Burza - BlackBox 3City

Burza

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 11

W tym

6
3
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

„Jeste­śmy surow­cem, z któ­re­go sny się wyrabia”
— W. Szekspir 

U schył­ku swo­jej karie­ry w 1611 roku Wil­liam Szek­spir napi­sał ““Burzę”” — naj­bar­dziej wie­lo­znacz­ną i kło­po­tli­wą w inter­pre­ta­cji sztu­kę w swo­im dorob­ku. Tra­gi­ko­me­dię peł­ną cha­osu, w któ­rej wła­dza prze­pla­ta się z wol­no­ścią, a to, co rze­czy­wi­ste, z wszech­obec­ną magią. Kalej­do­skop barw­nych posta­ci, wąt­ków i idei spra­wia, że burza jest jedy­nym z naj­bar­dziej zna­nych szek­spi­row­skich dzieł. 

Miej­scem akcji jest tu wyspa, powo­ła­na do życia na środ­ku bez­i­mien­ne­go oce­anu. Pew­ne­go dnia sam król Medio­la­nu wraz ze swo­ją wier­ną świ­tą zosta­je wyrzu­co­ny na tajem­ni­czy ląd. Przy­czy­ną kata­stro­fy nie był jed­nak zwy­kły sztorm, lecz magicz­na burza. Pod­sy­ca­na pra­gnie­nia­mi i nadzie­ja­mi śród­ziem­no­mor­ska atmos­fe­ra spra­wia, że wyspa zda­je się być oazą cudów. Obcy ląd to jed­nak pasz­cza lwa, a jej odkryw­cy szyb­ko się orien­tu­ją, że intry­ga opla­ta zarów­no ich, jak i to miej­sce, cia­śniej niż sznur szy­ję ska­zań­ca. Zwłasz­cza gdy oka­zu­je się, że nie jest ona opusz­czo­na. Wszech­obec­ne spi­ski sta­ją się coraz gęst­sze, napię­cie nara­sta, zwia­stu­jąc tra­ge­dię. Śmiech i pieśń wol­no­ści wzno­szą się nad gło­wa­mi ska­zań­ców. Magia pod­sy­ca ogień, a oce­an bacz­nie obser­wu­je. Sed­no tajem­ni­cy wyspy zda­je się rów­nie nie­praw­do­po­dob­ne, prze­ra­ża­ją­ce jak i śmiesz­ne. Zupeł­nie jak by to wszyst­ko było jedy­nie baśnią…

Opis

Burza jest debiu­tanc­kim lar­pem autor­ki, stwo­rzo­nym na pod­sta­wie sztu­ki Wil­lia­ma Szek­spi­ra o tym samym tytu­le. Oprócz dwor­skich intryg i magii (zwy­kle koja­rzą­cych się z roz­gryw­ką gami­stycz­ną), głów­ny akcent w oni­rycz­nej, lar­po­wej wer­sji Burzy został poło­żo­ny na emo­cje (na któ­rych zresz­tą opar­ty jest się sys­tem magicz­ny) i rela­cje pomię­dzy posta­cia­mi. Na bar­kach boha­te­rów spo­czy­wa wie­le cięż­kich do pod­ję­cia decy­zji, słów, któ­re nigdy nie mia­ły jak zna­leźć ujścia oraz uczuć, nad któ­ry­mi cięż­ko jest zapa­no­wać. Wła­śnie ten aspekt jest dla mnie najważniejszy. 

Burza jest rów­nież lar­pem czę­ścio­wo tere­no­wym. Podob­nie jak w lite­rac­kim ory­gi­na­le, posta­cie roz­po­czy­na­ją grę w roz­pro­sze­niu. W trak­cie roz­gryw­ki z pew­no­ścią nie war­to wier­nie stać na swo­im poste­run­ku — w koń­cu to przy­pad­ko­we spo­tka­nia zmie­nia­ją nasze życie, praw­da? Mecha­ni­ka gry jest w dużej mie­rze… Nar­ra­ty­wi­stycz­na i słu­ży uczy­nie­nia gry jak naj­bar­dziej immer­syj­ną. “Cię­żar” roz­gryw­ki jest róż­ny i zale­ży od wybra­nej postaci.

Zna­jo­mość mate­ria­łu źró­dło­we­go nie jest wyma­ga­na. Wystar­czy pamię­tać, że spek­ta­ku­lar­na opo­wieść o miło­ści, wła­dzy i wol­no­ści w rze­czy­wi­sto­ści wyło­ni­ła się w nim z eks­plo­zji tłu­mio­nych uczuć wszyst­kich osób (i duchów) znaj­du­ją­cych się na wyspie.

Inspi­ra­cje

Wymagania

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stro­jów nawią­zu­ją­cych do fabuły/epoki oraz bia­łe­go koca/prześcieradła/chusty.

Ważne

W grze urzy­wa­ne są prosz­ki holi, gra dopusz­cza moż­li­wość crossplayu.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.