Play the Cards - BlackBox 3City

Play the Cards

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 32

W tym

12
18
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Girl… Nie wie­rzę!!! Sta­rzy zosta­wia­ją mi pustą cha­tę na week­end i powie­dzie­li, że mogę wte­dy zro­bić moje uro­dzi­ny! Kumasz to? Nikt z kla­sy jesz­cze nie robił takiej impre­zy, więc to musi być abso­lut­ny sztosss. Tyl­ko żeby wszy­scy przyszli…
— Lena, 16 lat (pra­wie!)

Opis

Play the Cards to larp o byciu nasto­lat­ka­mi, mówią­cy o tym, jak się wpa­so­wać w towa­rzy­stwo i jak znać swo­je miej­sce w hierarchii.

Jesteś w szko­le śred­niej; wiesz, kim jesteś, jaką masz pozy­cję spo­łecz­ną i co naj­waż­niej­sze, kim chcesz zostać. To Two­ja pierw­sza praw­dzi­wa domów­ka. Bez rodzi­ców. To jest TA WAŻNA IMPREZA, na któ­rej będą WSZYSCY i WSZYSTKO może się wydarzyć.

Larp Play the Cards pozwa­la prze­żyć na nowo dobre i złe emo­cje z mło­do­ści i umoż­li­wia spoj­rze­nie na towa­rzy­szą­ce im sytu­acje z innej per­spek­ty­wy. W tej grze przy­po­mnisz sobie jak nawet naj­mniej istot­ne wyda­rze­nia, dla nasto­lat­ka są tymi naj­waż­niej­szy­mi na całym świecie.

Wymagania

Przyjdź w stro­ju ade­kwat­nym do TEJ IMPREZY w liceum.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.