Summer Week — Bez różdżki czuję się nago!

Każ­dy sza­nu­ją­cy się mag powi­nien mieć cho­ciaż jed­ną różdż­kę. Tego wyma­ga przy­zwo­itość. Jeże­li chce­cie poka­zać się jako mag suk­ce­su, dobrze byście posia­da­li też kil­ka magicz­nych przed­mio­tów poka­zu­ją­cych wasz sta­tus. Pole­ca­my uzbro­ić się w magicz­ne pier­ście­nie, wisior­ki, mio­tły czy księ­gi magicz­ne prze­ka­zy­wa­ne z poko­le­nia na poko­le­nie w waszej rodzi­nie. Ci bar­dziej pedan­tycz­ni mogą nawet zabrać ze sobą magicz­ne kie­li­chy lub inne przed­mio­ty użyt­ku codzien­ne­go. Mago­wie ! Otwie­raj­cie waliz­ki, ładuj­cie tor­by i w drogę. 

Oczy­wi­ście nie musi­cie nicze­go kupo­wać. Nawet lepiej jeśli zro­bi­cie rekwi­zy­ty samo­dziel­nie, będą wte­dy napeł­nio­ne waszą magią. Jeśli jed­nak bra­ku­je Wam cza­su, przej­rze­li­śmy magicz­ne zakąt­ki inter­ne­tu, gdzie może­cie zna­leźć cza­ro­dziej­skie akcesoria.

Różdżka

Naj­le­piej wyko­nać ją same­mu, ale moż­na też zaku­pić goto­wą repli­kę z pla­sti­ku lub też zaadap­to­wać do tej roli inny przed­miot (pole­ca­my dłu­gie szpi­le do wło­sów ze skle­pów Loka­ah, mają do 30 cm!)
Wer­sja BUDŻETOWA

Miotła

Wie­rzy­my w magię zaklę­tą w naj­prost­szych for­mach. Ceny mio­teł waha­ją się od 9zł (praw­dzi­wa brzo­zwa) do 90zł (repli­ka “Bły­ska­wi­cy”). Naszym zda­niem epo­ka wylan­so­wa­nych mio­teł wyści­go­wych powin­na już daw­no temu się zakoń­czyć. Wybór jest wasz.

Paski, kaletki, fiolki, księgi

… czy­li akce­so­ria skó­rza­ne i szkla­no-skó­rza­ne. Pole­ca­my dwóch dostaw­ców, któ­rych zna­my i z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my od lat. Są to:

BARTHALON

oraz

LAGNARIUM

Zachę­ca­my do przej­rze­nia ich ofer­ty — na pew­no znaj­dzie­cie tam coś dla siebie.

Kielichy

Dobrym pomy­słem jest zabra­nie wła­sne­go, wyjąt­ko­we­go naczy­nia do napo­jów. Wyśmie­ni­cie spraw­dzą się sta­re, meta­lo­we kub­ki i kie­li­chy. Może­cie jed­nak chcieć zadać szy­ku i wypo­sa­żyć się w coś bar­dziej efek­tow­ne­go. W takim wypad­ku ponow­nie macie do wybo­ru tań­sze i droż­sze oferty.

Różności

Co jesz­cze wiedź­ma lub mag powin­ni mieć ze sobą? Szkla­ną kulę? Efek­tow­ną biżu­te­rię i orien­tal­ne dodat­ki? Mrocz­ne akce­so­ria? Naszyw­kę z her­bem domu? Pacz­kę Faso­lek Wszyst­kich Sma­ków? Mone­ty wypeł­nio­ne czekoladą? 

Wybór pozo­sta­wia­my Wam! Nie hamuj­cie swo­jej wyobraź­ni, nie codzien­nie mamy oka­zję wyra­zić naszą magicz­ną naturę 😉


Opublikowano

w

przez