Strona główna » Larp “New Blood” — lista wakatów
Piotr Milews­ki | 12 wrześ­nia 2018 | Wieś­ci

Panie i Panowie, zim­no- i ciepłokrwiści.

Przed wami wyczeki­wana lista wakatów na główną grę Black­Box No51: larp New Blood.

Co zro­bić, żeby otrzy­mać postać?

 1. Przeczy­taj opisy postaci zna­j­du­jące się poniżej.
 2. Wybierz rolę, która najbardziej ci odpowia­da i wyda­je się najbardziej interesująca.
 3. Opłać bilet — w OPISIE WYDARZENIA zna­jdziesz lin­ki do biletów na wszys­tkie punk­ty pro­gra­mu, które odbędą się w ramach BB3C No51.
 4. Uży­wa­jąc for­mu­la­rza w zakład­ce KONTAKT poin­for­muj nas:
  — jaką postać wybierasz;
  — czy poradzisz sobie z kartą postaci w języku ang­iel­skim (otrzy­masz ją w ciągu 48h) czy mamy ją dla ciebie przetłu­maczyć na pol­s­ki (otrzy­masz ją za 3–4 dni).
 5. Poczekaj na infor­ma­cję zwrot­ną od nas.
 6. Po jej otrzy­ma­niu wejdź na stronę i sprawdź, czy wybrana przez ciebie postać wid­nieje na liś­cie z adno­tacją “zarez­er­wowane”.
 7. Szykuj strój na larp!

W przy­pad­ku wszel­kich wąt­pli­woś­ci co do pro­ce­dury — napisz do nas przez for­mu­la­rz kon­tak­towy lub na FB (tam odpowiadamy szybciej).

Ważne!

Pojaw­iło się pytanie, czy larp jest przy­jazny dla początku­ją­cych i czy trud­no będzie zrozu­mieć jego mechanikę.

Wychodząc naprze­ciw waszym potrze­bom, zaplanowal­iśmy uzu­pełnie­nie naszego pro­gra­mu o spotkanie z autorem i prowadzą­cy­mi w ciągu dnia w sobotę, na kil­ka godzin przed samym larpem.
Oprócz tego w najbliższych dni­ach opub­liku­je­my na stron­ie skrót zasad i mechanik obow­iązu­ją­cych na larpie.
Tak więc — dokładamy wszel­kich starań, aby larp był przy­jazny dla początku­ją­cych. Pro­jek­tu­je­my BB51 tak, by był to dobry pomysł na rozpoczę­cie przy­gody z larpowaniem.

Wkrótce

Opisy poszczegól­nych del­e­gacji oraz dla nowych graczy — wam­pirzych klanów.

Do rzeczy 🙂

LARP “NEW BLOOD”

Lista wakatów

Klan: Tremere

Postać: Aron de Bâc [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Za życia — syn księdza i sprzedaw­ca fałszy­wych relik­wi, czas poświę­cał głównie na zara­bi­an­ie pieniędzy i pow­ięk­sza­niu kom­for­tu swo­jego życia.

Zdołał przykuć uwagę Tremere, którzy chcieli pow­ięk­szyć klan o ludzi otwartych, przy­jaznych innym i o dużej łat­woś­ci naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów. Arona pod­dano próbom, które przeszedł bez trudu. Wkrótce jego Sire uznał, że wykazu­je tal­en­ty przy­datne w nauce Tau­maturgii. Przemieniony stał się jed­nym Tremere… I niezwyk­le szy­bko się uczył. Z łat­woś­cią opanował i początkowe, i śred­nio-zaawan­­sowane umiejęt­noś­ci w posługi­wa­niu się mag­ią krwi. Nieste­ty, dusiła go rygo­rysty­cz­na dyscy­plin i hier­ar­chią Klanu Tremere. Uciekł z klasz­toru. Pozbaw­iony wspar­cia klanu, za bogact­wo i krew zaczął sprzedawać swo­je mag­iczne umiejęt­noś­ci potężnym i możnym Kainitom.

Aron jest Tremere współod­powiedzial­nym za stworze­nie alchemicznej krwi. Opieku­je się też Kainitą, który zor­ga­ni­zował Aukcję.

Moral­ność: Dro­ga Grzechu (Ścież­ka Diabła)

Klan: Brak (Śmiertel­nik)

Postać: Got­fridus z Prezli

Krót­ki opis: Got­fridus nie był nawet nas­to­latkiem, gdy jego tal­en­ty zostały odkryte przez maga z Zakonu Her­me­sa. Wychowany wewnątrz zakonu, wykazał duże uzdol­nienia w zakre­sie alchemii… Ale już mniej kom­pe­tencji w innych dziedz­i­nach magii. Nie przepadał za wyi­zolowaną, intelek­tu­al­ną naturę Zakonu i zaczął za pieniądze ofer­ować swo­je usłu­gi lokalnym kup­com i szlach­ci­com w zami­an. Kiedy Zakon to odkrył, został naty­ch­mi­ast wydalony. Uciekł z Sile­sii, gdzie spędz­ił więk­szość życia. Ruszył w podróż po Europie. Tak poz­nał Arona i tak nar­o­dz­iła się ich przy­jaźń i sojusz.

Got­fridus jest śmiertel­nym alchemikiem odpowiedzial­nym za stworze­nie alchemicznej krwi (razem z Aronem de Bâc). To on jest orga­ni­za­torem niniejszej aukcji.

