Glamourous Night - BlackBox 3City

Glamourous Night

Autor/zy:

For­mat: larp tanecz­ny

Kon­wen­cja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 34

Larp popro­wa­dzo­no na:

Od nie­mal zapo­mnia­nych cza­sów mitycz­ne isto­ty mio­ta­ły się bez­wied­nie mię­dzy magicz­ny­mi kra­ina­mi, nie wie­dząc, że mogą odmie­nić swój los. Ileż w tym dra­ma­ty­zmu! Jed­nak wła­śnie odkry­wa­ją, że mogą odzy­skać kon­tro­lę, jeśli zapa­nu­ją nad umy­sła­mi innych stwo­rzeń. Każ­da z kra­in nie­sie nowe moż­li­wo­ści, ale rów­no­cze­śnie spra­wia, że nie­któ­rym domi­na­cja przy­cho­dzi znacz­nie łatwiej. Cza­ro­dzie­je, magicz­ne zwie­rzę­ta, fae i ludzie są tak spra­gnie­ni okru­chów spraw­czo­ści, że każ­da kolej­na łap­czy­wa pró­ba prze­ję­cia umy­słu innej isto­ty jest coraz mrocz­niej­sza i bar­dziej nie­bez­piecz­na. Ta więź rani tak samo dra­pież­cę, jak ofia­rę, jed­nak dozna­nie krzyw­dy daje oboj­gu szan­sę na uszlachetnienie. 

Czy jeśli dosta­ną moż­li­wość, by uciec, pozo­sta­wią zna­ny świat za sobą?

Opis

Jest to gra abs­trak­cyj­na, nie­wer­bal­na, roz­gry­wa­na przy muzy­ce. W tej adap­ta­cji sil­nie inspi­ro­wa­na zna­ny­mi z pol­skiej sce­ny lar­po­wej Zaczarowanymi/Zaklętymi, jed­nak gru­py posta­ci mają inną dyna­mi­kę. Języ­kiem lar­pu jest taniec impro­wi­za­cyj­ny.

Gra debiu­to­wa­ła na Stoc­kholm Sce­na­rio Festi­val w 2021 roku, pol­ską pre­mie­rę mia­ła w War­sza­wie pod­czas Jesien­nej Uczty Lar­po­wej w 2023 roku. Na Black­Box Sum­mer Week 2024 zosta­nie roze­gra­na w nie­co innym, odświe­żo­nym wydaniu.

Wymagania

Jed­no­li­te kolo­ry­stycz­nie, wygod­ne w ruchu, ubra­nia w dowol­nym sto­no­wa­nym kolo­rze (biel, czerń, sza­ry, itp). Wygod­ne buty do tań­ca (na bosa­ka nie wpusz­cza­my). War­to wziąć ze sobą wodę do picia.

Ważne

Jest to larp tanecz­ny, ale nie wyma­ga­my for­mal­nej zna­jo­mo­ści tań­ca, wystar­czy chęć do ruchu.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.