Fundacja. Program "Pielgrzym". - BlackBox 3City

Fundacja. Program “Pielgrzym”.

Autor/zy:

For­mat: larp

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 16 — 31

Larp popro­wa­dzo­no na:

*****Pro­gram PIELGRZYM*****
(za mul­ti­ver­sal­ną ency­klo­pe­dią sieciową)

Roz­po­czę­ty w roku 15989 pro­gram badaw­czo-roz­ryw­ko­wy na pla­ne­cie ZX3. Wybra­ni, prze­szko­le­ni miesz­kań­cy Mul­ti­ver­sum wysy­ła­ni są na pla­ne­tę ZX3 by już na miej­scu uda­jąc piel­grzy­mów, w tzw. Doli­nie Gli­sh­ny odpra­wić reli­gij­ne rytu­ały typo­we dla lokal­nej kul­tu­ry. Według nie­po­twier­dzo­nych źró­deł raz na 13 stan­dar­do­wych mie­się­cy w Doli­nie poja­wia się „isto­ta boska” lub „Feno­men Boga”, któ­ry bło­go­sła­wi jed­ne­go z Piel­grzy­mów. Piel­grzym­kę może odbyć mak­sy­mal­nie trzech przed­sta­wi­cie­li całej Pla­ne­ty ZX3. Dzię­ki dzia­ła­niom Fun­da­cji zazwy­czaj są to oby­wa­te­le Mul­ti­ver­sum. W ostat­nich edy­cji Pro­gra­mu “Piel­grzym” jedy­nie dwu­krot­nie wśród trój­ki fina­li­stów zna­lazł się tubylec.
Za zwy­cię­stwo w Pro­gra­mie uzna­je się uzy­ska­nie bło­go­sła­wień­stwa “isto­ty”. Do tej pory dostą­pi­ło go dwo­je oby­wa­te­li Mul­ti­ver­sum i jeden tuby­lec. Doli­nę i samą ZX3 opu­ścić może tyl­ko zwy­cięz­ca Programu.
Okres badań i pro­wa­dze­nia przez Fun­da­cję Pro­gra­mu Piel­grzym: 19 lat stan­dar­do­wych. Naj­wyż­sza oglą­dal­ność: 11 ere­fe­na 16007 roku – 970 miliar­dów osób w sie­ci (naj­bar­dziej popu­lar­ny pro­gram wszechczasów).

Opis

Fun­da­cja: Pro­gram Piel­grzym to larp bez­sz­wo­wo łączą­cy kon­wen­cję fan­ta­sy i scien­ce fic­tion.  Swo­ją pre­mie­rę — i jak dotąd jedy­ną odsło­nę — miał pod­czas kon­wen­tu lar­po­we­go Hard­kon 2008, gdzie w fina­le pierw­sze­go pol­skie­go kon­kur­su lar­po­we­go Zło­ta Bra­ma jego auto­rzy zdo­by­li głów­ną nagro­dę. Inspi­ro­wa­ny taki­mi dzie­ła­mi popkul­tu­ry jak seria powie­ści Hype­rion czy Diu­na, larp prze­no­si gra­czy w odle­głą przy­szłość.  Wyso­ko roz­wi­nię­te galak­tycz­ne impe­rium ludzi odkry­ło na jed­nej z odle­głych  pla­net miej­sce, w któ­rym co pewien czas mani­fe­stu­je się byt odpo­wia­da­ją­cy swą cha­rak­te­ry­sty­ką… Isto­cie boskiej. Szcze­gó­ło­we bada­nia dość pry­mi­tyw­nej cywi­li­za­cji wyka­za­ły, że w lokal­nej spo­łecz­no­ści przy­ję­tym zwy­cza­jem jest odby­wać do miej­sca obja­wie­nia piel­grzym­kę.  Toż­sa­mość boga, któ­ra nigdy nie uka­zu­je się w tej samej posta­ci, każ­dy z piel­grzy­mów musi odgad­nąć samo­dziel­nie. Dopie­ro wte­dy może pró­bo­wać wypro­sić jej bło­go­sła­wień­stwo. Człon­ko­wie dobrze zna­nej na ryn­ku galak­tycz­nej roz­ryw­ki orga­ni­za­cji Fun­da­cja posta­no­wi­li wyko­rzy­stać feno­men do zbi­cia for­tu­ny. W cza­sie obja­wie­nia dają moż­li­wość zdo­by­cia bło­go­sła­wień­stwa isto­ty boskiej dwóm lub trzem wybrań­com, któ­rzy uczest­ni­czą w pro­gra­mie „Piel­grzym”. Dwa miej­sca wysta­wia­ne są na licy­ta­cję; trze­cie jest obsa­dza­ne loso­wo, pod­czas emo­cjo­nu­ją­cej lote­rii. Dodat­ko­wo, aby całej zaba­wie nadać odpo­wied­nie­go smacz­ku, cały show pro­du­ku­je się tak, by nie naru­szyć kul­tu­ro­wej i reli­gij­nej struk­tu­ry spo­łe­czeń­stwa zamiesz­ku­ją­ce­go pla­ne­tę ZX3. Fabu­łę gry moż­na roz­bić na dwie war­stwy. Pierw­sza to war­stwa spo­łe­czeń­stwa zamiesz­ku­ją­ce­go Doli­nę Gish­ny i ich wza­jem­nych rela­cji. Dru­ga to rywa­li­za­cja uczest­ni­ków pro­gra­mu „Piel­grzym”, pró­bu­ją­cych wygrać bło­go­sła­wień­stwo — świa­do­mi ter­mi­nal­nych kon­se­kwen­cji prze­gra­nej. W grze moż­na wziąć udział zarów­no jako tuby­lec, jak i piel­grzym… Oraz Bóg. Bile­ty na larp dostęp­ne są w ser­wi­sie EVENEA. Lista dostęp­nych ról — w niniej­szym WPISIE.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na larp w pro­stych i funk­cjo­nal­nych stro­jach inspi­ro­wa­nych póź­nym śre­dnio­wie­czem. Larp odbę­dzie się w znacz­nej czę­ści w tere­nie otwar­tym — kostium powi­nien więc być wygod­ny, cie­pły i w mia­rę moż­li­wo­ści odpor­ny na róż­ne warun­ki pogodowe.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.