Zdarzyło się w Greendale — moda!

Do festi­wa­lu liczy­my już godzi­ny, a nie dni — więc cza­su na pisa­nie obfi­tych wie­ści już nie ma. Dla­te­go tym razem sta­wia­my na obraz­ki. Oto inspi­ra­cje do stro­jów na tego­rocz­ną Grę Głów­ną. Miłe­go oglą­da­nia, inspi­ro­wa­nia się no i uda­nych łowów w second handach 🙂

Lata 1850–1860 (Epizod 1)

Lata 1920–1930 (Epizod 2)

Lata 1960–1970 (Epizody 3~8)


Opublikowano

w

przez