The Great After-Party - BlackBox 3City

The Great After-Party

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 20

Larp popro­wa­dzo­no na:

Od dawien daw­na dwa kra­je, Mira­mar­mo­ra i Gran­ken­dorf, toczy­ły ze sobą woj­nę. Wro­gie armie ście­ra­ły się w wie­lu wal­kach, z któ­rych te naj­krwaw­sze i naj­waż­niej­sze, odby­wa­ły się w prze­łę­czy pod Górą Gobli­nów. Po latach wynisz­cza­ją­ce­go kon­flik­tu, w koń­cu zja­wi­ła się szan­sa na zawar­cie poko­ju. Usta­lo­no, że nego­cja­cje pomię­dzy zwa­śnio­ny­mi stro­na­mi odbę­dą się w poło­żo­nej w pobli­żu prze­łę­czy karcz­mie “Pod Obśli­nio­nym Osłem”. Zły cza­ro­dziej Khar­bu­ja, zwa­ny Lor­dem Dark­mist, zgo­dził się na spo­tka­nie z mło­dą i nie­do­świad­czo­ną księż­nicz­ką Libel­lu­le. Ale za jaką cenę…?

Opis

The Gre­at After-Par­ty to kome­dia, któ­ra bawi się ste­reo­ty­pa­mi: lar­pia­ków, lar­pów fan­ta­sy i afte­rów polar­po­wych. Gra­cze będą odgry­wać gru­pę pod­eks­cy­to­wa­nych lar­pow­ców, któ­rzy spo­ty­ka­ją się na afte­rze, by wypić piwo po wła­śnie zakoń­czo­nym lar­pie fan­ta­sy w lesie. Ich celem jest opo­wie­dze­nie histo­rii tego lar­pu oraz wspól­ne zasta­no­wie­nie się nad kon­se­kwen­cja­mi dla rela­cji mię­dzy gra­cza­mi, któ­re mogą wypły­nąć w trak­cie imprezy. 

Czy księż­nicz­ka zako­cha­ła się w orku? Dla­cze­go gene­rał ukradł magicz­ne pió­ro nale­żą­ce do bar­da i czy dla­te­go namięt­nie cało­wa­li się w kącie? 

Ten larp nale­ży w cało­ści do gra­czy — tu wszyst­ko się może zda­rzyć! A wła­ści­wie to już zda­rzy­ło, w lar­pie-w-lar­pie “Mgła nad Szczy­tem Goblinów”…

Sce­na­riusz pocho­dzi ze nor­we­skiej anto­lo­gii Larps form the Fac­to­ry.

Wymagania

W tej grze moż­na wyko­rzy­stać stro­je i rekwi­zy­ty z lar­pów fan­ta­sy gra­nych w lesie. Ze wzglę­du na nostal­gicz­ny fak­tor zale­ca się: pele­ry­ny, kró­lew­skie sza­ty, gene­rycz­ne śre­dnio­wiecz­ne stroje.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.