Summer Week — stroje na larpy

Ten, kto powie­dział, że nie sza­ta zdo­bi czło­wie­ka, z pew­no­ścią nigdy nie poznał lar­pow­ca. Pod­po­wia­da­my, jakie stro­je przy­go­to­wać do poszcze­gól­nych gier. 

W Waszym imie­niu poroz­ma­wia­li­śmy z twór­ca­mi gier tego­rocz­ne­go SUMMER WEEK i pod­py­tu­ją­cy w jakich stro­jach naj­chęt­niej widzie­li­by swo­ich graczy. 

Problem 1. “Nie mam się w co ubrać”

Na dedy­ko­wa­nej festi­wa­lo­wi tabli­cy w serwisie

znaj­dzie­cie inspi­ra­cje do skom­ple­to­wa­nia stro­jów na kon­kret­ne lar­py. Dla wygo­dy podzie­li­li­śmy je na sek­cje tema­tycz­ne, gdzie znaj­dzie­cie stro­je pasu­ją­ce do kli­ma­tu fan­ta­sy, retro czy sci-fi. Zastrze­ga­my, że Pau­li­na cały czas doda­je nowe piny, stąd licz­ba obraz­ków może ulec zmia­nie. Oczy­wi­ście, są to tyl­ko wska­zów­ki, jeśli nie jeste­ście pew­ni dobo­ru stro­ju, napisz­cie — chęt­nie doradzimy. 

Problem 2. ” W życiu się nie spakuję”

Pako­wa­nie stro­jów nie musi być kar­ko­łom­nym zada­niem, wystar­czy do tego odpo­wied­nia stra­te­gia i odro­bi­na cier­pli­wo­ści.
Paku­jąc stro­je cywil­ne dorzuć­cie do puli zestaw czar­nych ciu­chów bez nadru­ków (tshirt, golf, dżin­sy, leg­gin­sy) — przy­da­dzą się zarów­no do jeepów, jak i do gier, do któ­rych zdo­by­cie stro­jów histo­rycz­nych mogło­by być nie lada wyzwa­niem (np. Wszy­scy męż­czyź­ni Impe­ra­to­ro­wej).

Dodat­ko­wo spa­kuj­cie zestaw “do znisz­cze­nia” na cele takich gier jak tere­nów­ki, gdzie bie­ga­nie po lesie w bło­cie, z pew­no­ścią będzie wyzwa­niem dla póź­niej­sze­go pra­nia. Kolej­nym sta­rym, dobrym spraw­dzo­nym spo­so­bem na strój jest len — lnia­ne spodnie i koszu­la wraz z kil­ko­ma akce­so­ria­mi, mogą spraw­nie podró­żo­wać przez epo­ki.
Naucze­ni ala­skań­skim doświad­cze­niem stwier­dza­my, że nie ma to jak czar­ny, weł­nia­ny płaszcz z kap­tu­rem — wiatr, deszcz, czy zim­no nie ma z nim szans.

Problem 3. “Skąd ja wezmę te stroje?”

Naj­lep­szym przy­ja­cie­lem każ­de­go lar­pow­ca jest dru­gi lar­po­wiec — zapy­taj­cie swo­ich zna­jo­mych o spraw­dzo­ne lum­pek­sy (ostat­nio za jedy­ne 30zł upo­lo­wa­li­śmy krwi­sto­czer­wo­ne, sied­mio­me­tro­we sarii wysa­dza­ne krysz­ta­ła­mi), wypo­ży­czal­nie.
Koniecz­nie dołącz­cie też do fejs­bu­ko­wej gru­py LARP Poland — sprze­dam, kupię, wymie­nię.

I pamię­taj­cie. Strój jest dodat­kiem do gry, a nie celem samym w sobie! 🙂
Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: