym

3
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Kie­dy przy­je­cha­li­ście, było już bar­dzo póź­no. Od razu poło­ży­li­ście się spać. Nikt nie wie, ile godzin minę­ło. Sny były dziw­ne, nie­zro­zu­mia­łe i inten­syw­ne. Budzi­cie się i jest już póź­ny wie­czór. Za oknem wicher i śnieg. Samo­cho­dy zasy­pa­ne. Brak zasię­gu. A domek, któ­ry wybra­li­ście na ferie, stoi dale­ko, dale­ko od jakiej­kol­wiek cywi­li­za­cji. Robi się coraz ciem­niej… i zimniej…
A listy?
Któ­re z was mogło być na tyle powa­lo­ne, by zro­bić taki żart? Sześć listów, któ­re zaczy­na­ją się tym samym zda­niem: „Tej nocy skoń­czy się świat”. Nie roz­po­zna­je­cie cha­rak­te­ru pisma.
Póź­na godzi­na pobu­dza wyobraź­nię. Wyła­nia na wierzch zako­pa­ne lęki. Kto pierw­szy zaczął temat, któ­re­go nie powin­no się zaczy­nać? Kto wła­śnie pod­niósł głos? Czy ta przy­jaźń jest w sta­nie przetrwać?

Opis

Larp Tej nocy skoń­czy się świat jest współ­cze­snym dra­ma­tem o sym­bo­licz­nym wcho­dze­niu w doro­słość. Jest grą opo­wia­da­ją­cą histo­rie mło­dych ludzi, któ­rych wkrót­ce cze­ka matu­ra, i któ­rzy zaraz po stud­niów­ce wyje­cha­li na wspól­ny wyjazd w góry. Boha­te­ro­wie chcie­li świę­to­wać wita­ją­cą ich doro­słość oraz cele­bro­wać swo­ją przy­jaźń, ale nie­po­ko­ją­ce oko­licz­no­ści mogą zmu­sić ich do prze­war­to­ścio­wa­nia całe­go dotych­cza­so­we­go spoj­rze­nia na życie i relacje. 

Jest to larp o lęku przed nie­zna­nym, ale też o mie­rze­niu się z trau­ma­mi prze­szło­ści. Opo­wia­da o pro­ble­mach, któ­rych nigdy nie powi­nien doświad­czyć żaden doro­sły. A tym bar­dziej dziec­ko. Posta­cie sto­ją przed wyzwa­nia­mi, któ­re mogą znisz­czyć ich przy­jaźń lub umoc­nić ją „na wie­ki”. O ile jakaś wiecz­ność jesz­cze ich czeka… 

To rów­nież gra z deli­kat­nym wąt­kiem magicz­nym, w któ­rym rze­czy­wi­stość mie­sza się z fik­cją, a nie­któ­rych rze­czy nie da się wyja­śnić logicz­nie. To gra peł­na bólu i krzy­ku, ale też, być może, nadziei. Nadziei mimo wszystko.

Wymagania

Na grę trze­ba zabrać nała­do­wa­ny tele­fon, naj­le­piej z opcją blu­eto­oth i słuchawki.

Ważne

Larp poru­sza dużo trud­nych tema­tów, któ­re mogą być nie­od­po­wied­nie dla nie­któ­rych gra­czy. Nie­któ­re doty­czą poje­dyn­czych boha­te­rów, ale bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że poja­wią się w roz­mo­wach na grze: #samo­bój­stwo #prze­moc #nad­uży­cie sek­su­al­ne #oka­le­cza­nie #trud­ne rela­cje z rodzi­ną #zabu­rze­nia odży­wia­nia #zdra­da #nie­kon­tro­lo­wa­nie wła­sne­go cia­ła #używ­ki #rytu­ały #homo­fo­bia Gracz ma duży wpływ na roz­wój fabu­ły, ale może zda­rzyć się, że postać gra­cza umrze na zakoń­cze­nie larpu.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.