Larp “New Blood” — lista wakatów

Panie i Pano­wie, zim­no- i ciepłokrwiści.

Przed wami wycze­ki­wa­na lista waka­tów na głów­ną grę Black­Box No51: larp New Blo­od.

Co zro­bić, żeby otrzy­mać postać?

 1. Prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej.
 2. Wybierz rolę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i wyda­je się naj­bar­dziej interesująca.
 3. Opłać bilet — w OPISIE WYDARZENIA znaj­dziesz lin­ki do bile­tów na wszyst­kie punk­ty pro­gra­mu, któ­re odbę­dą się w ramach BB3C No51.
 4. Uży­wa­jąc for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT poin­for­muj nas:
  — jaką postać wybierasz;
  — czy pora­dzisz sobie z kar­tą posta­ci w języ­ku angiel­skim (otrzy­masz ją w cią­gu 48h) czy mamy ją dla cie­bie prze­tłu­ma­czyć na pol­ski (otrzy­masz ją za 3–4 dni).
 5. Pocze­kaj na infor­ma­cję zwrot­ną od nas.
 6. Po jej otrzy­ma­niu wejdź na stro­nę i sprawdź, czy wybra­na przez cie­bie postać wid­nie­je na liście z adno­ta­cją “zare­zer­wo­wa­ne”.
 7. Szy­kuj strój na larp!

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­wo­ści co do pro­ce­du­ry — napisz do nas przez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub na FB (tam odpo­wia­da­my szybciej).

Waż­ne!

Poja­wi­ło się pyta­nie, czy larp jest przy­ja­zny dla począt­ku­ją­cych i czy trud­no będzie zro­zu­mieć jego mechanikę.

Wycho­dząc naprze­ciw waszym potrze­bom, zapla­no­wa­li­śmy uzu­peł­nie­nie nasze­go pro­gra­mu o spo­tka­nie z auto­rem i pro­wa­dzą­cy­mi w cią­gu dnia w sobo­tę, na kil­ka godzin przed samym larpem.
Oprócz tego w naj­bliż­szych dniach opu­bli­ku­je­my na stro­nie skrót zasad i mecha­nik obo­wią­zu­ją­cych na larpie.
Tak więc — dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby larp był przy­ja­zny dla począt­ku­ją­cych. Pro­jek­tu­je­my BB51 tak, by był to dobry pomysł na roz­po­czę­cie przy­go­dy z larpowaniem.

Wkrót­ce

Opi­sy poszcze­gól­nych dele­ga­cji oraz dla nowych gra­czy — wam­pi­rzych klanów.

Do rze­czy 🙂

LARP “NEW BLOOD”

Lista waka­tów

Klan: Tremere

Postać: Aron de Bâc [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Za życia — syn księ­dza i sprze­daw­ca fał­szy­wych reli­kwi, czas poświę­cał głów­nie na zara­bia­nie pie­nię­dzy i powięk­sza­niu kom­for­tu swo­je­go życia.

Zdo­łał przy­kuć uwa­gę Tre­me­re, któ­rzy chcie­li powięk­szyć klan o ludzi otwar­tych, przy­ja­znych innym i o dużej łatwo­ści nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów. Aro­na pod­da­no pró­bom, któ­re prze­szedł bez tru­du. Wkrót­ce jego Sire uznał, że wyka­zu­je talen­ty przy­dat­ne w nauce Tau­ma­tur­gii. Prze­mie­nio­ny stał się jed­nym Tre­me­re… I nie­zwy­kle szyb­ko się uczył. Z łatwo­ścią opa­no­wał i począt­ko­we, i śred­nio-zaawan­so­wa­ne umie­jęt­no­ści w posłu­gi­wa­niu się magią krwi. Nie­ste­ty, dusi­ła go rygo­ry­stycz­na dys­cy­plin i hie­rar­chią Kla­nu Tre­me­re. Uciekł z klasz­to­ru. Pozba­wio­ny wspar­cia kla­nu, za bogac­two i krew zaczął sprze­da­wać swo­je magicz­ne umie­jęt­no­ści potęż­nym i moż­nym Kainitom.

Aron jest Tre­me­re współ­od­po­wie­dzial­nym za stwo­rze­nie alche­micz­nej krwi. Opie­ku­je się też Kaini­tą, któ­ry zor­ga­ni­zo­wał Aukcję.

Moral­ność: Dro­ga Grze­chu (Ścież­ka Diabła)

Klan: Brak (Śmier­tel­nik)

Postać: Got­fri­dus z Prezli

Krót­ki opis: Got­fri­dus nie był nawet nasto­lat­kiem, gdy jego talen­ty zosta­ły odkry­te przez maga z Zako­nu Her­me­sa. Wycho­wa­ny wewnątrz zako­nu, wyka­zał duże uzdol­nie­nia w zakre­sie alche­mii… Ale już mniej kom­pe­ten­cji w innych dzie­dzi­nach magii. Nie prze­pa­dał za wyizo­lo­wa­ną, inte­lek­tu­al­ną natu­rę Zako­nu i zaczął za pie­nią­dze ofe­ro­wać swo­je usłu­gi lokal­nym kup­com i szlach­ci­com w zamian. Kie­dy Zakon to odkrył, został natych­miast wyda­lo­ny. Uciekł z Sile­sii, gdzie spę­dził więk­szość życia. Ruszył w podróż po Euro­pie. Tak poznał Aro­na i tak naro­dzi­ła się ich przy­jaźń i sojusz.

Got­fri­dus jest śmier­tel­nym alche­mi­kiem odpo­wie­dzial­nym za stwo­rze­nie alche­micz­nej krwi (razem z Aro­nem de Bâc). To on jest orga­ni­za­to­rem niniej­szej aukcji.

Klan: Tore­ador

Postać: Ermessenda

Krót­ki opis: Za życia Ermes­san­da była artyst­ką, tkacz­ką o mistrzow­ski umie­jęt­no­ściach, któ­rej arra­sy były cenio­ne w mia­stach i kra­inach nader dale­kich od jej domu. Była rów­nież Katar­ką, głę­bo­ko wie­rzą­cą i odda­ną katar­skim wartościom.

