Tag: Ratusz Staromiejski

  • Larp “New Blood” — lokacja i stroje

    Larp “New Blood” — lokacja i stroje

    Wie­ści z pla­cu boju 🙂 Po pierwsze: stroje Podob­nie jak do gry Deagree of Apo­ca­lyp­se, przy­go­to­wa­li­śmy dla was w Pin­te­rest kolek­cję zdjęć z inspi­ra­cja­mi do przy­go­to­wa­nia kostiu­mów. Nasz larp dzie­je się w śre­dnio­wie­czu. Jest waż­nym spo­tka­niem dele­ga­cji wam­pi­rzych kla­nów z całej Euro­py. Wasze stro­je mogą więc mieć bar­dzo róż­ny cha­rak­ter. Może­cie ubrać się boga­to, może­cie też zde­cy­do­wać…