BB104 — bilety na larp i warsztaty

Chcesz wziąć udział w czwar­tym week­en­dzie otwar­cia? Nic prost­sze­go! Oto jak zare­zer­wo­wać sobie miejsce!

Bilety na warsztaty

Udział we wszyst­kich warsz­ta­tach tra­dy­cyj­nie jest dar­mo­wy. Licz­ba dostęp­nych miejsc na każ­de z zajęć jest ogra­ni­czo­na do 15, dla­te­go obo­wią­zu­je reje­stra­cja w ser­wi­sie EVENEA.

Bilety i rezerwacja postaci na larp “Hatstall Homecoming 2022

Pro­ce­du­ra zapi­sów na larp Hat­stall home­co­ming 2022 jest nastę­pu­ją­ca:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp Hat­stall Home­co­ming 2022 w cenie 60zł
  • wejdź na stro­nę gry i z listy waka­tów wybierz 3 posta­cie, któ­re chciał/chciałabyś zagrać;
  • napisz mail na adres jakub.brzeznicki@funreal.pl i wymień role, któ­re cię interesują.
  • cze­kaj na odpo­wiedź od Jakuba 🙂

Promocja

Tra­dy­cyj­nie, rów­nież w tym roku obo­wią­zu­je promocja

Przyjdź z Przyjacielem, Przyjdź z Przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Hat­stall Home­co­ming 2022,

możesz za dar­mo zabrać ze sobą na grę kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • kup bilet na larp
  • napisz, w cią­gu 24 godzin od zaku­pu, mail na adres jakub.brzeznicki@funreal.pl, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Do zoba­cze­nia w pierw­szy week­end paź­dzier­ni­ka. Nie wie­my jak wy, ale my już nie może­my się doczekać! 

Orga­ni­za­to­rzy Black­Box 3City


Opublikowano

w

przez