Veil of Shadows - BlackBox 3City

Veil of Shadows

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 18 — 25

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Magia to prze­stęp­stwo, a myśli są zło­tem. W tym świe­cie praw­da ma swo­ją cenę, a spra­wie­dli­wość jest towa­rem luksusowym.”
— frag­ment arty­ku­łu z „Magi­cal Tri­bu­ne” z 23 maja 2024 roku

W Atlan­cie zbli­ża się pro­ces roku. Oskar­żo­ny o uży­cie magii sta­je przed sądem, a opi­nia publicz­na już teraz dzie­li się na dwa obo­zy. Zwo­len­ni­cy suro­wych kar wzy­wa­ją do przy­kład­ne­go uka­ra­nia, pod­czas gdy obroń­cy praw czło­wie­ka ape­lu­ją o uczci­wy proces…

Opis

Veil of Sha­dows to larp osa­dzo­ny w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści, gdzie magia, choć ist­nie­je, jest ści­śle zaka­za­na i uwa­ża­na za tabu. Gra­cze wcie­la­ją się w role uczest­ni­ków publicz­ne­go pro­ce­su sądo­we­go, mają­ce­go na celu osą­dze­nie oso­by oskar­żo­nej o uży­cie zaka­za­nych cza­rów. Jed­nak to nie jest zwy­kły pro­ces – to opo­wieść o naj­ciem­niej­szych stro­nach ludz­kiej natu­ry i ame­ry­kań­skie­go sys­te­mu prawnego.

W Veil of Sha­dows spo­tkasz się z pro­ble­ma­mi rasi­zmu, kse­no­fo­bii oraz prze­śla­do­wań mniej­szo­ści. Sys­tem, w któ­rym uczest­ni­cy się znaj­dą, jest prze­żar­ty korup­cją, łapów­kar­stwem i han­dlem wyro­ka­mi. Pro­ces sądo­wy sta­je się are­ną, na któ­rej ujaw­nia­ją się naj­gor­sze ste­reo­ty­po­we cechy spo­łe­czeń­stwa – uprze­dze­nia, nie­spra­wie­dli­wość, a nawet poten­cjal­ne lin­cze na tle raso­wym i etnicznym.

Gra sta­wia trud­ne pyta­nia doty­czą­ce spra­wie­dli­wo­ści i moral­no­ści w sys­te­mie, gdzie pra­wo jest wyko­rzy­sty­wa­ne do uci­sku i kon­tro­li. Czy oskar­żo­ny ma jakie­kol­wiek szan­se na uczci­wy pro­ces? Czy praw­da i spra­wie­dli­wość mają jakie­kol­wiek zna­cze­nie w świe­cie, gdzie każ­dy wyrok może być kupiony?

Two­rząc ten sce­na­riusz, auto­rzy pra­gnę­li poru­szyć temat kon­flik­tu mię­dzy pra­wem a ety­ką, oraz uka­zać, jak skom­pli­ko­wa­ne i nie­jed­no­znacz­ne mogą być sytu­acje, w któ­rych musi­my podej­mo­wać decy­zje moral­ne. Stąd głów­ne tema­ty gry to zaka­za­na magia, wła­dza sądow­ni­cza, rasizm, kse­no­fo­bia, łapów­kar­stwo i oso­bi­sta odpowiedzialność.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na larp w stro­jach nawią­zu­ją­cych do fabu­ły gry. Mile widzia­na cha­rak­te­ry­za­cja (elfie uszy, rogi, kły), stro­je współ­cze­sne, for­mal­ne, mogą być z ele­men­ta­mi fan­ta­sy (inspi­ra­cja fil­mem “Bri­ght”). Jeśli masz strój policjanta/ochroniarza/sędziego — zabierz go ze sobą 🙂

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.