Prze­mia­na była dla niej szo­kiem. Nigdy po niej zupeł­nie nie wydo­brza­ła. Bycie Kaini­tą jest dla niej – Katar­ki — cięż­kim grze­chem. Ucie­kła od swo­je­go Sire i po dłu­giej tułacz­ce wylą­do­wa­ła w Nîmes. Tam zosta­ła jed­ną z głów­nych zaufa­nych lokal­ne­go Księ­cia. Zosta­ła wysła­na na aukcję jako jego ofi­cjal­ny repre­zen­tant wład­cy, w któ­re­go dome­nie odby­wa się aukcja.

Moral­ność: Dro­ga Czło­wie­czeń­stwa (Ścież­ka Iluminacji).

Klan: Ventrue

Postać: Ger­tru­dis Schif­fe­rin [ZAREZEROWANE]

Krót­ki opis: Sza­no­wa­na mat­ka i żona, po śmier­ci męża Ger­tru­dis prze­ję­ła jego obo­wiąz­ki i od tej pory zarzą­dza­ła rodzin­nym domem kupiec­kim w Ham­bur­gu. Robi­ła to z tak zręcz­nie, że zwró­ci­ła na sie­bie uwa­gę ham­bur­skich Venturich

Sire Ger­tru­dis jest jed­nym z archi­tek­tów Kainic­kie­go poro­zu­mie­nia mię­dzy Lübe­ką, a Ham­bur­giem, usta­no­wio­ne­go w 1242. Ger­tru­dis jest ofi­cjal­nym nego­cja­to­rem, któ­ry repre­zen­tu­je oba te mia­sta na aukcji. Przy oka­zji wypa­tru­je też ofert inne­go rodza­ju, dzię­ki któ­rym mogła­by pomno­żyć swój majątek.

Jest inte­li­gent­ną kobie­tą sły­ną­cą z cię­te­go dow­ci­pu, podą­ża­ją­cą za wzo­rem, któ­ry dał jej Sire. W Ham­bur­gu posia­da znacz­ne bogac­twa i wpły­wy. Rodzi­ny biz­nes kon­tro­lu­je za pomo­cą swo­ich potom­ków. Jeśli jej misja się powie­dzie, Ger­tru­dis zyska ogrom­ny pre­stiż — a może nawet ofi­cjal­ny tytuł.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Brujah

Postać: Jurian van Sen­den [ZAREZERWOWANE]

Krót­ka histo­ria: Jurian uro­dził się we wpły­wo­wej szla­chec­kiej rodzi­nie nie­da­le­ko Lübe­ki. Oprócz nauki polo­wa­nia, wal­ki oraz pie­lę­gno­wa­nia rodzin­ne­go inte­re­su w han­dlu solą, otrzy­mał też kla­sycz­ne wykształ­ce­nie. Lubu­je się w czy­ta­niu dzieł kla­sycz­nych grec­kich filo­zo­fów. Jego Sire był jed­nym z tych Kaini­tów, któ­rzy zało­ży­li radę rzą­dzą­cą sto­sun­ko­wo mło­dym mia­stem jakim jest Lübe­ka (to odstęp­stwo od tra­dy­cji, według reguł któ­rej mia­sta zazwy­czaj rzą­dzo­ne są przez Księcia).

Jurian prze­wo­dzi dele­ga­cji Soju­szu Ham­burg-Lube­ka i asy­stu­je Ger­tru­dis jako nego­cja­tor. Wypa­tru­je też każ­dej oka­zji do zdo­by­cia przy­chyl­no­ści dla sto­sun­ko­wo mło­de­go Sojuszu

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Klan: Gangrel

Postać: Thyra

Krót­ki opis: Thy­ra żyła w Danii i była żoną wol­ne­go far­me­ra pod­czas ery Wikin­gów. Prze­ję­ła far­mę, kie­dy umarł jej mąż. Jej hart ducha i deter­mi­na­cja by nie odpusz­czać far­my w obli­czu licz­nych zagro­żeń zaim­po­no­wa­ły jed­ne­mu z duń­skich człon­ków kla­nu Gan­grel, któ­rzy ofe­ro­wa­li jej Przemianę.

Krót­ko po niej Thy­ra dołą­czy­ła do wal­ki prze­ciw chrze­ści­jań­skim Kaini­tom najeż­dża­ją­cych Danię. Pod­czas wal­ki zapa­dła w Tor­por, a kie­dy się obu­dzi­ła, wła­dza nale­ża­ła do chrze­ści­jan. Teraz zara­bia pra­cu­jąc jako prze­wod­nicz­ka dla podró­żu­ją­cych po Euro­pie wam­pi­rów i jest zwią­za­na z Soju­szem Hamburg-Lübeka.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Klan: Lasombra

Postać: Oli­ve­rio de Iaco­mo [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Syn boga­te­go i potęż­ne­go wenec­kie­go szlach­ci­ca. Oli­ve­ro dora­stał oto­czo­ny dobro­by­tem i wyrósł na hedo­ni­stę, poszu­ki­wa­cza nowych wra­żeń i przy­jem­no­ści. To potę­ga i wła­dza dopro­wa­dzi­ły do tego, że został wybra­ny i prze­mie­nio­ny przez Guilel­mo Ali­pran­do, póź­niej­sze­go Księ­cia Wenecji.

Próż­ny i aro­ganc­ki — jest dziec­kiem same­go Księ­cia. Stoi więc na cze­le wenec­kiej delegacji.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Cappadocian

Postać: Sar­ra de Levi [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Sar­ra jest jedy­nym dziec­kiem żydow­skie­go uczo­ne­go z Genoi. Jej ojciec zerwał z tra­dy­cją i gdy była mała uczył ją, jak­by była chłop­cem. Jej inte­li­gen­cja, cie­ka­wość i odda­nie nauce spra­wi­ło, że sta­ła się uczo­ną oso­bą w sto­sun­ko­wo mło­dym wie­ku. Sta­ło się o niej gło­śno, co poskut­ko­wa­ło Prze­mia­ną i przy­ję­ciem do kla­nu Cappadocian.

