Tag: New Blood

  • Larp “New Blood” — lista wakatów

    Larp “New Blood” — lista wakatów

    Panie i Pano­wie, zim­no- i ciepłokrwiści. Przed wami wycze­ki­wa­na lista waka­tów na głów­ną grę Black­Box No51: larp New Blo­od. Co zro­bić, żeby otrzy­mać postać? Prze­czy­taj opi­sy posta­ci znaj­du­ją­ce się poniżej. Wybierz rolę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i wyda­je się naj­bar­dziej interesująca. Opłać bilet — w OPISIE WYDARZENIA znaj­dziesz lin­ki do bile­tów na wszyst­kie punk­ty pro­gra­mu, któ­re…