Postępki Huncwota - BlackBox 3City

Postępki Huncwota

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Każ­dą kobie­tę kocha­łem do sza­leń­stwa, ale naj­bar­dziej uko­cha­łem wolność.”
— Gia­co­mo Casanova

Opis

Kim jest Hun­cwot? Hun­cwot to isto­ta mogą­ca ist­nieć tyl­ko w oto­cze­niu spo­łe­czeń­stwa, z któ­rym może roman­so­wać, prze­ciw­ko któ­re­mu może się bun­to­wać oraz któ­re­go zasa­dy może łamać.

Sce­na­riusz to fre­eform o narzu­co­nej odgór­nie struk­tu­rze, pozwa­la­ją­cy poczuć na wła­snej skó­rze ucisk gor­se­tu ocze­ki­wań spo­łecz­nych nakła­da­nych na każ­de­go w Euro­pie XVIII wie­ku — rów­nież na tych, któ­rzy prze­ciw­ko nim wal­czy­li — Hun­cwo­tów. Gra­cze kolej­no będą odgry­wać ich, ich sojusz­ni­ków, uko­cha­ne i prze­ciw­ni­ków, ich skan­da­licz­ny wzlot i dra­ma­tycz­ny upa­dek w ramach 4 opo­wie­ści prze­ry­wa­nych inter­lu­dia­mi. Z tęt­nią­cych życiem sal balo­wych będzie­my prze­no­sić się do ponu­rych par­ków o świ­cie, by obser­wo­wać krwa­we poje­dyn­ki. Takie jest życie Huncwotów.

Larp miał swo­ją pre­mie­rę pod­czas Stoc­kholm Sce­na­rio Festi­val 2021.

Ważne

W grze wystę­pu­je “slut­sha­ming”, a role płcio­we i spo­łecz­ne są sztyw­ne. Każ­dy gracz/ka będzie odgry­wać męskie i żeń­skie postaci.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.