Picie krwi nie spra­wia jej przy­jem­no­ści, lecz Sar­ra, zafa­scy­no­wa­na moca­mi kla­nu Cap­pa­do­cian oraz tajem­ni­ca­mi któ­re mogą zostać jesz­cze odkry­te, pogo­dzi­ła się z tą ceną. Zosta­ła popro­szo­na przez Księ­cia Wene­cji o dołą­cze­nie do dele­ga­cji. Ma dora­dzać jego dziec­ku, Oli­ve­rio, w spra­wach natu­ry ezoterycznej.

Moral­ność: Dro­ga Kości

Klan: Lasombra

Postać: Fran­ci­sco Cara­vel­lo [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Za życia Fran­ci­sco był tem­pla­riu­szem i bar­dzo poboż­nym chrze­ści­ja­ni­nem, szcze­rze odda­nym zasa­dom Zako­nu Tem­pla­riu­szy i kato­li­cy­zmu. To odda­nie wie­rze zade­cy­do­wa­ło o tym, że został człon­kiem kla­nu Lasombra.

Nie­gdyś rycerz, dziś Lasom­bra, Fran­ci­sco został mia­no­wa­ny przez Księ­cia Wene­cji kapi­ta­nem gwar­dii gho­uli wysła­nej razem z dele­ga­cją. Peł­ni też rolę przy­bocz­ne­go straż­ni­ka dowód­cy dele­ga­cji, Oliverio.

Moral­ność: Dro­ga Nie­bios (Ścież­ka Chrystusa)

Klan: Cappadocian

Postać: Anto­nio Giovanni

Krót­ki opis: Ojciec Anto­nio był jed­nym z naj­lep­szych nekro­man­tów swo­je­go poko­le­nia. Jed­nak Anto­nio szli­fo­wał też inne zdol­no­ści: miał rękę do han­dlu, a szcze­gól­nie dobrze spraw­dzał się w nego­cja­cjach twa­rzą w twarz. To dopro­wa­dzi­ło do jego Prze­mia­ny, któ­rą zaak­cep­to­wał bez mru­gnię­cia okiem.

Kie­dy Ksią­żę Wene­cji popro­sił rodzi­nę Gio­van­ni o zapew­nie­nie nego­cja­to­ra dla dele­ga­cji, bez dys­ku­sji wybra­no Anto­nio. Ofi­cjal­nie repre­zen­tu­je Księ­cia Wene­cji, lecz rów­nie moc­no dba o inte­re­sy swo­jej rodziny.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Klan: Wyznaw­cy Setha

Postać: Neb­su­tekh [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Przed swo­ją Prze­mia­ną, Neb­su­tekh, był moż­nym han­dla­rzem przy­praw w Kairze. Teo­re­tycz­nie jest muzuł­ma­ni­nem, ale reli­gij­ność oka­zu­je tyl­ko na pokaz. Na co dzień roz­ko­szu­je się zbyt­ka­mi i luk­su­sem — na wszyst­kie spo­so­by. W koń­cu spro­wa­dzi­ło go to na dro­gę Wyznaw­ców Setha.

Ze wzglę­du na jego powo­ła­nie i łatwość nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów i lek­kość w obco­wa­niu z inny­mi, Wiel­ka Świą­ty­nia Setha wybra­ła Neb­su­te­kha, by popro­wa­dził dele­ga­cję Seti­te jako jej głów­ny negocjator.

Moral­ność: Dro­ga Setha

Klan: Wyznaw­cy Setha

Postać: Beket­su­tekh [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Ojciec Beket­su­tekh był uczo­nym na Uni­wer­sy­te­cie Al-Azhar w Kairze. Swo­ją cór­kę uczył zde­cy­do­wa­nie lepiej, niż szko­li­ło się więk­szość kobiet w tam­tym miej­scu i cza­sie. Ona sama nie była bar­dzo zain­te­re­so­wa­na nauką. Goni­ła za nowy­mi i coraz więk­szy­mi przy­jem­no­ścia­mi. Kie­dy skon­tak­to­wa­li się z nią Wyznaw­cy Setha, chęt­nie przy­sta­ła do ich sprawy.

Od cza­su Prze­mia­ny Beket­su­tekh słu­ży­ła kla­no­wi i jego pla­nom jako uwo­dzi­ciel­ka — tak śmier­tel­ni­ków, jak i wam­pi­rów. Jest hedo­nist­ką i eks­per­tem we wszyst­kim, co może przy­nieść przy­jem­ność i roz­kosz wampirom.

Moral­ność: Dro­ga Grze­chu (Ścież­ka Przyjemności)

Klan: Wyznaw­cy Setha

Postać: Sutekhuser

Krót­ki opis: Syn pro­sty­tut­ki, Sute­hu­ser szyb­ko został żoł­nie­rzem i wstą­pił do armii Salah ad-Din’a. Dys­cy­pli­na była dla nie­go pro­ble­mem, ale jego siła, bru­tal­ność i beser­ker­ski szał spra­wi­ły, że stał się sza­no­wa­nym wojow­ni­kiem. Jego styl wal­ki przy­niósł mu sła­wę. Wyznaw­cy Setha wykra­dli go z koszar by dołą­czyć go do straż­ni­ków Wiel­kiej Świą­ty­ni w Egip­cie. Tam Sute­khu­ser oddał się Suthekh w aspek­cie Boga Wojow­ni­ka i został prze­mie­nio­ny. Stał się Seti­te i dołą­czył do linii krwi zna­nej jako Wojow­ni­cy z Glycon.

Sute­khu­ser jest hono­ro­wy. Respek­tu­je siłę i umie­jęt­no­ści wal­ki. Nie­ustan­nie szu­ka nowych wyzwań fizycz­nych. Został wybra­ny na człon­ka dele­ga­cji, by słu­żyć jako obroń­ca i straż­nik pozo­sta­łych Setites.

Moral­ność: Dro­ga Setha

Klan: Tzimisce

Postać: Miro­slav cel Cum­plit [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Miro­slav był pomniej­szym Wal­la­chiań­skim szlach­ci­cem. Jego umie­jęt­ność i talen­ty, któ­re wyka­zy­wał jako wojow­nik i wład­ca, przy­nio­sły mu miej­sce w kla­nie Tzimisce.

