Strona główna » Summer Week — Bez różdżki czuję się nago!
Piotr Milews­ki | 18 czer­w­ca 2019 | Wieś­ci

Każdy szanu­ją­cy się mag powinien mieć cho­ci­aż jed­ną różdżkę. Tego wyma­ga przyz­woitość. Jeżeli chce­cie pokazać się jako mag sukce­su, dobrze byś­cie posi­adali też kil­ka mag­icznych przed­miotów pokazu­ją­cych wasz sta­tus. Pole­camy uzbroić się w mag­iczne pierś­cie­nie, wisior­ki, miotły czy księ­gi mag­iczne przekazy­wane z pokole­nia na pokole­nie w waszej rodzinie. Ci bardziej pedan­ty­czni mogą nawet zabrać ze sobą mag­iczne kielichy lub inne przed­mio­ty użytku codzi­en­nego. Magowie ! Otwier­a­j­cie wal­iz­ki, ładu­j­cie tor­by i w drogę.

Oczy­wiś­cie nie musi­cie niczego kupować. Nawet lep­iej jeśli zro­bi­cie rek­wiz­y­ty samodziel­nie, będą wtedy napełnione waszą mag­ią. Jeśli jed­nak braku­je Wam cza­su, prze­jrzeliśmy mag­iczne zakąt­ki inter­ne­tu, gdzie może­cie znaleźć czar­o­dziejskie akce­so­ria.

Różdżka

Najlepiej wykon­ać ją samemu, ale moż­na też zakupić gotową rep­likę z plas­tiku lub też zaadap­tować do tej roli inny przed­miot (pole­camy długie szpile do włosów ze sklepów Lokaah, mają do 30 cm!)
Wer­s­ja BUDŻETOWA

Miotła

Wierzymy w mag­ię zak­lętą w najprost­szych for­ma­ch. Ceny mioteł waha­ją się od 9zł (prawdzi­wa brzozwa) do 90zł (rep­li­ka “Błyskaw­icy”). Naszym zdaniem epo­ka wylan­sowanych mioteł wyś­cigowych powin­na już dawno temu się zakończyć. Wybór jest wasz.

Paski, kaletki, fiolki, księgi

… czyli akce­so­ria skórzane i szk­lano-skórzane. Pole­camy dwóch dostaw­ców, których znamy i z który­mi współpracu­je­my od lat. Są to:

BARTHALON

oraz

LAGNARIUM

Zachę­camy do prze­jrzenia ich ofer­ty — na pewno zna­jdziecie tam coś dla siebie.

Kielichy

Dobrym pomysłem jest zabranie włas­nego, wyjątkowego naczy­nia do napo­jów. Wyśmieni­cie sprawdzą się stare, met­alowe kub­ki i kielichy. Może­cie jed­nak chcieć zadać szyku i wyposażyć się w coś bardziej efek­townego. W takim wypad­ku ponown­ie macie do wyboru tańsze i droższe ofer­ty.

Różności

Co jeszcze wiedź­ma lub mag powin­ni mieć ze sobą? Szk­laną kulę? Efek­towną biżu­ter­ię i ori­en­talne dodat­ki? Mroczne akce­so­ria? Naszy­wkę z herbem domu? Paczkę Fasolek Wszys­t­kich Smaków? Mon­e­ty wypełnione czeko­ladą?

Wybór pozostaw­iamy Wam! Nie hamu­j­cie swo­jej wyobraźni, nie codzi­en­nie mamy okazję wyraz­ić naszą mag­iczną naturę 😉

Przewiń do góry