Klan: Tore­ador

Postać: Ermessenda

Krót­ki opis: Za życia Ermes­san­da była artys­tką, tkaczką o mis­tr­zows­ki umiejęt­noś­ci­ach, której arrasy były cenione w mias­tach i krainach nad­er dale­kich od jej domu. Była również Katarką, głęboko wierzącą i odd­aną katarskim wartościom.

Przemi­ana była dla niej szok­iem. Nigdy po niej zupełnie nie wydo­brza­ła. Bycie Kainitą jest dla niej – Katar­ki — ciężkim grzechem. Uciekła od swo­jego Sire i po długiej tułaczce wylą­dowała w Nîmes. Tam została jed­ną z głównych zau­fanych lokalnego Księ­cia. Została wysłana na aukcję jako jego ofic­jal­ny reprezen­tant wład­cy, w którego dome­nie odby­wa się aukcja.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeńst­wa (Ścież­ka Iluminacji).

Klan: Ventrue

Postać: Gertrud­is Schif­ferin [ZAREZEROWANE]

Krót­ki opis: Szanowana mat­ka i żona, po śmier­ci męża Gertrud­is prze­jęła jego obow­iąz­ki i od tej pory zarządza­ła rodzin­nym domem kupieckim w Ham­bur­gu. Robiła to z tak zręcznie, że zwró­ciła na siebie uwagę ham­burs­kich Venturich

Sire Gertrud­is jest jed­nym z architek­tów Kainick­iego porozu­mienia między Lübeką, a Ham­burgiem, ustanowionego w 1242. Gertrud­is jest ofic­jal­nym negoc­ja­torem, który reprezen­tu­je oba te mias­ta na aukcji. Przy okazji wypa­tru­je też ofert innego rodza­ju, dzię­ki którym mogła­by pom­nożyć swój majątek.

Jest inteligent­ną kobi­etą słynącą z ciętego dow­cipu, podąża­jącą za wzorem, który dał jej Sire. W Ham­bur­gu posi­a­da znaczne bogact­wa i wpły­wy. Rodziny biznes kon­trolu­je za pomocą swoich potomków. Jeśli jej mis­ja się powiedzie, Gertrud­is zys­ka ogrom­ny prestiż — a może nawet ofic­jal­ny tytuł.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Brujah

Postać: Juri­an van Senden [ZAREZERWOWANE]

Krót­ka his­to­ria: Juri­an urodz­ił się we wpły­wowej szlacheck­iej rodzinie niedaleko Lübe­ki. Oprócz nau­ki polowa­nia, wal­ki oraz pielęg­nowa­nia rodzin­nego intere­su w hand­lu solą, otrzy­mał też klasy­czne wyk­sz­tałce­nie. Lubu­je się w czy­ta­niu dzieł klasy­cznych grec­kich filo­zofów. Jego Sire był jed­nym z tych Kainitów, którzy założyli radę rządzącą sto­sunkowo młodym miastem jakim jest Lübe­ka (to odstępst­wo od trady­cji, według reguł której mias­ta zazwyczaj rząd­zone są przez Księcia).

Juri­an prze­wodzi del­e­gacji Sojuszu Ham­burg-Lube­­ka i asys­tu­je Gertrud­is jako negoc­ja­tor. Wypa­tru­je też każdej okazji do zdoby­cia przy­chyl­noś­ci dla sto­sunkowo młodego Sojuszu

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Klan: Gangrel

Postać: Thyra

Krót­ki opis: Thyra żyła w Danii i była żoną wol­nego farmera pod­czas ery Wik­ingów. Prze­jęła far­mę, kiedy umarł jej mąż. Jej hart ducha i deter­mi­nac­ja by nie odpuszczać farmy w obliczu licznych zagrożeń zaim­ponowały jed­ne­mu z duńs­kich członków klanu Gan­grel, którzy ofer­owali jej Przemianę.

Krótko po niej Thyra dołączyła do wal­ki prze­ciw chrześ­ci­jańskim Kainit­om najeżdża­ją­cych Danię. Pod­czas wal­ki zapadła w Tor­por, a kiedy się obudz­iła, władza należała do chrześ­ci­jan. Ter­az zara­bia pracu­jąc jako prze­wod­nicz­ka dla podróżu­ją­cych po Europie wam­pirów i jest związana z Sojuszem Hamburg-Lübeka.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Klan: Lasombra

Postać: Oliv­e­rio de Iaco­mo [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Syn bogat­ego i potężnego weneck­iego szlach­ci­ca. Oliv­ero doras­tał otoc­zony dobrobytem i wyrósł na hedo­nistę, poszuki­wacza nowych wrażeń i przy­jem­noś­ci. To potę­ga i władza doprowadz­iły do tego, że został wybrany i przemieniony przez Guilel­mo Alipran­do, późniejszego Księ­cia Wenecji.

Próżny i aro­ganc­ki — jest dzieck­iem samego Księ­cia. Stoi więc na czele weneck­iej delegacji.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Cappadocian

Postać: Sar­ra de Levi [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Sar­ra jest jedynym dzieck­iem żydowskiego uczonego z Genoi. Jej ojciec zer­wał z trady­cją i gdy była mała uczył ją, jak­by była chłopcem. Jej inteligenc­ja, cieka­wość i odd­anie nauce spraw­iło, że stała się uczoną osobą w sto­sunkowo młodym wieku. Stało się o niej głośno, co poskutkowało Przemi­aną i przyję­ciem do klanu Cappadocian.

