Summer Week 2024 – ładujemy program! Część 1

Zamknę­li­śmy przyj­mo­wa­nie zgło­szeń Waszych pro­po­zy­cji punk­tów pro­gra­mu… I czas się nimi podzie­lić! Zanim opu­bli­ku­je­my pełen har­mo­no­gram Festi­wa­lu (w tej chwi­li skła­da­my go w sen­sow­ną całość, a potem cze­ka­ją nas jesz­cze nego­cja­cje z Pro­wa­dzą­cy­mi), już od dziś zaczy­na­my publi­ka­cję kolej­nych lar­pów. Zaczynajmy!

Kategoria: Best of BlackBox 3City

Nasze i wasze ulu­bio­ne gry, na któ­re zawsze jest miej­sce w pro­gra­mie i ser­dusz­ku! W tym roku do tej gru­py dorzu­ca­my dla Was nastę­pu­ją­ce tytuły:

  • Cyrk, 1920 — 1950. Trzy odsło­ny za nami, ale daw­no nie gości­li­śmy tej gry w pro­gra­mie. Tym razem popro­wa­dzi go dla Was poło­wa autor­skie­go tan­de­mu: Zofia Skowrońska.
  • Prze­słu­cha­nie w aresz­cie Sipo. Gry Mać­ka Bugal­skie­go to kame­ral­ne skar­by, któ­re zawsze cie­szą się powo­dze­niem. Dla­te­go dopó­ki Maciek nie zde­cy­du­je się napi­sać cze­goś więk­sze­go, będzie zmu­szo­ny pro­wa­dzić swo­je naj­lep­sze gry co roku. 
  • Poprzed­ni loka­to­rzy. Kul­to­wy, kla­sycz­ny, stu­pro­cen­to­wo regry­wal­ny jeep­form, któ­ry już daw­no powi­nien zna­leźć kolej­ne gro­no odbior­ców. Jed­na z gier, któ­ra w tym roku otwo­rzy nasz festi­wal pod­czas tra­dy­cyj­nej Nocy Jeepów.

Kategoria: Import

Lubi­my eks­pe­ry­men­to­wać z gra­mi stwo­rzo­ny­mi w innych kul­tu­rach lar­po­wych. Dla­te­go i w tym roku znów spraw­dzi­my wraz z Wami kolej­ne sce­na­riu­sze z zagra­ni­cy. Będą to m.in. te trzy gry:

  • Gla­mo­ro­us Night. Tanecz­ny i magicz­ny larp z USA, któ­ry napi­sał Joe Cole, a popro­wa­dzą naj­bar­dziej roz­tań­cze­ni mistrzo­wie gry na pół­no­cy nasze­go kra­ju — Emi­lia Sta­chur­ska i Artur Biesiadowski.
  • Postęp­ki Hun­cwo­ta. Niemiecki/fińska gra zna­le­zio­na w zaso­bach Stoc­kholm Larp Festi­wal, któ­rą popro­wa­dzi Mar­ty­na Łogin-Tren­da. Sce­na­riusz repre­zen­tu­je rzad­ko widzia­ny u nas gatu­nek: dra­mat histo­rycz­ny. Jeśli lubi­cie takie gry, koniecz­nie wyko­rzy­staj­cie tę okazję!
  • Play the Cards. Nor­we­ska gra z anto­lo­gii Larps from the Fac­to­ry, lice­al­na impre­za, na któ­rą zabie­rze Kse­nia Goliń­ska. Teena­ge dra­ma w naj­lep­szym, kar­cia­nym wyda­niu — czy­li coś, co lar­pow­cy bar­dzo, bar­dzo lubią prze­ży­wać i bleedować. 

Ostat­nia z wymie­nio­nych gier sko­ja­rzy­ła nam się z poniż­szym tele­dy­skiem… I wła­śnie w takim nastro­ju zosta­wia­my was na weekend!


Opublikowano

w

przez