Strona główna » Larpy » Wszyscy mężczyźni Imperatorowej

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12

W tym

9
3

Larp poprowad­zono na:

Ma chère amie,

Mam nadzieję, że wybaczysz mi zwłokę, z jaką odpowiadam na Twe miłe posłanie. Popadłszy w wir dworskiego życia, led­wie odna­j­du­ję czas na sen, wobec czego prowadze­nie reg­u­larnej kore­spon­dencji zda­je mi się pracą pon­ad siły. Chęt­nie jed­nak kreślę te parę słów, by zgod­nie z obiet­nicą przed­staw­ić Ci tute­jsze nowiny.
Drodzy przy­ja­ciele, z których tak niewielu zadało sobie trud przesła­nia mi cho­ci­aż­by pozdrowień pod­czas naszych z Paszką europe­js­kich wojaży, dziś zasy­pu­ją mnie zaproszeni­a­mi i zapewnieni­a­mi o doz­gonnym odd­a­niu. Ostat­nie wydarzenia w połącze­niu z wiz­ytą księ­cia P. pozwala­ją mi mniemać, że podob­na atenc­ja mniej jest związana z przymio­ta­mi mego ciała i ducha, a bardziej z fak­tem bycia matką pięknie wyk­sz­tał­conego i zgrab­ne­go młodzień­ca. Okazu­je się bowiem, ma chérie, że akc­je takowych sto­ją w tych dni­ach niezwyk­le wysoko.
Jej Cesarską Mość spotkało ostat­ni­mi cza­sy gorzkie rozczarowanie. Obdarzy­wszy swy­mi wzglę­da­mi pewne urocze dziecię, była następ­nie świad­kiem tego, jak jej wybranek odd­a­je się figlom z hra­biną B. nieled­wie że w jej włas­nych kom­nat­ach! Nat­u­ral­nie młodz­ian został odsunię­ty od naj­jaśniejszej oso­by, ale nadal prze­by­wa u dworu, co powodu­je wiele speku­lacji.
Imper­a­torowa, gdy opłakała już zdradę w kilku kole­jnych parach męs­kich ramion, dała do zrozu­mienia, że gotowa jest raz jeszcze spo­jrzeć łaskaw­iej na płeć prze­ci­wną, przez co kory­tarze Pałacu Zimowego z każdym dniem coraz bardziej przy­pom­i­na­ją końs­ki targ. Och, gdy­byś widzi­ała tych prężą­cych się młodzieńców; są gotowi na wszys­tko, byle hra­bi­na B. lub hra­bi­na N. szep­nęły łaskawe słówko na ich tem­at do wiadomego usz­ka. Śmiem twierdz­ić, że i moja rada w tej materii nie pozostała­by nieza­uważona… Ale dość o tym, tym bardziej, że rasa kar­leje w oczach, bo czymże mogą się poszczy­cić dzisiejsi kawalerowie, gdy tak jak ja pamię­ta się herkule­sową siłę braci O.? Jeśli zaś o nich mowa, to dziś rano dobiegła mnie wieść, że dru­gi wśród nich wedle starszeńst­wa, lecz pier­wszy wedle rozu­mu przy­był do stol­i­cy ze swych pod­moskiews­kich włoś­ci.
Ter­az wybacz, ma chère amie, lecz czas nagli, a dola skrom­nej wyg­nan­ki nie pozwala mi lekce sobie ważyć zaproszeń koronowanych głów! Wyczekuj kole­jnych listów, w których postaram Ci się ze szczegóła­mi opisać życie peters­burskiego dworu i wkład weń Twej dro­giej przy­jaciół­ki.

Cału­ję po tysiąck­roć

Katarzy­na Woron­cowa-Daszkowa

Opis

Po bolesnym rozs­ta­niu z przys­to­jnym, acz nies­tałym w uczu­ci­ach Rim­skim-Kor­sakowym przez syp­i­al­nię Katarzyny II przewinęło się wielu ambit­nych młodych ludzi. Żaden jed­nak nie zagrzał tam miejs­ca na dłużej. Wybór nowego kochanka wyda­je się kwest­ią cza­su; tym bardziej, że wielu możnych ma swo­jego fawory­ta w tym wyś­cigu o miejsce w ser­cu i łożu Jej Imper­a­torskiego Wieliczest­wa. Zwycięz­ca może być jed­nak tylko jeden. Kto wie, może już pod­czas dzisiejszego balu zajmie on miejsce u boku imper­a­torowej?

Larp w zamierze­niu autor­ki odpowia­da na pytanie: a co by było, gdy­by na trady­cyjnym balu to nie książę wybier­ał sobie narzec­zoną, a caryca kochanka? Wszys­t­kich ciekawych odpowiedzi zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w grze.

Gra nie pre­tendu­je do całkowitej wier­noś­ci his­to­rycznej, aczkol­wiek nie gwaran­tu­je­my, że nie wyjdziecie z niej bogat­si o pewną wiedzę.

Wymagania

Nie wymagamy stro­jów z epo­ki. Jeśli nie macie ich w zanadrzu, przy­bądź­cie po pros­tu w prostych, czarnych, neu­tral­nych ubra­ni­ach bez nadruków i napisów.

Ważne

W grze przewidziano 12 ról. 3 role są typowo żeńskie zaś 9 ról — męs­kich, ale cross-play jest jak najbardziej dopuszczal­ny i mile widziany.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stro­ju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny sek­su.

Przewiń do góry