Picie krwi nie spraw­ia jej przy­jem­noś­ci, lecz Sar­ra, zafas­cynowana moca­mi klanu Cap­pado­cian oraz tajem­ni­ca­mi które mogą zostać jeszcze odkryte, pogodz­iła się z tą ceną. Została popros­zona przez Księ­cia Wenecji o dołącze­nie do del­e­gacji. Ma doradzać jego dziecku, Oliv­e­rio, w sprawach natu­ry ezoterycznej.

Moral­ność: Dro­ga Kości

Klan: Lasombra

Postać: Fran­cis­co Car­avel­lo [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Za życia Fran­cis­co był tem­plar­iuszem i bard­zo pobożnym chrześ­ci­ja­ninem, szcz­erze odd­anym zasadom Zakonu Tem­plar­iuszy i katol­i­cyz­mu. To odd­anie wierze zade­cy­dowało o tym, że został członkiem klanu Lasombra.

Niegdyś ryc­erz, dziś Lasom­bra, Fran­cis­co został mianowany przez Księ­cia Wenecji kap­i­tanem gwardii ghouli wysłanej razem z del­e­gacją. Pełni też rolę przy­bocznego strażni­ka dowód­cy del­e­gacji, Oliverio.

Moral­ność: Dro­ga Niebios (Ścież­ka Chrystusa)

Klan: Cappadocian

Postać: Anto­nio Giovanni

Krót­ki opis: Ojciec Anto­nio był jed­nym z najlep­szych nekro­man­tów swo­jego pokole­nia. Jed­nak Anto­nio szli­fował też inne zdol­noś­ci: miał rękę do hand­lu, a szczegól­nie dobrze sprawdzał się w negoc­jac­jach twarzą w twarz. To doprowadz­iło do jego Przemi­any, którą zaak­cep­tował bez mrug­nię­cia okiem.

Kiedy Książę Wenecji poprosił rodz­inę Gio­van­ni o zapewnie­nie negoc­ja­to­ra dla del­e­gacji, bez dyskusji wybra­no Anto­nio. Ofic­jal­nie reprezen­tu­je Księ­cia Wenecji, lecz równie moc­no dba o interesy swo­jej rodziny.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Klan: Wyz­naw­cy Setha

Postać: Neb­sutekh [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Przed swo­ją Przemi­aną, Neb­sutekh, był możnym hand­larzem przypraw w Kairze. Teo­re­ty­cznie jest muzuł­ma­ninem, ale religi­jność okazu­je tylko na pokaz. Na co dzień rozkoszu­je się zbytka­mi i luk­susem — na wszys­tkie sposo­by. W końcu sprowadz­iło go to na drogę Wyz­naw­ców Setha.

Ze wzglę­du na jego powołanie i łat­wość naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów i lekkość w obcow­a­niu z inny­mi, Wiel­ka Świą­ty­nia Setha wybrała Neb­sutekha, by poprowadz­ił del­e­gację Setite jako jej główny negocjator.

Moral­ność: Dro­ga Setha

Klan: Wyz­naw­cy Setha

Postać: Beket­sutekh [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Ojciec Beket­sutekh był uczonym na Uni­w­er­syte­cie Al-Azhar w Kairze. Swo­ją córkę uczył zde­cy­dowanie lep­iej, niż szkoliło się więk­szość kobi­et w tam­tym miejs­cu i cza­sie. Ona sama nie była bard­zo zain­tere­sowana nauką. Goniła za nowy­mi i coraz więk­szy­mi przy­jem­noś­ci­a­mi. Kiedy skon­tak­towali się z nią Wyz­naw­cy Setha, chęt­nie przys­tała do ich sprawy.

Od cza­su Przemi­any Beket­sutekh służyła klanowi i jego planom jako uwodzi­ciel­ka — tak śmiertel­ników, jak i wam­pirów. Jest hedo­nistką i ekspertem we wszys­tkim, co może przynieść przy­jem­ność i rozkosz wampirom.

Moral­ność: Dro­ga Grzechu (Ścież­ka Przyjemności)

Klan: Wyz­naw­cy Setha

Postać: Sutekhuser

Krót­ki opis: Syn prosty­tut­ki, Sute­huser szy­bko został żołnierzem i wstąpił do armii Salah ad-Din’a. Dyscy­plina była dla niego prob­le­mem, ale jego siła, bru­tal­ność i beserk­er­s­ki szał spraw­iły, że stał się szanowanym wojown­ikiem. Jego styl wal­ki przyniósł mu sławę. Wyz­naw­cy Setha wykradli go z koszar by dołączyć go do strażników Wielkiej Świą­tyni w Egip­cie. Tam Sutekhuser odd­ał się Suthekh w aspekcie Boga Wojown­i­ka i został przemieniony. Stał się Setite i dołączył do linii krwi znanej jako Wojown­i­cy z Glycon.

Sutekhuser jest hon­orowy. Respek­tu­je siłę i umiejęt­noś­ci wal­ki. Nieustan­nie szu­ka nowych wyzwań fizy­cznych. Został wybrany na człon­ka del­e­gacji, by służyć jako obroń­ca i strażnik pozostałych Setites.

