Strona główna » mroczne wieki

Larp “New Blood” — lokacja i stroje

Wie­ści z pla­cu boju 🙂 Po pierw­sze: stro­je Podob­nie jak do gry Deagree of Apo­ca­lyp­se, przy­go­to­wa­li­śmy dla was w Pin­te­rest kolek­cję zdjęć z inspi­ra­cja­mi do przy­go­to­wa­nia kostiu­mów. Nasz larp dzie­je się w śre­dnio­wie­czu. Jest waż­nym spo­tka­niem dele­ga­cji wam­pi­rzych kla­nów z całej Euro­py. Wasze stro­je mogą więc mieć bar­dzo róż­ny cha­rak­ter. Może­cie ubrać się boga­to, może­cie też zdecydować …

Larp “New Blo­od” — loka­cja i stro­je Read More »

Larp “New Blood” — lista wakatów

Panie i Pano­wie, zim­no- i cie­pło­krwi­ści. Przed wami wycze­ki­wa­na lista waka­tów na głów­ną grę Black­Box No51: larp New Blo­od. Co zro­bić, żeby otrzy­mać postać? Prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poni­żej. Wybierz rolę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i wyda­je się naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ca. Opłać bilet — w OPISIE WYDARZENIA znaj­dziesz lin­ki do bile­tów na wszyst­kie punk­ty pro­gra­mu, które …

Larp “New Blo­od” — lista waka­tów Read More »

Przewiń do góry