Otwieramy sezon 8!

Kocha­ni, kon­ty­nu­uje­my prze­rwa­ną przez pan­de­mię tra­dy­cję i po raz trze­ci otwie­ra­my sezon Week­en­dem z Warsz­ta­ta­mi i Larpami.

Opis nasze­go wyda­rze­nia oraz listę atrak­cji opu­bli­ko­wa­li­śmy w opi­sie wydarzenia

BlackBox No.93 – III Trójmiejski Weekend z Warsztatami i Larpami

W tym roku przy­go­to­wa­li­śmy dla Was 4 warsz­ta­ty, zaś wisien­ką wyda­rze­nia jest bry­tyj­ski larp kame­ral­ny w uni­wer­sum War­ham­me­ra 40 000

Black Legacy

Któ­ry gościn­nie popro­wa­dzi jego autor­ka, Alex Helm. Lista waka­tów jest już na stro­nie. Sam larp jest pomy­śla­ny rów­nież z myślą o oso­bach, któ­re nie zna­ją tego uni­wer­sum. Zachę­ca­my, by przyjść, zagrać i poznać je lepiej!

Bilety

Bile­ty na wszyst­kie punk­ty pro­gra­mu są dostęp­ne w ser­wi­sie Evenea.

Promocja

Tra­dy­cyj­nie, rów­nież w tym roku obo­wią­zu­je promocja

Przyjdź z Przyjacielem, Przyjdź z Przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Black Lega­cy,
możesz za dar­mo zabrać ze sobą na grę kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • kup “Bilet dla dwóch osób w pro­mo­cji weź przyjaciela”
  • napisz mail na adres paulina.michalowska@bb3c.pl, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Rezerwacja wakatu

Zare­zer­wuj postać dla siebie!

  • wejdź na stro­nę gry i z listy waka­tów wybierz 3 posta­cie, któ­re chciał/chciałabyś zagrać (wszyst­kie role są unisex);
  • napisz mail na adres paulina.michalowska@bb3c.pl, któ­re role cię interesują.
  • cze­kaj na odpo­wiedź od Pauliny.

Do zoba­cze­nia w pierw­szy week­end paź­dzier­ni­ka. Nie wie­my jak wy, ale my już nie może­my się doczekać! 🙂

Orga­ni­za­to­rzy Black­Box 3City


Opublikowano

w

przez