Moral­ność: Dro­ga Setha

Klan: Tzimisce

Postać: Miroslav cel Cumplit [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Miroslav był pom­niejszym Wal­lachi­ańskim szlach­ci­cem. Jego umiejęt­ność i tal­en­ty, które wykazy­wał jako wojown­ik i wład­ca, przyniosły mu miejsce w klanie Tzimisce.

Jako odd­any i dum­ny członek klanu, Miroslav został wybrany by prze­wodz­ić del­e­gację Tzimisce na aukcji. Jest zde­ter­mi­nowany by pokazać nieucy­wili­zowanym Kainit­om jak wyglą­da prawdzi­wy lid­er oraz by przynieść hon­or swo­je­mu klanowi.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Tzimisce

Postać: Musatei cel Bun [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Nawet jako dziecko, Musatei wykazy­wał szczególne zdol­noś­ci i posi­adał wyjątkowe, mag­iczne dary. Był przyuc­zony do pełnienia posłu­gi jako kapłan słowiańs­kich bogów i dobrze wywiązy­wał się ze swo­jej roli , wiernie służąc swo­jej społecznoś­ci. Jego Sire dojrza­ła wiarę, odd­anie i duchową siłę Musatei. Przemieniła go i szkoliła go drogą koldun.

Musatei został popros­zony, by dołączyć del­e­gacji jako dorad­ca duchowy. Lojal­ny wobec swo­jego klanu – dlat­ego udał się w podróż. Jed­nak Musatei nie jest uszczęśli­wiony pobytem z dala od swo­jej rodz­imej zie­mi i duchów, które zna. Wciąż odczuwa niepokój, jest przygnębiony i nieswój.

Moral­ność: Dro­ga Koła Dharmy

Klan: Tzimisce

Postać: Ioan Bra­tovich [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Ioan służył rodzinie Bra­tovich i jeszcze zan­im został wyna­grod­zony Przemi­aną pełnił rolę mis­trza zjaw i oga­rów swo­je­mu Sire. Po przemi­an­ie został wol­nym hodowcą.

Ioan został popros­zony, by dołączył do mis­ji i wyse­lekcjonował najlep­sze zjawy i oga­ry piekielne jako ofer­tę del­e­gacji Tzimisce. Opiekował się też „dara­mi” w trak­cie dro­gi. Jest strażnikiem del­e­gacji, ale jego gorą­cy tem­pera­ment i agresy­wne zachowanie może spraw­ić kłopoty.

Moral­ność: Dro­ga Bestii (Ścież­ka Łowcy)

Klan: Assamite (Czarown­ik)

Postać : Gul Badan [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Gul urodz­iła się jako cór­ka Per­skiego kup­ca żyjącego w Alexan­drii. Doras­tała w bogactwie i splen­dorze, ale nie była zad­owolona z fak­tu, że jest czyjąś włas­noś­cią. Miała ambic­je, żądze i inteligenc­je, czyli wszys­tko co stało w poprzek trady­cyjnych poglądów jej rodziny. Wymykała się noca­mi by poz­nawać świat i życie – zada­jąc się ze wszys­tki­mi typa­mi ludzi..

Jej zachowanie i niezwykłą inteligenc­ja, zwró­ciły uwagę czar­o­dziej­ki z klanu Assamitów. Przemieniła Gul, która szy­bko została bard­zo odd­aną i lojal­ną członk­inią klanu. Gul została wybrana by poprowadz­ić del­e­gac­je przez wzgląd na swo­ją rozległą wiedzę okultystyczną.

Moral­ność: Dro­ga Krwi

Klan: Assamite (Wojown­ik)

Postać: Qutham Shaykh [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Qutham urodz­ił się jako dru­gi syn pom­niejszego arab­skiego szlach­ci­ca. Pod­czas gdy jego ojciec starał się go wychować na człowieka, który poradzi sobie z władzą i obow­iązka­mi szlach­ci­ca, jego ulu­bioną akty­wnoś­cią było polowanie.

To właśnie jego umiejęt­noś­ci jako łow­ca sprowadz­iły do niego klan Assamitów. Wykazy­wał niesamow­ity tal­ent do śledzenia i zabi­ja­nia. Gdy przys­tosował się do tego, że potrze­bu­je krwi by przetr­wać, był całkiem zad­owolony ze zmi­any swo­jej doty­chcza­sowej zwierzyny na nową. Qutham został popros­zony o udanie się na niniejszą mis­ję, ponieważ wciąż zachował dyplo­maty­czne umiejęt­noś­ci, które jego ojciec zdołał w niego wpoić. Poza tym jest strażą przy­boczną Gul.

Moral­ność: Dro­ga Krwi

Klan: Lasombra

Postać: Ahmad ibn Bard [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Za życia Ahmad był synem pom­niejszego szlach­ci­ca posi­ada­jącego niewielką posi­adłość niedaleko Granady. Za mło­du został niezwyk­le odd­anym muzuł­ma­ninem i zyskał rep­utację prawdzi­wego wierzącego. Dla niego, słowo pro­ro­ka jest jed­ną jedyną prawdą — słowem samego Alla­ha. Był to główny powód, dla którego Badr, Książe Granady, ofi­arował mu Przemi­anę. Sam również bard­zo wierzą­cy, dostrzegł w przeko­na­ni­ach Ahme­da siłę, którą chci­ał pozyskać dla swo­jego dworu.

