Strona główna » wampir

Larp “New Blood” — lista wakatów

Panie i Pano­wie, zim­no- i cie­pło­krwi­ści. Przed wami wycze­ki­wa­na lista waka­tów na głów­ną grę Black­Box No51: larp New Blo­od. Co zro­bić, żeby otrzy­mać postać? Prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poni­żej. Wybierz rolę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i wyda­je się naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ca. Opłać bilet — w OPISIE WYDARZENIA znaj­dziesz lin­ki do bile­tów na wszyst­kie punk­ty pro­gra­mu, które …

Larp “New Blo­od” — lista waka­tów Read More »

Przewiń do góry