Jako odda­ny i dum­ny czło­nek kla­nu, Miro­slav został wybra­ny by prze­wo­dzić dele­ga­cję Tzi­mi­sce na aukcji. Jest zde­ter­mi­no­wa­ny by poka­zać nie­ucy­wi­li­zo­wa­nym Kaini­tom jak wyglą­da praw­dzi­wy lider oraz by przy­nieść honor swo­je­mu klanowi.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Tzimisce

Postać: Musa­tei cel Bun [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Nawet jako dziec­ko, Musa­tei wyka­zy­wał szcze­gól­ne zdol­no­ści i posia­dał wyjąt­ko­we, magicz­ne dary. Był przy­uczo­ny do peł­nie­nia posłu­gi jako kapłan sło­wiań­skich bogów i dobrze wywią­zy­wał się ze swo­jej roli , wier­nie słu­żąc swo­jej spo­łecz­no­ści. Jego Sire doj­rza­ła wia­rę, odda­nie i ducho­wą siłę Musa­tei. Prze­mie­ni­ła go i szko­li­ła go dro­gą koldun.

Musa­tei został popro­szo­ny, by dołą­czyć dele­ga­cji jako dorad­ca ducho­wy. Lojal­ny wobec swo­je­go kla­nu – dla­te­go udał się w podróż. Jed­nak Musa­tei nie jest uszczę­śli­wio­ny poby­tem z dala od swo­jej rodzi­mej zie­mi i duchów, któ­re zna. Wciąż odczu­wa nie­po­kój, jest przy­gnę­bio­ny i nieswój.

Moral­ność: Dro­ga Koła Dharmy

Klan: Tzimisce

Postać: Ioan Bra­to­vich [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Ioan słu­żył rodzi­nie Bra­to­vich i jesz­cze zanim został wyna­gro­dzo­ny Prze­mia­ną peł­nił rolę mistrza zjaw i oga­rów swo­je­mu Sire. Po prze­mia­nie został wol­nym hodowcą.

Ioan został popro­szo­ny, by dołą­czył do misji i wyse­lek­cjo­no­wał naj­lep­sze zja­wy i oga­ry pie­kiel­ne jako ofer­tę dele­ga­cji Tzi­mi­sce. Opie­ko­wał się też „dara­mi” w trak­cie dro­gi. Jest straż­ni­kiem dele­ga­cji, ale jego gorą­cy tem­pe­ra­ment i agre­syw­ne zacho­wa­nie może spra­wić kłopoty.

Moral­ność: Dro­ga Bestii (Ścież­ka Łowcy)

Klan: Assa­mi­te (Cza­row­nik)

Postać : Gul Badan [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Gul uro­dzi­ła się jako cór­ka Per­skie­go kup­ca żyją­ce­go w Ale­xan­drii. Dora­sta­ła w bogac­twie i splen­do­rze, ale nie była zado­wo­lo­na z fak­tu, że jest czy­jąś wła­sno­ścią. Mia­ła ambi­cje, żądze i inte­li­gen­cje, czy­li wszyst­ko co sta­ło w poprzek tra­dy­cyj­nych poglą­dów jej rodzi­ny. Wymy­ka­ła się noca­mi by pozna­wać świat i życie – zada­jąc się ze wszyst­ki­mi typa­mi ludzi..

Jej zacho­wa­nie i nie­zwy­kłą inte­li­gen­cja, zwró­ci­ły uwa­gę cza­ro­dziej­ki z kla­nu Assa­mi­tów. Prze­mie­ni­ła Gul, któ­ra szyb­ko zosta­ła bar­dzo odda­ną i lojal­ną człon­ki­nią kla­nu. Gul zosta­ła wybra­na by popro­wa­dzić dele­ga­cje przez wzgląd na swo­ją roz­le­głą wie­dzę okultystyczną.

Moral­ność: Dro­ga Krwi

Klan: Assa­mi­te (Wojow­nik)

Postać: Qutham Shaykh [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Qutham uro­dził się jako dru­gi syn pomniej­sze­go arab­skie­go szlach­ci­ca. Pod­czas gdy jego ojciec sta­rał się go wycho­wać na czło­wie­ka, któ­ry pora­dzi sobie z wła­dzą i obo­wiąz­ka­mi szlach­ci­ca, jego ulu­bio­ną aktyw­no­ścią było polowanie.

To wła­śnie jego umie­jęt­no­ści jako łow­ca spro­wa­dzi­ły do nie­go klan Assa­mi­tów. Wyka­zy­wał nie­sa­mo­wi­ty talent do śle­dze­nia i zabi­ja­nia. Gdy przy­sto­so­wał się do tego, że potrze­bu­je krwi by prze­trwać, był cał­kiem zado­wo­lo­ny ze zmia­ny swo­jej dotych­cza­so­wej zwie­rzy­ny na nową. Qutham został popro­szo­ny o uda­nie się na niniej­szą misję, ponie­waż wciąż zacho­wał dyplo­ma­tycz­ne umie­jęt­no­ści, któ­re jego ojciec zdo­łał w nie­go wpo­ić. Poza tym jest stra­żą przy­bocz­ną Gul.

Moral­ność: Dro­ga Krwi

Klan: Lasombra

Postać: Ahmad ibn Bard [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Za życia Ahmad był synem pomniej­sze­go szlach­ci­ca posia­da­ją­ce­go nie­wiel­ką posia­dłość nie­da­le­ko Gra­na­dy. Za mło­du został nie­zwy­kle odda­nym muzuł­ma­ni­nem i zyskał repu­ta­cję praw­dzi­we­go wie­rzą­ce­go. Dla nie­go, sło­wo pro­ro­ka jest jed­ną jedy­ną praw­dą — sło­wem same­go Alla­ha. Był to głów­ny powód, dla któ­re­go Badr, Ksią­że Gra­na­dy, ofia­ro­wał mu Prze­mia­nę. Sam rów­nież bar­dzo wie­rzą­cy, dostrzegł w prze­ko­na­niach Ahme­da siłę, któ­rą chciał pozy­skać dla swo­je­go dworu.

