Summer Week — poradnik last minute

Jeśli nie wiesz w co się ubrać, spraw­dzasz black­bo­xo­wy PINTEREST, nasz POPRZEDNI NIUS, dno sza­fy i nic nie pasu­je, zaś bogo­wie lum­pek­so­wi nie oka­za­li się łaska­wi, sprawdź spo­so­by na stro­je dla posta­ci z gier głów­nych i innych w wer­sji last minute. 

Koszula + szarawary + sandały

Wybierz się do skle­pu indyjskiego/z odzie­żą orien­tal­ną i poszu­kaj sza­ra­wa­rów w ulu­bio­nym, czy też pasu­ją­cym do kar­ty posta­ci kolo­rze. Możesz też dorzu­cić neu­tral­ną koszu­lę z natu­ral­ne­go mate­ria­łu, np. z lnu, kilo­gra­my etno biżu­te­rii i strój na “Ostat­nią Aukcję Stra­te­go­sa Remu­sa” goto­wy! Koniecz­nie sprawdź sza­le — możesz z nich zro­bić tur­ban, bądź non­sza­lanc­ko zarzu­cić na ramio­na, gdy zro­bi się chłod­niej.

Pro tip: neu­tral­na koszu­la z lnu zagra jako ele­ment stro­ju np. na “Zakład­ni­kach”, czy “A Ser­pent of Ash”, a sza­ra­wa­ry przy­da­dzą się jako wygod­ny dół na warsz­ta­ty larpowe.

Wer­sja fan­cy: sari — pod­po­wia­da­my, jak je upiąć: 

Marynarka + biała koszula + kamizelka + spodnie + eleganckie buty

Z tym zesta­wem możesz zagrać zarów­no w “Headli­ne”, “Czy­stą Kar­tę”, “Hat­stall Home­co­ming”, jak i w “Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion”. We wszyst­kich tych grach zagra zarów­no zestaw z gład­kie­go mate­ria­łu, jak i z krat­ki. Dobierz do tego kra­wat, weź szel­ki i kape­lusz oraz znajdź sta­ry zega­rek po dziad­ku, done!

Mała czarna

W czar­nej sukien­ce o kla­sycz­nym kro­ju możesz grać w “Headli­ne”, jak i w “Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Mansion”.

Prześcieradło albo dwa

Duże prze­ście­ra­dło i tuto­rial z youtu­be pozwo­lą ci upiąć inspi­ro­wa­ną antycz­ną Gre­cją czy Rzy­mem togę, któ­ra przy­da się jako baza stro­ju do “Ostat­niej Aukcji Stra­te­go­sa Remusa”. 

Potrze­bu­jesz wię­cej pomy­słów? Napisz do nas!


Opublikowano

w

przez

Tagi: