Strona główna » Larpy » Fundacja. Program “Pielgrzym”.

Autor/zy:

For­mat: larp

Czas trwa­nia: 5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 16 — 31

Larp poprowad­zono na:

*****Pro­gram PIELGRZYM*****
(za mul­ti­ver­sal­ną encyk­lo­pe­dią sieciową)

Rozpoczę­ty w roku 15989 pro­gram badaw­c­zo-rozry­wkowy na planecie ZX3. Wybrani, przeszkoleni mieszkań­cy Mul­ti­ver­sum wysyłani są na plan­etę ZX3 by już na miejs­cu uda­jąc piel­grzymów, w tzw. Dolin­ie Glish­ny odpraw­ić religi­jne rytu­ały typowe dla lokalnej kul­tu­ry. Według niepotwierd­zonych źródeł raz na 13 stan­dar­d­owych miesię­cy w Dolin­ie pojaw­ia się „isto­ta boska” lub „Fenomen Boga”, który bło­gosławi jed­nego z Piel­grzymów. Piel­grzymkę może odbyć maksy­mal­nie trzech przed­staw­icieli całej Plan­e­ty ZX3. Dzię­ki dzi­ałan­iom Fun­dacji zazwyczaj są to oby­wa­tele Mul­ti­ver­sum. W ostat­nich edy­cji Pro­gra­mu “Piel­grzym” jedynie dwukrot­nie wśród trój­ki final­istów znalazł się tubylec.
Za zwycięst­wo w Pro­gramie uzna­je się uzyskanie bło­gosław­ieńst­wa “isto­ty”. Do tej pory dostąpiło go dwo­je oby­wa­teli Mul­ti­ver­sum i jeden tubylec. Dolinę i samą ZX3 opuś­cić może tylko zwycięz­ca Programu.
Okres badań i prowadzenia przez Fun­dację Pro­gra­mu Piel­grzym: 19 lat stan­dar­d­owych. Najwyższa oglą­dal­ność: 11 erefe­na 16007 roku – 970 mil­iardów osób w sieci (najbardziej pop­u­larny pro­gram wszechczasów).

Opis

Fun­dac­ja: Pro­gram Piel­grzym to larp bezsz­wowo łączą­cy kon­wencję fan­ta­sy i sci­ence fic­tion.  Swo­ją pre­mierę — i jak dotąd jedyną odsłonę — miał pod­czas kon­wen­tu lar­powego Hard­kon 2008, gdzie w finale pier­wszego pol­skiego konkur­su lar­powego Zło­ta Bra­ma jego autorzy zdobyli główną nagrodę.

Inspirowany taki­mi dzieła­mi pop­kul­tu­ry jak seria powieś­ci Hype­r­i­on czy Diu­na, larp przenosi graczy w odległą przyszłość.  Wysoko rozwinięte galak­ty­czne imperi­um ludzi odkryło na jed­nej z odległych  plan­et miejsce, w którym co pewien czas man­i­fes­tu­je się byt odpowiada­ją­cy swą charak­terystyką… Isto­cie boskiej. Szczegółowe bada­nia dość prymi­ty­wnej cywiliza­cji wykaza­ły, że w lokalnej społecznoś­ci przyję­tym zwycza­jem jest odby­wać do miejs­ca objaw­ienia piel­grzymkę.  Tożsamość boga, która nigdy nie ukazu­je się w tej samej postaci, każdy z piel­grzymów musi odgad­nąć samodziel­nie. Dopiero wtedy może próbować wyprosić jej błogosławieństwo.

Członkowie dobrze znanej na rynku galak­ty­cznej rozry­w­ki orga­ni­za­cji Fun­dac­ja postanow­ili wyko­rzys­tać fenomen do zbi­cia for­tuny. W cza­sie objaw­ienia dają możli­wość zdoby­cia bło­gosław­ieńst­wa isto­ty boskiej dwóm lub trzem wybrań­com, którzy uczest­niczą w pro­gramie „Piel­grzym”. Dwa miejs­ca wys­taw­iane są na licy­tację; trze­cie jest obsadzane losowo, pod­czas emocjonu­jącej loterii. Dodatkowo, aby całej zabaw­ie nadać odpowied­niego smaczku, cały show pro­duku­je się tak, by nie naruszyć kul­tur­owej i religi­jnej struk­tu­ry społeczeńst­wa zamieszku­jącego plan­etę ZX3.

Fabułę gry moż­na rozbić na dwie warst­wy. Pier­wsza to warst­wa społeczeńst­wa zamieszku­jącego Dolinę Gish­ny i ich wza­jem­nych relacji. Dru­ga to rywal­iza­c­ja uczest­ników pro­gra­mu „Piel­grzym”, próbu­ją­cych wygrać bło­gosław­ieńst­wo — świado­mi ter­mi­nal­nych kon­sek­wencji prze­granej. W grze moż­na wziąć udzi­ał zarówno jako tubylec, jak i piel­grzym… Oraz Bóg.

Bile­ty na larp dostęp­ne są w ser­wisie EVENEA.
Lista dostęp­nych ról — w niniejszym WPISIE.

Wymagania

Prosimy o przy­by­cie na larp w prostych i funkcjon­al­nych stro­jach inspirowanych późnym śred­niowieczem. Larp odbędzie się w znacznej częś­ci w tere­nie otwartym — kostium powinien więc być wygod­ny, ciepły i w miarę możli­woś­ci odporny na różne warun­ki pogodowe.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Przewiń do góry