Na począt­ku Ahmad był prze­ra­żo­ny tym, co mu się sta­ło. Jed­nak w Ashir­ra, muzuł­mań­skiej sek­cie wam­pi­rów, zna­lazł powo­ła­nie i stał się jed­nym z naj­cen­niej­szych jej człon­ków w Kali­fa­dzie Almo­cha­dów. Przy­wód­cy Almo­chadz­kie­go ramie­nia Ahshir­ry wybra­li go do tej misji nie tyl­ko ze wzglę­du na jego wia­rę, ale też ze wzglę­du na jego łatwość nawią­zy­wa­nia kontaktów.

Moral­ność: Dro­ga Nie­bios (Ścież­ka Proroka)

Klan: Gangrel

Postać: Quamar [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Quamar była nie­wol­ni­cą-ucie­ki­nier­ką, któ­ra z cza­sem zosta­ła ban­dyt­ką. Jej umie­jęt­ność prze­trwa­nia w suro­wych warun­kach zaim­po­no­wa­ła lokal­nym Gan­gre­lom, któ­rzy oka­za­li jej Przemianę.

Przed nią Quuamar nie była moc­no wie­rzą­ca, ale jej Sire był muzuł­ma­ni­nem i człon­kiem sek­ty Ashir­ra, więc rów­nież do niej dołą­czy­ła. Na począt­ku nie mia­ła w sobie dużo wia­ry, ale lojal­ność swo­je­mu Sire i obiet­ni­ca uwol­nie­nia od śmier­ci, powo­li lecz sku­tecz­nie odmie­nia jej poglą­dy. Jako czło­nek Almo­hadz­kie­go ramie­nia Ashir­ry, zosta­ła popro­szo­na by towa­rzy­szyć dele­ga­cji jako prze­wod­nik i strażnik.

Moral­ność: Dro­ga Nie­bios (Ścież­ka Proroka)

Klan: Malkavian

Postać: Fer­mo­sa et Orçe­ti [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Uro­dzo­na w zamoż­nej żydow­skiej rodzi­nie, Fer­mo­sa od małe­go sta­ra­ła się dopa­so­wać — nawet kie­dy powin­na była krzy­czeć i wal­czyć o swo­je. Kie­dy doro­sła, opo­wia­da­ła o tym co czu­ła w takich momen­tach, o widze­niu dziw­nych i nie­zro­zu­mia­łych zda­rzeń, uryw­ków przy­szło­ści. To wizje były powo­dem, dla któ­re­go czło­nek kla­nu Mal­ka­vian ofe­ro­wał jej Prze­mia­nę.

Krót­ko po uwol­nie­niu się od swo­je­go Sire, Fer­mo­sa, sprzy­mie­rzy­ła się z Ashir­rą. Nie jest muzuł­man­ką, ale wie­rzy, że Żydzi i kobie­ty są lepiej trak­to­wa­ni przez wład­ców muzuł­mań­skich, niż chrze­ści­jań­skich. Zosta­ła wysła­na razem z dele­ga­cją Ashir­ry, w nadziei na to, że jej wizje mogą się do cze­goś przydać.

Moral­ność: Dro­ga Nie­bios (Ścież­ka Życia)

Klan: Toreador

Postać: Shay­ban ibn ‘Isam [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Za życia Shay­ban był jed­nym z naj­bar­dziej cenio­nych poetów w całej Ibe­rii. Nie była to nie­spo­dzian­ką, że dostał ofer­tę odby­cia Prze­mia­ny i przy­stą­pie­nia od kla­nu Toreador.

Po Prze­mia­nie nie utra­cił talen­tu i wciąż jest wiel­kim arty­stą, ale roz­wi­nął swój dryg do han­dlu i został kup­cem przy­praw, co przy­nio­sło mu cał­kiem pokaź­ne bogac­two. Pomógł zebrać środ­ki, któ­re dele­ga­cja Ashir­ry przy­wio­zła na aukcję i oso­bi­scie udał się w podróż, by asy­sto­wać w negocjacjach.

Moral­ność: Dro­ga Grzechu

Klan: Tremere

Postać: Nie­mie­ra [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Nie­mie­ra była cór­ką pomniej­sze­go kup­ca uro­dzo­ne­go we Wro­cła­wiu. Asy­sto­wa­ła swo­je­mu ojcu, szpie­gu­jąc kon­ku­ren­cję. Pech chciał, że jeden z jej celów oka­zał się być gho­ulem Tre­mer­skie­go wam­pi­ra. Ów wam­pir, pod wra­że­niem jej zdol­no­ści, zmie­nił ją w gho­ula kla­nu Tre­me­re. Po kil­ku­let­niej, wier­nej służ­bie kla­no­wi, Harald Cien­ki, arcysz­pieg kla­nu Tre­me­re zaofe­ro­wał Nie­mie­rze Przemianę.

Nie­mie­ra zosta­ła wysła­na na aukcję jako repre­zen­tant i obser­wa­tor z ramie­nia swo­je­go kla­ny – w koń­cu to Tre­me­re wysta­wił na sprze­daż krew.

Moral­ność: Dro­ga Grzechu

Klan: Tremere

Postać: Miro­slav Zavidov

Krót­ki opis: Kie­dy żył, Miro­slav był uzdro­wi­cie­lem miesz­ka­ją­cym nie­da­le­ko Novo­gro­du. Wszyst­ko zmie­ni­ło spo­tka­nie z Nie­mie­rą. Tra­sa jed­nej z jej podró­ży prze­bie­ga­ła przez jego wieś. Wpraw­ny okiem Nie­mi­ra dostrze­gła jego talen­ty i zde­cy­do­wa­ła włą­czyć go do kla­nu Tremere.

Miro­slav jest asy­sten­tem Nie­mie­ry i wyłącz­nie dla­te­go z nią podró­żu­je. W głę­bi ser­ca wolał­by sku­pić się na pomna­ża­niu bogactw i przy­jem­no­ściach, niż na prze­mie­rza­niu świa­ta z roz­ka­zu kla­nu Tremere.

Moral­ność: Dro­ga Grzechu

Klan: Ventrue

Postać: Con­rat Hoh­brugg [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Con­rat to były dowód­cą w Zako­nie Krzy­żac­kim. Wpraw­ny rycerz i nie­zwy­kle doświad­czo­ny lider na polu bitwy. Kie­dy zmarł jego star­szy brat, prze­jął zie­mię swo­je­go ojca i został zauwa­żo­ny przez klan Ven­true. Trak­tu­je swo­ją Prze­mia­nę jako dowód na prze­zna­czo­ną mu wielkość.

