Slam - BlackBox 3City

Slam

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 16 — 30

Larp popro­wa­dzo­no na:

Oto histo­rycz­na chwi­la! Ma miej­sce corocz­ny, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy gdań­ski slam poetyc­ki – Slam w Biu­rze. Zapi­sy otwar­te, tema­ty­ka dowol­na. Do rywa­li­za­cji z pew­no­ścią przy­stą­pią naj­lep­si poeci, z Trój­mia­sta i nie tyl­ko! Na pew­no będzie gorą­co, bowiem gra jest war­ta świecz­ki – nagro­dą będzie nie tyl­ko suma pie­nię­dzy, ale też pew­na nie­spo­dzian­ka… Nie wspo­mi­na­jąc o tytu­le naj­lep­sze­go poety Pomo­rza! Jaki­mi tek­sta­mi zaszczy­cą nas kon­te­stan­ci? Kto przej­dzie dalej, a kogo poże­gna­my w pierw­szej run­dzie – nie­chaj zde­cy­du­je publiczność!

Opis

Slam to larp, w któ­rym gra­cze wcie­la­ją się w człon­ków spo­łecz­no­ści debiu­tu­ją­cych poetów, w któ­rym gra­cze wcie­la­ją się w człon­ków spo­łecz­no­ści debiu­tu­ją­cych poetów. Drze­mie jed­nak w nich coś nie­zwy­kłe­go – są oni bowiem wcie­le­nia­mi naj­więk­szych pol­skich wiesz­czów i wieszczek.

Larp cha­rak­te­ry­zu­je się ści­słą struk­tu­rą, któ­ra pozwo­li każ­de­mu z poetów wystą­pić na sce­nie. Sce­na­riusz jest utrzy­ma­ny w kon­wen­cji humo­ry­stycz­nej, cho­ciaż nie zabrak­nie w nim ele­men­tów edu­ka­cyj­nych z zakre­su histo­rii pol­skiej literatury.

Poza poeta­mi gra­cze mogą wcie­lić się w posta­ci publicz­no­ści, któ­re mieć będą do roze­gra­nia wła­sne wąt­ki… A może nawet same poja­wią się na scenie?

Ważne

O ile sce­na­riusz lar­pu nie prze­wi­du­je trud­nych i draż­li­wych tema­tów. Ich ewen­tu­al­ne poja­wie­nie się w grze zale­ży wyłącz­nie od osób uczestniczących.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.