Larp “New Blood” — lokacja i stroje

Wie­ści z pla­cu boju 🙂

Po pierwsze: stroje

Podob­nie jak do gry Deagree of Apo­ca­lyp­se, przy­go­to­wa­li­śmy dla was w Pin­te­rest kolek­cję zdjęć z inspi­ra­cja­mi do przy­go­to­wa­nia kostiu­mów. Nasz larp dzie­je się w śre­dnio­wie­czu. Jest waż­nym spo­tka­niem dele­ga­cji wam­pi­rzych kla­nów z całej Euro­py. Wasze stro­je mogą więc mieć bar­dzo róż­ny cha­rak­ter. Może­cie ubrać się boga­to, może­cie też zde­cy­do­wać się na kostium pro­sty: wygod­ny, dobry do dale­kich podró­ży. Może­cie ubrać się bar­dzo kla­sycz­nie i zacho­waw­czo, może­cie też dodać ele­men­ty orien­tal­ne, bliż­sze modzie z Kon­stan­ty­no­po­la, gdzie krzy­żo­wa­ły się szla­ki z róż­nych czę­ści świa­ta. Wypra­wy podej­mo­wa­ne w tam­tej epo­ce nie nale­ża­ły do bez­piecz­nych. Wasze posta­ci mogły więc nie chcieć przy­cią­gać uwa­gi… Lub też postą­pić zgo­ła na odwrót: osten­ta­cyj­nie mani­fe­sto­wać swo­ją pozy­cję, bogac­two i władzę.

Pamię­taj­cie: lar­py to nie reko. Posta­raj­cie się uni­kać ele­men­tów współ­cze­snych, ale nie musi­cie nie­wol­ni­czo trzy­mać się popraw­no­ści histo­rycz­nej. Przy­szy­kuj­cie sobie strój, w któ­rym będzie­cie po pro­stu dobrze się czu­li. I któ­ry cho­ciaż tro­chę będzie odda­wał kli­mat epoki.

Jeśli cho­dzi o wypo­ży­czal­nie — nie­ste­ty, Trój­mia­sto nie jest boga­to obsta­wio­ne prze tego rodza­ju dzia­łal­ność. Oprócz teatrów i ope­ry uda­ło nam się zna­leźć jedy­nie dwa miej­sca (Kostiu­me­ria i Wypo­ży­czal­nia stro­jów KK), w któ­rych może­cie pró­bo­wać zna­leźć coś dla sie­bie. Może się uda. Posta­ra­my się też przy­wieźć kil­ka swo­ich kostiu­mów i dodat­ków — może uda wam się coś cie­ka­we­go dobrać z naszych zapasów.

Po drugie: miejsce

Jako, że nasze wyda­rze­nie odby­wa się już za dwa dni, odby­li­śmy szyb­ki reko­ne­sans na miej­scu. Podob­nie jak poprzed­nio, loka­cja zro­bi­ła na nas ogrom­ne wra­że­nie. Zasta­na­wia­my się, jak będzie się pre­zen­to­wać, gdy na zewnątrz zapad­ną ciem­no­ści. Poni­żej kil­ka foto­gra­fii, któ­re zro­bi­li­śmy “na szyb­ko”. Mamy nadzie­ję, że foto­gra­fie z gry wypad­ną jesz­cze lepiej! 🙂

Pisz­cie do nas przez zakład­kę kon­takt lub na FB, jeśli macie jakieś potrze­by, pyta­nia lub pomysły.

Do usły­sze­nia!


Opublikowano

w

przez