Con­rat jest lide­rem dele­ga­cji Wschod­nich Lor­dów Ven­true i postrze­ga aukcję jako oka­zję do osią­gnię­cia jesz­cze więk­sze­go prestiżu.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Ventrue

Postać: Ste­pha­nus de Lagny [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Za życia, Ste­pha­nus był kup­cem, han­dlu­ją­cym na jar­mar­kach szam­pań­skich. Jego bogac­two i zdol­ność z jaką dobi­jał tar­gów spo­wo­do­wa­ła, że zaofe­ro­wa­no mu Prze­mia­nę przez klan Ven­rue — któ­re Ste­pha­nus przy­jął jako oka­zja do zgro­ma­dze­nia jesz­cze więk­sze­go majątku.

Sire Ste­pha­nu­sa miał kon­tak­ty z Lor­dem Wschod­nich Ven­true i po jakim cza­sie Ste­pha­nus został wysła­ny na wschód, by pomóc zarzą­dzać ich zaso­ba­mi. Przy­jął to jako wyzwa­nie i spra­wo­wał się dobrze… Tak dobrze, że został nawet mia­no­wa­ny do zarzą­dza­nia ofer­tą Wschod­nich Lor­dów Ven­true na aukcji.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Toreador

Postać: Ene­de Sänger

Krót­ki opis: Ene­de uro­dzi­ła się jako cór­ka wol­ne­go far­me­ra i dora­sta­ła z nie­za­prze­czal­nym talen­tem do śpie­wa­nia i muzy­ki. Sta­ła się chlu­bą swo­jej wio­ski i zna­la­zła sobie spo­rą ilość zalot­ni­ków. Jed­nym z nich był syn miej­sco­we­go baro­na, ale jego ojciec nie miał zamia­ru pozwo­lić mu na ślub z cór­ką rol­ni­ka, nawet wol­ne­go. Mło­dzie­niec nie chciał zre­zy­gno­wać ze swo­je­go uczu­cia i zde­cy­do­wał się wziąć Ene­de na swo­ją kochan­kę. Dziew­czy­na nie widzia­ła się w tej roli. Dołą­czy­ła do gru­py min­stre­li, któ­rzy wędro­wa­li szla­kiem wio­dą­cym przez jej rodzin­ną wieś i po pro­stu zni­kła. Po latach podró­ży otrzy­ma­ła ofer­tę Prze­mia­ny od człon­ka kla­nu Toreador.

Nie chcąc słu­żyć swe­mu Sire, Ene­de wró­ci­ła do swo­je­go poprzed­nie­go życia. Przez lata tułacz­ki nauczy­ła się jak podró­żo­wać jako wam­pir. Zosta­ła zatrud­nio­na, by słu­żyć jako prze­wod­nik dla dele­ga­cji Wschod­nich Lor­dów Ven­true i widzi w tej sytu­acji szan­sę na popra­wę swo­je­go losu.

Moral­ność: Dro­ga Grzechu

Klan: Cappadocian

Postać: Petrus Majoris

Krót­ki opis: Jako dziec­ko, Petrus został odda­ny do Zako­nu Bene­dyk­ty­nów. Jego wia­ra, inte­li­gen­cja, roz­trop­ność i zdol­no­ści przy­wód­cze zosta­ły doce­nio­ne, gdy Zakon zde­cy­do­wał roz­sze­rzyć dzia­łal­ność o chry­stja­ni­zo­wa­ne wła­śnie Pru­sy. Petrus został wybra­ny, aby zało­żyć pierw­szy klasz­tor Bene­dyk­ty­nów w tym nowym, nie­przy­ja­znym miej­scu. Słu­żył zako­no­wi wier­nie przez deka­dy, a kie­dy już miał otrzy­mać łaskę śmier­ci ze sta­ro­ści, otrzy­mał Prze­mia­nę od kla­nu Cappadocian.

Z począt­ku był zszo­ko­wa­ny myślą o zosta­niu wam­pi­rem. Petrus zdał sobie jed­nak spra­wę z tego, że może być to spo­sób na dal­sze wyko­ny­wa­nie woli Boga. Tak jak jego Sire, dołą­czył się do Wschod­nich Lor­dów Ven­true. Został wysła­ny razem z dele­ga­cją jako dorad­ca spraw ducho­wych i magicznych.

Moral­ność: Dro­ga Kości

Klan: Tremere

Postać: Vic­tor

Krót­ki opis: Vic­tor był kształ­co­ny przez Pre­sław­ską Szko­łę Piśmien­ni­czą i był tre­no­wa­ny na wojow­ni­ka przez swo­je­go ojca. Szko­ła nale­ża­ła do dome­ny kla­nu Tre­me­re; wła­ści­we oso­by ujrza­ły wiel­ki poten­cjał w uczonym-wojwniku.

Vic­tor wal­czył dla Wschod­nich Lor­dów Ven­true przez deka­dy, zwal­cza­jąc wro­gów kla­nu Tre­me­re, szcze­gól­nie człon­ków Tzi­mi­sce. Nie jest typo­wym Tre­me­re, ale raczej wojow­ni­kiem, któ­ry jest w sta­nie wal­czyć mie­czem i tar­czą tak samo jak magią.

Moral­ność: Dro­ga Nie­bios (Ścież­ka Chrystusa)

Klan: Lasombra

Postać: Ojciec Garcia

Krót­ki opis: Gra­cia peł­nił swą posłu­gę w Por­tu­ga­lii. Bystry i ambit­ny wspiął się na wyso­ką pozy­cję kościel­nej hie­rar­chi. W rezul­ta­cie został wybra­ny do Prze­mia­ny przez człon­ka Kainic­kiej Herezji.

Ojciec Gar­cia jest teraz księ­dzem w Here­zji i bar­dzo wie­rzą­cym czło­wie­kiem. Z tego wzglę­du został wybra­ny do prze­wo­dze­nia dele­ga­cji Here­zji pod­czas aukcji.