Na początku Ahmad był prz­er­ażony tym, co mu się stało. Jed­nak w Ashirra, muzuł­mańskiej sek­cie wam­pirów, znalazł powołanie i stał się jed­nym z naj­cen­niejszych jej członków w Kali­fadzie Almochadów. Przy­wód­cy Almochadzkiego ramienia Ahshirry wybrali go do tej mis­ji nie tylko ze wzglę­du na jego wiarę, ale też ze wzglę­du na jego łat­wość naw­iązy­wa­nia kontaktów.

Moral­ność: Dro­ga Niebios (Ścież­ka Proroka)

Klan: Gangrel

Postać: Qua­mar [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Qua­mar była niewol­nicą-uciekinierką, która z cza­sem została bandytką. Jej umiejęt­ność przetr­wa­nia w surowych warunk­ach zaim­ponowała lokalnym Gan­grelom, którzy okaza­li jej Przemianę.

Przed nią Quua­mar nie była moc­no wierzą­ca, ale jej Sire był muzuł­ma­ninem i członkiem sek­ty Ashirra, więc również do niej dołączyła. Na początku nie miała w sobie dużo wiary, ale lojal­ność swo­je­mu Sire i obiet­ni­ca uwol­nienia od śmier­ci, powoli lecz skutecznie odmienia jej poglądy. Jako członek Almo­hadzkiego ramienia Ashirry, została popros­zona by towarzyszyć del­e­gacji jako prze­wod­nik i strażnik.

Moral­ność: Dro­ga Niebios (Ścież­ka Proroka)

Klan: Malkavian

Postać: Fer­mosa et Orçeti [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Urod­zona w zamożnej żydowskiej rodzinie, Fer­mosa od małego starała się dopa­sować — nawet kiedy powin­na była krzy­czeć i wal­czyć o swo­je. Kiedy dorosła, opowiadała o tym co czuła w takich momen­tach, o widze­niu dzi­wnych i niezrozu­mi­ałych zdarzeń, ury­wków przyszłoś­ci. To wiz­je były powo­dem, dla którego członek klanu Malka­vian ofer­ował jej Przemi­anę.

Krótko po uwol­nie­niu się od swo­jego Sire, Fer­mosa, sprzymierzyła się z Ashirrą. Nie jest muzuł­manką, ale wierzy, że Żydzi i kobi­ety są lep­iej trak­towani przez wład­ców muzuł­mańs­kich, niż chrześ­ci­jańs­kich. Została wysłana razem z del­e­gacją Ashirry, w nadziei na to, że jej wiz­je mogą się do czegoś przydać.

Moral­ność: Dro­ga Niebios (Ścież­ka Życia)

Klan: Toreador

Postać: Shay­ban ibn ‘Isam [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Za życia Shay­ban był jed­nym z najbardziej cenionych poet­ów w całej Iberii. Nie była to niespodzianką, że dostał ofer­tę odby­cia Przemi­any i przys­tąpi­enia od klanu Toreador.

Po Przemi­an­ie nie utracił tal­en­tu i wciąż jest wielkim artys­tą, ale rozwinął swój dryg do hand­lu i został kupcem przypraw, co przyniosło mu całkiem pokaźne bogact­wo. Pomógł zebrać środ­ki, które del­e­gac­ja Ashirry przy­wiozła na aukcję i oso­bi­scie udał się w podróż, by asys­tować w negocjacjach.

Moral­ność: Dro­ga Grzechu

Klan: Tremere

Postać: Niemiera [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Niemiera była córką pom­niejszego kup­ca urod­zonego we Wrocław­iu. Asys­towała swo­je­mu ojcu, szpiegu­jąc konkurencję. Pech chci­ał, że jeden z jej celów okazał się być ghoulem Tremer­skiego wam­pi­ra. Ów wam­pir, pod wraże­niem jej zdol­noś­ci, zmienił ją w ghoula klanu Tremere. Po kilkulet­niej, wiernej służ­bie klanowi, Har­ald Cien­ki, arcyszpieg klanu Tremere zaofer­ował Niemierze Przemianę.

Niemiera została wysłana na aukcję jako reprezen­tant i obser­wa­tor z ramienia swo­jego klany – w końcu to Tremere wys­taw­ił na sprzedaż krew.

Moral­ność: Dro­ga Grzechu

Klan: Tremere

Postać: Miroslav Zavidov

Krót­ki opis: Kiedy żył, Miroslav był uzdrowicielem mieszka­ją­cym niedaleko Novogro­du. Wszys­tko zmieniło spotkanie z Niemierą. Trasa jed­nej z jej podróży prze­b­ie­gała przez jego wieś. Wprawny okiem Niemi­ra dostrzegła jego tal­en­ty i zde­cy­dowała włączyć go do klanu Tremere.

Miroslav jest asys­ten­tem Niemiery i wyłącznie dlat­ego z nią podróżu­je. W głębi ser­ca wolał­by skupić się na pom­naża­niu bogactw i przy­jem­noś­ci­ach, niż na przemierza­niu świa­ta z rozkazu klanu Tremere.

Moral­ność: Dro­ga Grzechu

Klan: Ventrue

Postać: Con­rat Hohbrugg [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Con­rat to były dowód­cą w Zakonie Krzyżackim. Wprawny ryc­erz i niezwyk­le doświad­c­zony lid­er na polu bitwy. Kiedy zmarł jego starszy brat, prze­jął ziemię swo­jego ojca i został zauważony przez klan Ven­true. Trak­tu­je swo­ją Przemi­anę jako dowód na przez­nac­zoną mu wielkość.

