Wszyscy mężczyźni Imperatorowej - BlackBox 3City

Wszyscy mężczyźni Imperatorowej

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

W tym

9
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

Ma chère amie,

Mam nadzie­ję, że wyba­czysz mi zwło­kę, z jaką odpo­wia­dam na Twe miłe posła­nie. Popadł­szy w wir dwor­skie­go życia, led­wie odnaj­du­ję czas na sen, wobec cze­go pro­wa­dze­nie regu­lar­nej kore­spon­den­cji zda­je mi się pra­cą ponad siły. Chęt­nie jed­nak kre­ślę te parę słów, by zgod­nie z obiet­ni­cą przed­sta­wić Ci tutej­sze nowiny.
Dro­dzy przy­ja­cie­le, z któ­rych tak nie­wie­lu zada­ło sobie trud prze­sła­nia mi cho­ciaż­by pozdro­wień pod­czas naszych z Pasz­ką euro­pej­skich woja­ży, dziś zasy­pu­ją mnie zapro­sze­nia­mi i zapew­nie­nia­mi o dozgon­nym odda­niu. Ostat­nie wyda­rze­nia w połą­cze­niu z wizy­tą księ­cia P. pozwa­la­ją mi mnie­mać, że podob­na aten­cja mniej jest zwią­za­na z przy­mio­ta­mi mego cia­ła i ducha, a bar­dziej z fak­tem bycia mat­ką pięk­nie wykształ­co­ne­go i zgrab­ne­go mło­dzień­ca. Oka­zu­je się bowiem, ma chérie, że akcje tako­wych sto­ją w tych dniach nie­zwy­kle wysoko.
Jej Cesar­ską Mość spo­tka­ło ostat­ni­mi cza­sy gorz­kie roz­cza­ro­wa­nie. Obda­rzyw­szy swy­mi wzglę­da­mi pew­ne uro­cze dzie­cię, była następ­nie świad­kiem tego, jak jej wybra­nek odda­je się figlom z hra­bi­ną B. nie­le­d­wie że w jej wła­snych kom­na­tach! Natu­ral­nie mło­dzian został odsu­nię­ty od naj­ja­śniej­szej oso­by, ale nadal prze­by­wa u dwo­ru, co powo­du­je wie­le spekulacji.
Impe­ra­to­ro­wa, gdy opła­ka­ła już zdra­dę w kil­ku kolej­nych parach męskich ramion, dała do zro­zu­mie­nia, że goto­wa jest raz jesz­cze spoj­rzeć łaska­wiej na płeć prze­ciw­ną, przez co kory­ta­rze Pała­cu Zimo­we­go z każ­dym dniem coraz bar­dziej przy­po­mi­na­ją koń­ski targ. Och, gdy­byś widzia­ła tych prę­żą­cych się mło­dzień­ców; są goto­wi na wszyst­ko, byle hra­bi­na B. lub hra­bi­na N. szep­nę­ły łaska­we słów­ko na ich temat do wia­do­me­go uszka. Śmiem twier­dzić, że i moja rada w tej mate­rii nie pozo­sta­ła­by nie­zau­wa­żo­na… Ale dość o tym, tym bar­dziej, że rasa kar­le­je w oczach, bo czym­że mogą się poszczy­cić dzi­siej­si kawa­le­ro­wie, gdy tak jak ja pamię­ta się her­ku­le­so­wą siłę bra­ci O.? Jeśli zaś o nich mowa, to dziś rano dobie­gła mnie wieść, że dru­gi wśród nich wedle star­szeń­stwa, lecz pierw­szy wedle rozu­mu przy­był do sto­li­cy ze swych pod­mo­skiew­skich włości.
Teraz wybacz, ma chère amie, lecz czas nagli, a dola skrom­nej wygnan­ki nie pozwa­la mi lek­ce sobie ważyć zapro­szeń koro­no­wa­nych głów! Wycze­kuj kolej­nych listów, w któ­rych posta­ram Ci się ze szcze­gó­ła­mi opi­sać życie peters­bur­skie­go dwo­ru i wkład weń Twej dro­giej przyjaciółki.

Cału­ję po tysiąckroć

Kata­rzy­na Woroncowa-Daszkowa

Opis

Po bole­snym roz­sta­niu z przy­stoj­nym, acz nie­sta­łym w uczu­ciach Rim­skim-Kor­sa­­ko­­wym przez sypial­nię Kata­rzy­ny II prze­wi­nę­ło się wie­lu ambit­nych mło­dych ludzi. Żaden jed­nak nie zagrzał tam miej­sca na dłu­żej. Wybór nowe­go kochan­ka wyda­je się kwe­stią cza­su; tym bar­dziej, że wie­lu moż­nych ma swo­je­go fawo­ry­ta w tym wyści­gu o miej­sce w ser­cu i łożu Jej Impe­ra­tor­skie­go Wie­li­cze­stwa. Zwy­cięz­ca może być jed­nak tyl­ko jeden. Kto wie, może już pod­czas dzi­siej­sze­go balu zaj­mie on miej­sce u boku imperatorowej?

Larp w zamie­rze­niu autor­ki odpo­wia­da na pyta­nie: a co by było, gdy­by na tra­dy­cyj­nym balu to nie ksią­żę wybie­rał sobie narze­czo­ną, a cary­ca kochan­ka? Wszyst­kich cie­ka­wych odpo­wie­dzi zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w grze.

Gra nie pre­ten­du­je do cał­ko­wi­tej wier­no­ści histo­rycz­nej, acz­kol­wiek nie gwa­ran­tu­je­my, że nie wyj­dzie­cie z niej bogat­si o pew­ną wiedzę.

Wymagania

Nie wyma­ga­my stro­jów z epo­ki. Jeśli nie macie ich w zana­drzu, przy­bądź­cie po pro­stu w pro­stych, czar­nych, neu­tral­nych ubra­niach bez nadru­ków i napisów.

Ważne

W grze prze­wi­dzia­no 12 ról. 3 role są typo­wo żeń­skie zaś 9 ról — męskich, ale cross-play jest jak naj­bar­dziej dopusz­czal­ny i mile widziany.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.