Moral­ność: Dro­ga Nie­bios (Ścież­ka Chrystusa)

Klan: Nosferatu

Postać: Sio­stra Agatha

Krót­ki opis: Sio­stra Aga­tha była bene­dyk­tyń­ską zakon­ni­cą, któ­ra spę­dza­ła życie na modli­twach, doglą­da­niu cho­rych i poma­ga­niu cier­pią­cym. Kie­dy sama zosta­ła dotknię­ta śmier­tel­ną cho­ro­bą, odda­ny jej Nose­fr­stu zde­cy­do­wał się poda­ro­wać jej Prze­mia­nę, aby mogła kon­ty­nu­ować czy­nie­nie dobra na świecie.

Jej wia­ra była powo­dem, dla któ­re­go przy­stą­pi­ła do Here­zji Kainic­kiej. Szcze­rze wie­rzy, że praw­dzi­wa wia­ra może zba­wić wam­pi­ry. Poje­cha­ła razem z dele­ga­cją Here­zji w celu gło­sze­nia dobrej nowiny.

Moral­ność: Dro­ga Nie­bios (Ścież­ka Chrystusa)

Klan: Brujah

Postać: Andre­as Ernardi

Krót­ki opis: Andre­as był tyl­ko począt­ku­ją­cym rze­mieśl­ni­kiem, kie­dy roz­po­czę­ły się Woj­ny albi­geń­skie. Mimo i tak dołą­czył do wal­ki, prze­peł­nio­ny reli­gij­ną gor­li­wo­ścią. Ten fana­tyzm poskut­ko­wał otrzy­ma­niem Prze­mia­ny od inne­go, rów­nie gor­li­we­go Brujah.

Andre­as dołą­czył do dele­ga­cji Here­zji jako straż przy­bocz­na jej pozo­sta­łych człon­ków, ale zawsze i wszę­dzie jest gotów nawró­cić każ­de­go nie­wie­rzą­ce­go. Rów­nież tych, któ­rzy znaj­dą się na aukcji.

Moral­ność: Dro­ga Nie­bios (Ścież­ka Chrystusa)

Klan: Ventrue

Postać: Sir Robert of Gal­ton [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Sir Robert był ryce­rzem bez zie­mi, zna­nym ze swej odwa­gi, umie­jęt­ność wal­ki i talen­tów dowód­czych. Kochał dowo­dzić ludź­mi na polu bitwy a jego zdol­no­ści były tak nie­spo­ty­ka­ne, że zaofe­ro­wa­no mu Prze­mia­nę i przy­stą­pie­nie do kla­nu Ven­true, w lini potęż­ne­go Lor­da Mitry z Anglii.

Przez wie­le lat Sir Robert był przy­wód­cą niż­szych Kaini­tów w Lon­dy­nie. Jest dla nie­go cał­ko­wi­cie natu­ral­ne, że cho­ciaż­by z tego powo­du został wybra­ny na popro­wa­dze­nie dele­ga­cji, któ­rą Lord Mitry wysy­ła na aukcję.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Clan: Toreador

Postać: Lady Ceci­ly [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Ceci­ly uro­dzi­ła się jako cór­ka pomniej­sze­go szlach­ci­ca, ale jej mat­ka mia­ła wobec niej roz­le­głe pla­ny i z zapa­łem uczy­ła ją dwor­skiej ety­kie­ty. Zosta­ła damą dwo­ru żony hra­bie­go. Na jego dwo­rze zetknę­ła się z bogac­twem i luk­su­sem dale­ce wykra­cza­ją­cym ponad jej wyobraź­nię. Szyb­ko dostrze­gła w tym dosko­na­łą oka­zję, by zostać żoną jakie­goś boga­te­go i potęż­ne­go szlach­ci­ca. Jed­nak spra­wy poto­czy­ły się w zupeł­nie innym kierunku.

Lady Ceci­ly przy­ję­ła prze­mia­nę zaofe­ro­wa­ną jej przez człon­ka kla­nu Tore­ador. Wbrew jej podej­rze­niom, to nie jej wąt­pli­wy talent do śpie­wu i tań­ca, ale raczej urok i wyjąt­ko­wy wdzięk zaim­po­no­wa­ły wam­pi­ro­wi. Lady Ceci­ly prze­pro­wa­dzi­ła się do Lon­dy­nu i dołą­czy­ła do dwo­ru Mitry, szu­ka­jąc oka­zji do zro­bie­nia karie­ry. Odnio­sła suk­ces, spodo­ba­ła się Lor­do­wi i zosta­ła wysła­na wraz z dele­ga­cją Mitry jako dorad­ca Sir Roberta.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Lamia

Postać: Mor­ri­gan

Krót­ki opis: Mor­ri­gan dora­sta­ła na wyży­nach Szko­cji i wal­czy­ła po stro­nie męż­czyzn ze swo­je­go kla­nu w woj­nach mają­cych zjed­no­czyć pań­stwo. Jej umie­jęt­ność wal­ki zwró­ci­ła uwa­gę człon­ki­ni linii krwi Lamia; prze­te­sto­waw­szy zapał, odpor­ność na ból i odda­nie Mor­ri­gan stwier­dzi­ła, że dziew­czy­na była­by cen­nym dodat­kiem do jej linii krwi.

Po odby­ciu Prze­mia­ny Mor­ri­gan zosta­ła wysła­na do Lon­dy­nu, by słu­żyć jako straż­nik dla Jame­sa Lau­gh­to­na, Cap­pa­do­cia­na. Kie­dy Lau­gh­to­no­wi roz­ka­za­no dołą­cze­nie do emi­sa­riu­szy Mitry, zosta­ła wysła­na razem z nim w roli jego przy­bocz­nej. Nie spro­sta­ła tej roli — atak wil­ko­ła­ka zaraz koło Mont­pe­lier uni­ce­stwił Lau­gh­to­na. Dele­ga­cja przy­by­wa więc na aukcję w okro­jo­nym składzie.

Moral­ność: Dro­ga Lilith

Klan: Gangrel

Postać: Harald the Dane [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Harald to wiking, któ­ry brał udział w wiel­kiej inwa­zji na Anglię. Był twar­dym, zarad­nym i wpraw­nym wojow­ni­kiem. Miał więc wszyst­kie cechy, któ­re impo­no­wa­ły człon­kom kla­nu Gan­grel z północy.