Con­rat jest lid­erem del­e­gacji Wschod­nich Lordów Ven­true i postrze­ga aukcję jako okazję do osiąg­nię­cia jeszcze więk­szego prestiżu.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Ventrue

Postać: Stephanus de Lagny [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Za życia, Stephanus był kupcem, hand­lu­ją­cym na jar­markach szam­pańs­kich. Jego bogact­wo i zdol­ność z jaką dobi­jał targów spowodowała, że zaofer­owano mu Przemi­anę przez klan Ven­rue — które Stephanus przyjął jako okaz­ja do zgro­madzenia jeszcze więk­szego majątku.

Sire Stephanusa miał kon­tak­ty z Lor­dem Wschod­nich Ven­true i po jakim cza­sie Stephanus został wysłany na wschód, by pomóc zarządzać ich zasoba­mi. Przyjął to jako wyzwanie i spra­wował się dobrze… Tak dobrze, że został nawet mianowany do zarządza­nia ofer­tą Wschod­nich Lordów Ven­true na aukcji.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Toreador

Postać: Enede Sänger

Krót­ki opis: Enede urodz­iła się jako cór­ka wol­nego farmera i doras­tała z nieza­przeczal­nym tal­en­tem do śpiewa­nia i muzy­ki. Stała się chlubą swo­jej wios­ki i znalazła sobie sporą ilość zalot­ników. Jed­nym z nich był syn miejs­cowego barona, ale jego ojciec nie miał zami­aru poz­wolić mu na ślub z córką rol­ni­ka, nawet wol­nego. Młodzie­niec nie chci­ał zrezyg­nować ze swo­jego uczu­cia i zde­cy­dował się wziąć Enede na swo­ją kochankę. Dziew­czy­na nie widzi­ała się w tej roli. Dołączyła do grupy min­stre­li, którzy wędrowali szlakiem wiodą­cym przez jej rodzin­ną wieś i po pros­tu znikła. Po lat­ach podróży otrzy­mała ofer­tę Przemi­any od człon­ka klanu Toreador.

Nie chcąc służyć swe­mu Sire, Enede wró­ciła do swo­jego poprzed­niego życia. Przez lata tułacz­ki nauczyła się jak podróżować jako wam­pir. Została zatrud­niona, by służyć jako prze­wod­nik dla del­e­gacji Wschod­nich Lordów Ven­true i widzi w tej sytu­acji szan­sę na poprawę swo­jego losu.

Moral­ność: Dro­ga Grzechu

Klan: Cappadocian

Postać: Petrus Majoris

Krót­ki opis: Jako dziecko, Petrus został odd­any do Zakonu Benedyk­tynów. Jego wiara, inteligenc­ja, roztrop­ność i zdol­noś­ci przy­wód­cze zostały doce­nione, gdy Zakon zde­cy­dował rozsz­erzyć dzi­ałal­ność o chrys­t­jani­zowane właśnie Prusy. Petrus został wybrany, aby założyć pier­wszy klasz­tor Benedyk­tynów w tym nowym, nieprzy­jaznym miejs­cu. Służył zakonowi wiernie przez dekady, a kiedy już miał otrzy­mać łaskę śmier­ci ze staroś­ci, otrzy­mał Przemi­anę od klanu Cappadocian.

Z początku był zszokowany myślą o zosta­niu wam­pirem. Petrus zdał sobie jed­nak sprawę z tego, że może być to sposób na dal­sze wykony­wanie woli Boga. Tak jak jego Sire, dołączył się do Wschod­nich Lordów Ven­true. Został wysłany razem z del­e­gacją jako dorad­ca spraw duchowych i magicznych.

Moral­ność: Dro­ga Kości

Klan: Tremere

Postać: Vic­tor

Krót­ki opis: Vic­tor był ksz­tał­cony przez Presławską Szkołę Piśmi­en­niczą i był trenowany na wojown­i­ka przez swo­jego ojca. Szkoła należała do dome­ny klanu Tremere; właś­ci­we oso­by ujrza­ły wiel­ki potenc­jał w uczonym-wojwniku.

Vic­tor wal­czył dla Wschod­nich Lordów Ven­true przez dekady, zwal­cza­jąc wrogów klanu Tremere, szczegól­nie członków Tzimisce. Nie jest typowym Tremere, ale raczej wojown­ikiem, który jest w stanie wal­czyć mieczem i tar­czą tak samo jak magią.

Moral­ność: Dro­ga Niebios (Ścież­ka Chrystusa)

Klan: Lasombra

Postać: Ojciec Garcia

Krót­ki opis: Gra­cia pełnił swą posługę w Por­tu­galii. Bystry i ambit­ny wspiął się na wysoką pozy­cję koś­ciel­nej hier­ar­chi. W rezulta­cie został wybrany do Przemi­any przez człon­ka Kainick­iej Herezji.

Ojciec Gar­cia jest ter­az księdzem w Herezji i bard­zo wierzą­cym człowiekiem. Z tego wzglę­du został wybrany do prze­wodzenia del­e­gacji Herezji pod­czas aukcji.

Moral­ność: Dro­ga Niebios (Ścież­ka Chrystusa)

Klan: Nosferatu

Postać: Sios­tra Agatha

Krót­ki opis: Sios­tra Agatha była benedyk­tyńską zakon­nicą, która spędza­ła życie na mod­l­itwach, doglą­da­niu chorych i poma­ganiu cier­pią­cym. Kiedy sama została dotknię­ta śmiertel­ną chorobą, odd­any jej Nose­frstu zde­cy­dował się podarować jej Przemi­anę, aby mogła kon­tyn­uować czynie­nie dobra na świecie.

Jej wiara była powo­dem, dla którego przys­tąpiła do Herezji Kainick­iej. Szcz­erze wierzy, że prawdzi­wa wiara może zbaw­ić wam­piry. Pojechała razem z del­e­gacją Herezji w celu głoszenia dobrej nowiny.

Moral­ność: Dro­ga Niebios (Ścież­ka Chrystusa)

Klan: Brujah

Postać: Andreas Ernardi

Krót­ki opis: Andreas był tylko początku­ją­cym rzemieśl­nikiem, kiedy rozpoczęły się Wojny albigeńskie. Mimo i tak dołączył do wal­ki, przepełniony religi­jną gor­li­woś­cią. Ten fanatyzm poskutkował otrzy­maniem Przemi­any od innego, równie gor­li­wego Brujah.

Andreas dołączył do del­e­gacji Herezji jako straż przy­bocz­na jej pozostałych członków, ale zawsze i wszędzie jest gotów nawró­cić każdego niewierzącego. Również tych, którzy zna­jdą się na aukcji.

Moral­ność: Dro­ga Niebios (Ścież­ka Chrystusa)

Klan: Ventrue

Postać: Sir Robert of Gal­ton [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Sir Robert był ryc­erzem bez zie­mi, znanym ze swej odwa­gi, umiejęt­ność wal­ki i tal­en­tów dowód­czych. Kochał dowodz­ić ludź­mi na polu bitwy a jego zdol­noś­ci były tak niespo­tykane, że zaofer­owano mu Przemi­anę i przys­tąpi­e­nie do klanu Ven­true, w lini potężnego Lor­da Mit­ry z Anglii.

Przez wiele lat Sir Robert był przy­wód­cą niższych Kainitów w Lon­dynie. Jest dla niego całkowicie nat­u­ralne, że cho­ci­aż­by z tego powodu został wybrany na poprowadze­nie del­e­gacji, którą Lord Mit­ry wysyła na aukcję.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Clan: Toreador

Postać: Lady Ceci­ly [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Ceci­ly urodz­iła się jako cór­ka pom­niejszego szlach­ci­ca, ale jej mat­ka miała wobec niej rozległe plany i z zapałem uczyła ją dworskiej etyki­ety. Została damą dworu żony hra­biego. Na jego dworze zetknęła się z bogactwem i luk­susem dalece wykracza­ją­cym pon­ad jej wyobraźnię. Szy­bko dostrzegła w tym doskon­ałą okazję, by zostać żoną jakiegoś bogat­ego i potężnego szlach­ci­ca. Jed­nak sprawy potoczyły się w zupełnie innym kierunku.

Lady Ceci­ly przyjęła przemi­anę zaofer­owaną jej przez człon­ka klanu Tore­ador. Wbrew jej pode­jrzeniom, to nie jej wąt­pli­wy tal­ent do śpiewu i tań­ca, ale raczej urok i wyjątkowy wdz­ięk zaim­ponowały wam­pirowi. Lady Ceci­ly przeprowadz­iła się do Lon­dynu i dołączyła do dworu Mit­ry, szuka­jąc okazji do zro­bi­enia kari­ery. Odniosła sukces, spodobała się Lor­dowi i została wysłana wraz z del­e­gacją Mit­ry jako dorad­ca Sir Roberta.

Moral­ność: Dro­ga Królów

Klan: Lamia

Postać: Mor­ri­g­an

Krót­ki opis: Mor­ri­g­an doras­tała na wyży­nach Szkocji i wal­czyła po stron­ie mężczyzn ze swo­jego klanu w woj­nach mają­cych zjed­noczyć państ­wo. Jej umiejęt­ność wal­ki zwró­ciła uwagę członk­i­ni linii krwi Lamia; przetestowawszy zapał, odporność na ból i odd­anie Mor­ri­g­an stwierdz­iła, że dziew­czy­na była­by cen­nym dodatkiem do jej linii krwi.

Po odby­ciu Przemi­any Mor­ri­g­an została wysłana do Lon­dynu, by służyć jako strażnik dla Jame­sa Laughtona, Cap­pado­ciana. Kiedy Laughtonowi rozkazano dołącze­nie do emis­ar­iuszy Mit­ry, została wysłana razem z nim w roli jego przy­bocznej. Nie sprostała tej roli — atak wilkoła­ka zaraz koło Mont­pe­lier unices­t­wił Laughtona. Del­e­gac­ja przy­by­wa więc na aukcję w okro­jonym składzie.

Moral­ność: Dro­ga Lilith

Klan: Gangrel

Postać: Har­ald the Dane [ZAREZERWOWANE]

Krót­ki opis: Har­ald to wik­ing, który brał udzi­ał w wielkiej inwazji na Anglię. Był twardym, zarad­nym i wprawnym wojown­ikiem. Miał więc wszys­tkie cechy, które imponowały członkom klanu Gan­grel z północy.