Nie dłu­go po jego Prze­mia­nie, Harold dołą­czył do kil­ku innych pół­noc­nych Kaini­tów w najeź­dzie na twier­dzę chrze­ści­jań­skich Kaini­tów. Rajd się nie powiódł. W rezul­ta­cie Harald został zesła­ny w tor­por na wie­ki. Kie­dy się obu­dził, miał nie­szczę­ście zaata­ko­wać sta­re­go i potęż­ne­go Ven­true, Sire Rober­ta z Gal­ton, któ­ry teraz pro­wa­dzi dele­ga­cję na aukcję. Star­szy Ven­true bez tru­du poko­nał Haral­da i zmu­sił go do zło­że­nia obiet­ni­cy posłu­szeń­stwa. Od tej pory słu­ży jako prze­wod­nik i straż­nik delegacji.

Moral­ność: Dro­ga Bestii (Ścież­ka Wyzwolnia)

Klan: Malkavian

Postać: Cateline

Krót­ki opis: Cate­li­ne była pro­stą wiej­ską kobie­tą w wio­sce nie­da­le­ko Pary­ża. Dalej nie jest do koń­ca pew­na dla­cze­go jej Sire wybrał ją na swo­je dziec­ko. Ucie­kał od Pości­gu Krwi i praw­do­po­dob­nie po pro­stu zatrzy­mał się w jej wio­sce, by się poży­wić. Wte­dy naj­praw­do­po­dob­niej zade­cy­do­wał — z jakie­goś powo­du — znisz­czyć jej życie. Stra­ci­ła wszyst­ko: rodzi­nę, duszę, a nawet poczytalność.

Kaini­ci ści­ga­ją­cy jej Sire, dopa­dli go nie dłu­go po Prze­mia­nie Cate­li­ne. Zabra­li obo­je do Pary­ża, gdzie Ksią­żę ska­zał jej Sire na śmierć. Porzu­co­na, zosta­ła zna­le­zio­na przez Pro­me­te­uszy i przy­ję­ła ich nauki o czło­wie­czeń­stwie i rów­no­ści. Z cza­sem zosta­ła przy­wód­czy­nią pary­skiej komór­ki Pro­me­te­uszy, a teraz prze­wod­ni­czą­cą ich delegacji.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Klan: Brujah

Postać: Melisende

Krót­ki opis: Kie­dy była małą dziew­czyn­ką, ojciec i brat Meli­sen­de zosta­li powie­sze­ni pod fał­szy­wy­mi zarzu­ta­mi kłu­sow­nic­twa, aby szlach­ta mogła zająć ich zie­mię. Ona, jej mat­ka i sio­stra musia­ły zatrosz­czyć się o sie­bie same. Meli­sen­de zosta­ła rene­gat­ką i z zemsty przez lata ter­ro­ry­zo­wa­ła lokal­ną szlach­tę – swych byłych opraw­ców. Jej zła sła­wa była na tyle roz­po­wszech­nio­na, że klan Bru­jah zaofe­ro­wał jej Przemianę.

Sire Meli­sen­dy był jed­nym z przy­wód­ców pary­skiej komór­ki Pro­me­te­uszy, gru­py zde­ter­mi­no­wa­nej, by przy­nieść zmia­ny w spo­łe­czeń­stwie Kaini­tów. Meli­sen­de do niej dołą­czy­ła i zosta­ła odda­ną Pro­me­te­usz­ką, goto­wą oba­lić sta­ry porzą­dek. Uda­ła się w podróż zresz­tą dele­ga­cji, by sze­rzyć sło­wo o Pro­me­tej­skiej sprawie.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Klan: Nosferatu

Postać: Guiscard

Któt­ki opis: Guiscard był typo­wym, bru­tal­nym żoł­nie­rzem, oto­czo­nym złą sła­wą ze wzglę­du na swo­je zło­śli­we i zło­wro­gie postęp­ki. To z tego powo­du Guiscar­do­wi otrzy­mał Prze­mia­nę od człon­ka kla­nu Nose­fra­tu – jako nauczkę.

Plan się powiódł. Guiscard dołą­czył do swo­je­go Sire w pary­skiej komór­ce Pro­me­te­uszy. Na nowo odkrył w sobie wia­rę w Boga. Poku­tu­je, choć cią­gle potra­fi wal­czyć i cią­gle może być nie­bez­piecz­ny. Z tego powo­du, został popro­szo­ny by dołą­czyć do dele­ga­cji jako strażnik.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Clan: Brujah

Postać: Maey­ken

Krót­ki opis: Rodzi­ce Maey­ken byli fla­mandz­ki­mi han­dla­rza­mi weł­ny. Dora­sta­ła w dostat­ku, podró­żu­jąc po świe­cie i obser­wu­jąc jak jej rodzi­ce han­dlu­ją i tar­gu­ją się. Spo­dzie­wa­no się po niej, że gdy doro­śnie, oże­ni się z synem jakie­goś kup­ca, uro­dzi parę dzie­ci i pój­dzie w śla­dy mat­ki. Jed­nak nie była to wizja, któ­ry roz­pa­la­ła­by wyobraź­nię Maey­ken. Porzu­ci­ła dom i samot­nie wyru­szy­ła w podróż, naj­pierw prze­bra­na za męż­czy­znę, a z cza­sem „ofi­cjal­nie”, jako kobie­ta. Na wła­sną rękę, nie zwa­ża­jąc na swo­ją płeć, zbu­do­wa­ła małe kupiec­kie imperium.

Prze­mia­na Maeyken’s zda­rzy­ła się dosyć nie­spo­dzie­wa­nie. Jej Sire był pod wra­że­niem, tego jak zła­ma­ła nor­my spo­łecz­ne i przed­sta­wił Maey­ken kla­no­wi Bru­jah… Ale rów­nież spra­wie Pro­me­te­uszy. Dołą­czy­ła do dele­ga­cji, jako ich nego­cja­tor, ale nie tyl­ko. Trak­tu­je aukcję jako inwe­sty­cję. Chce nad­zo­ro­wać jej prze­bieg, jako że zapew­ni­ła spo­rą część Pro­me­te­ań­skiej oferty.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa


Opublikowano

w

przez