Nie dłu­go po jego Przemi­an­ie, Harold dołączył do kilku innych północ­nych Kainitów w najeździe na twierdzę chrześ­ci­jańs­kich Kainitów. Rajd się nie pow­iódł. W rezulta­cie Har­ald został zesłany w tor­por na wie­ki. Kiedy się obudz­ił, miał nieszczęś­cie zaatakować starego i potężnego Ven­true, Sire Rober­ta z Gal­ton, który ter­az prowadzi del­e­gację na aukcję. Starszy Ven­true bez trudu pokon­ał Har­al­da i zmusił go do złoże­nia obiet­ni­cy posłuszeńst­wa. Od tej pory służy jako prze­wod­nik i strażnik delegacji.

Moral­ność: Dro­ga Bestii (Ścież­ka Wyzwolnia)

Klan: Malkavian

Postać: Cateline

Krót­ki opis: Cate­line była prostą wiejską kobi­etą w wiosce niedaleko Paryża. Dalej nie jest do koń­ca pew­na dlaczego jej Sire wybrał ją na swo­je dziecko. Uciekał od Poś­cigu Krwi i praw­dopodob­nie po pros­tu zatrzy­mał się w jej wiosce, by się poży­wić. Wtedy najpraw­dopodob­niej zade­cy­dował — z jakiegoś powodu — zniszczyć jej życie. Straciła wszys­tko: rodz­inę, duszę, a nawet poczytalność.

Kaini­ci ści­ga­ją­cy jej Sire, dopadli go nie dłu­go po Przemi­an­ie Cate­line. Zabrali obo­je do Paryża, gdzie Książę skazał jej Sire na śmierć. Porzu­cona, została znaleziona przez Prom­e­teuszy i przyjęła ich nau­ki o człowieczeńst­wie i równoś­ci. Z cza­sem została przy­wód­czynią paryskiej komór­ki Prom­e­teuszy, a ter­az prze­wod­niczącą ich delegacji.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Klan: Brujah

Postać: Melisende

Krót­ki opis: Kiedy była małą dziew­czynką, ojciec i brat Melisende zostali powieszeni pod fałszy­wy­mi zarzu­ta­mi kłu­sown­ict­wa, aby szlach­ta mogła zająć ich ziemię. Ona, jej mat­ka i sios­tra musi­ały zatroszczyć się o siebie same. Melisende została renegatką i z zem­sty przez lata ter­ro­ry­zowała lokalną szlachtę – swych byłych opraw­ców. Jej zła sława była na tyle rozpowszech­niona, że klan Bru­jah zaofer­ował jej Przemianę.

Sire Melisendy był jed­nym z przy­wód­ców paryskiej komór­ki Prom­e­teuszy, grupy zde­ter­mi­nowanej, by przynieść zmi­any w społeczeńst­wie Kainitów. Melisende do niej dołączyła i została odd­aną Prom­e­teuszką, gotową obal­ić stary porządek. Udała się w podróż zresztą del­e­gacji, by szerzyć słowo o Prom­e­te­jskiej sprawie.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Klan: Nosferatu

Postać: Guiscard

Któt­ki opis: Guis­card był typowym, bru­tal­nym żołnierzem, otoc­zonym złą sławą ze wzglę­du na swo­je złośli­we i złowro­gie postęp­ki. To z tego powodu Guis­car­dowi otrzy­mał Przemi­anę od człon­ka klanu Nose­fratu – jako nauczkę.

Plan się pow­iódł. Guis­card dołączył do swo­jego Sire w paryskiej komórce Prom­e­teuszy. Na nowo odkrył w sobie wiarę w Boga. Poku­tu­je, choć cią­gle potrafi wal­czyć i cią­gle może być niebez­pieczny. Z tego powodu, został popros­zony by dołączyć do del­e­gacji jako strażnik.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Clan: Brujah

Postać: Maeyken

Krót­ki opis: Rodz­ice Maeyken byli fla­mandzki­mi hand­larza­mi wełny. Doras­tała w dostatku, podróżu­jąc po świecie i obser­wu­jąc jak jej rodz­ice hand­lu­ją i tar­gu­ją się. Spodziewano się po niej, że gdy dorośnie, ożeni się z synem jakiegoś kup­ca, urodzi parę dzieci i pójdzie w śla­dy mat­ki. Jed­nak nie była to wiz­ja, który roz­palała­by wyobraźnię Maeyken. Porzu­ciła dom i samot­nie wyruszyła w podróż, najpierw prze­brana za mężczyznę, a z cza­sem „ofic­jal­nie”, jako kobi­eta. Na włas­ną rękę, nie zważa­jąc na swo­ją płeć, zbu­dowała małe kupieck­ie imperium.

Przemi­ana Maeyken’s zdarzyła się dosyć niespodziewanie. Jej Sire był pod wraże­niem, tego jak zła­mała normy społeczne i przed­staw­ił Maeyken klanowi Bru­jah… Ale również spraw­ie Prom­e­teuszy. Dołączyła do del­e­gacji, jako ich negoc­ja­tor, ale nie tylko. Trak­tu­je aukcję jako inwest­y­cję. Chce nad­zorować jej prze­bieg, jako że zapewniła sporą część Prom­e­teańskiej oferty.

Moral­ność: Dro­ga Człowieczeństwa

Przewiń do góry